Laboratoriesäkerhet

För att du ska kunna arbeta säkert i laboratorier behöver du vara medveten om de risker som finns kopplade till verksamheten. Här hittar du information om regler som gäller för dig som arbetar i laborativ miljö.

Att arbeta på laboratorier vid Stockholms universitet ska vara säkert både för dig och för miljön. Riskkällor behöver hanteras korrekt för att minimera risken av en negativ påverkan på människors hälsa och miljö. Till exempel kemiska och biologiska produkter, strålkällor och andra fysiska riskkällor. Stockholms universitet har centrala regler och rutiner som följer myndighetskraven och är ett stöd för dig i din forskning eller dina studier.

Laboratoriesäkerhetspolicy

Stockholms universitet har en säkerhetspolicy för laboratorier. Den innehåller riktlinjer för vårt arbetsmiljö- och miljöarbete i laboratoriet:

Stockholms universitets laboratoriesäkerhetspolicy

Regler för laboratoriesäkerhet

Information om bland annat ansvar och organisation för laboratoriesäkerhet hittar du i regler för laboratoriesäkerhet:

Regler för laboratoriesäkerhet

Vi utgår från lagen om brandfarliga och explosiva varor som grund för våra regler om brandfarliga och explosiva produkter. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har också användbara föreskrifter. Följande är några termer som används och vad de innebär:

 • Brandfarliga gaser är gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av +20 °C och ett lufttryck av 101,3 kPa.
 • Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt som inte överstiger +100 °C.
 • Brandreaktiva varor är energetiska eller oxiderande ämnen som klassats av MSB som brandreaktiva.
 • Explosiva varor är explosiva ämnen, blandningar och explosiva föremål.
 • Föreståndare är den person som ansvarar för säkerheten när det gäller hantering av brandfarliga och explosiva varor på en verksamhet. Denna utses av tillståndshavaren.
 • Tillstånd och tillsyn är det sätt som kommunen kan kontrollera hur brandfarliga eller explosiva varor hanteras. Till exempel vem som hanterar dem, var och i vilka mängder.

Stockholms universitet har ett centralt tillstånd för att få använda brandfarliga varor. Sektionen för säkerhet samordnar och söker tillstånd för hantering av brandfarliga varor och deltar vid kommunens tillsyn av verksamheten. Sektionen för säkerhet erbjuder även en egen utbildning för föreståndare av brandfarliga varor.

Mer information/anmälan till utbildningen: Föreståndare brandfarlig vara

För mer information om brandfarlig och explosiv vara kontakta: brandsakerhet@su.se

Brandfarliga varor kan vara både gaser, vätskor och fasta ämnen. Brandfarliga vätskor är de med flampunkt lägre än 100°C, till exempel bensin, aceton och etanol.

Stockholms universitetet har ett centralt tillstånd för att få använda brandfarliga varor. Det är Fastighetsavdelningen som samordnar tillstånd och utbildning. Har du frågor eller önskar information om brandfarlig vara? Skriv till: brandsakerhet@su.se

Miljöriskbedömning

Miljöriskbedömning handlar om att identifiera och bedöma potentiella miljökonsekvenser av olika aktiviteter. Du analyserar risker för förorening, förlust av biologisk mångfald och andra negativa miljöeffekter för att vidta åtgärder och främja hållbar utveckling.

Miljörisker vid nödlägen och olycka Pdf, 85.6 kB.

Mall för miljöriskbedömning Word, 171.6 kB.

Rektor har delegerat beslut i ärenden rörande universitetets säkerhet till universitetsdirektören, såsom beslut rörande laboratoriesäkerhet innefattande strålsäkerhet.

Strålsäkerhetsarbetet är därefter fördelat till fastighetsdirektör och vidare ned till säkerhetschef. Säkerhetschefen utser strålsäkerhetssamordnare och föreslår organisationens strålskyddsexpert.

Strålskyddsexperten utses sedan av universitetsdirektören, efter godkännande från Strålsäkerhetsmyndigheten. Den centrala strålsäkerhetsfunktionen består av strålsäkerhetssamordnaren, strålskyddsexperten och säkerhetschefen. Deras jobb är dels av att skapa förutsättningar för verksamheten att följa bindande krav men också att samordna det operativa strålsäkerhetsarbetet.

Den centrala strålsäkerhetsfunktionen är ett direkt stöd till verksamheten.

Universitetet jobbar systematiskt med strålsäkerhetsfrågorna. Vi strävar kontinuerligt efter att minimera risker och skapa medvetenhet och engagemang kring strålsäkerhetsfrågor.

Hanteringen av stålsäkerhetsarbetet regleras i universitetets handläggningsordning för ledningssystem för strålsäkerhet.

Handläggningsordning för ledningssystem för strålsäkerhet

För avrop av stöd från stråksäkerhetsexpert eller övriga frågor om strålsäkerhet kontakta: radsafety@su.se

Sortera laboratorieavfall

Här hittar du information gällande sortering av laboratorieavfall.

Intyg ska fyllas i när du ska slänga kylskåp, frysar, instrument eller annan utrustning som använts i laborativ verksamhet. Detta för återvinningspersonalen ska veta att exempelvis ett inlämnat instrument inte är kontaminerat, och inte innehåller farliga komponenter.

För hämtning av kylskåp, frysar, instrument eller annan laborativ utrustning ska beställning av göras hos Godsmottagningen: tfn 08-16 25 17 eller e-post: gods@su.se.

Om du är osäker på om utrustningen är kontaminerad eller inte ska du kontakta avfallsentreprenör för farligt avfall för bedömning och eventuell hämtning.

Intyg för inlämning av elektrisk laborativ utrustning Word, 16.2 kB.

Institutionen (motsvarande) kan beställa hjälp med sortering, emballering och hämtning av farligt avfall. Emballage som används för transport måste vara godkända för transport av farligt gods.

Det är viktigt att blandningens innehåll är känt och dokumenterat på avfallsetiketten, samt att man inte blandar ämnen som kan reagera med varandra. För mer information kontakta avfallsentreprenör för farligt avfall.

Nedan syns exempel på lämpligt emballage som kan beställas från SU-butiken, till exempel avfallsbehållare i plast och kartong. Emballage för smittförande avfall ska vara utformat så att det inte kan öppnas och sedan återförslutas, utan att detta syns. Därför ska behållare för smittförande och/eller skärande stickande avfall användas.

 • Kartong för farligt avfall, med innersäck. Art-nr: 6344-038.
 • Behållare för smittförande och/eller skärande stickande avfall. Art-nr: 6342-030, 6342-050.
 • Plastemballage för farligt avfall med dubbellock. Art-nr: 6343-030, 6343-050.
 • Dunkar UN-godkända. Art-nr: 6305-005, 6305-010, 6305-025. OBS! Fyll inte dunken till mer än 80 procent.
 • Smittförande och/eller skärande stickande. Art-nr: 3900-001, 3900-002. ADR-godkända behållare.

När du ska lämna in farligt avfall ska du använda etiketten för farligt avfall på samtliga emballage innehållande farligt avfall. Du kan hämta färdiga ettiketter i farligt-avfallrummet. Du kan också ladda ner en elektronisk etikett. Viktigt är att du fyller i alla uppgifter som efterfrågas i ettiketten och klistrar fast den på emballaget.

Kontakta universitetets avfallsentreprenör SEKA Miljöteknik AB för hämtning av farligt avfall på institutionen och övriga frågor.

Kontaktpersoner: Daniel Sellberg, daniel.sellberg@sekamiljoteknik.se, 070-795 00 26 och Patrik Karlsson patrik.karlsson@sekamiljoteknik.se, 070-795 00 27.

Förvaring av kemikalier

Farliga kemiska produkter ska förvaras så att hälso- och miljöskador undviks.

För att undvika utsläpp ska kemikalieförråd och laboratorier inte ha öppna golvbrunnar. Om golvbrunn finns, ska denna förses med skydd som förhindrar att utsläpp kan ske. Alternativt kan kemikalier förvaras invallade (i plasttråg/backar) så att utsläpp inte kan ske. För sanering av spill ska lämpligt absorptionsmedel (Vermiculit) finnas i tillräcklig mängd för de aktuella kemikalierna på labbet.

Dragskåp

Kemikalier ska inte förvaras i dragskåp då flaskor etc. påverkar luftcirkulationen i dragskåpet negativt. Om det finns öppet avlopp ska tillfällig och begränsad förvaring ske invallat. Alternativt kan avloppet stängas eller kragas in. Efter avslutat arbete ska kemikalier ställas tillbaka i ordinarie förvaringsskåp. Dragskåpsluckan bör dras ner helt när skåpet inte används (om detta inte sker automatiskt) eftersom det påverkar energiförbrukning kraftigt.

Omtappning

Alla behållare med farliga kemikalier ska minst vara märkta med produktnamn, faropiktogram samt information om produkten kan ge allergi eller cancer alternativt skada arvsmassan eller reproduktionen. Tänk på att förvaring ska ske i förpackningar som är avsedda för den aktuella kemikalien, till exempel frätande kemikalier ska vara förpackade i kärl som tål detta. Kemikalier ska förvaras med lock, dels på grund av läckagerisk, dels på grund av att lättflyktiga kemikalier emitteras ut i luft.

Åtkomst

Tillståndspliktiga och övriga giftiga kemiska produkter ska förvaras oåtkomligt (till exempel i låsta förvaringsskåp eller låsta laboratorier). Övriga hälsofarliga kemiska produkter ska förvaras så att de är väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras. Flyktiga lösningsmedel ska (när det är relevant) förvaras så att användning till berusning hindras/motverkas.

Regler för förvaring av kemikalier som du behöver ta hänsyn till vid till exempel planering av ett nytt laboratorium.

 • Hyllor i förvaringsskåp bör ha en uppstående kant som hindrar att t.ex. en flaska som stöts till inte glider av hyllan och faller ner. Nedersta hyllan/skåpgolvet bör ha en högre kant/invallning.
 • Frätande ämnen ska ej förvaras över ögonhöjd.
 • Etrar och andra peroxidbildande ämnen ska förvaras mörkt och svalt i tättslutande kärl.
 • Om kyl- och frysskåp används för förvaring av kemikalier som kan bilda brandfarliga ångor ska dessa vara speciellt konstruerade för detta ändamål.
 • Kemikalier och liknande får inte förvaras i kylskåp eller frysskåp som är avsett för förvaring av mat.
 • Vid förvaring av brandfarliga vätskor inomhus ska utrymmet vara ventilerat.
 • I varje brandcell får normalt högst 50 liter brandfarlig vätska och 5 liter brandfarlig gas förvaras.
 • Brandfarliga vätskor ska förvaras invallade så att de inte kan spridas okontrollerat.

Kemikalier som kan vara farliga att blanda bör förvaras åtskilda för att undvika farliga reaktioner.

För att undvika felaktig samförvaring rekommenderas att ha separata förvaringsskåp för varje faroklass; gifter, syror, baser resp. brandfarliga vätskor.

 • Syror och baser får inte samförvaras, vare sig med varandra eller med andra ämnen.
 • Brandfarliga vätskor får inte samförvaras med brandfarlig gas eller lättantändligt material.
 • Ej kraftigt oxiderande ämnen tillsammans med oxiderbara ämnen. Kraftigt oxiderande ämnen är lämpligt att förvara i eget skåp. Oxiderbara ämnen kan förvaras i brand- respektive giftskåp.

Kemikalieinköp

Kemikalieinköp bör samordnas till speciellt ansvariga personer för att minska risken för onödiga och felaktiga inköp.

Ansvariga inköpare ska undersöka möjligheter för bättre alternativ till miljö- och hälsofarliga produkter och se till att leverantören skickar säkerhetsdatablad. Försök minska på inköp av ”sällanköpsprodukter” genom att låna av en kollega. Inköp ska göras via SU-butiken som har slutit ramavtal med ett antal återförsäljare. Vid inköp av nya produkter ska säkerhetsdatablad alltid läggas till när produkten registreras i Klara.

Den som importerar en kemisk produkt från ett icke EU-land ansvarar för att skaffa nödvändig risk- och skyddsinformation för de importerade produkterna om leverantören inte skickar den.

Inköp av tillståndspliktiga kemikalier får inte ske utan att ha tillstånd. Kontakta kemi-/skyddsingenjör vid Fastighetsavdelningen för hjälp med tillståndsansökan.

För vissa kemikalier krävs speciella tillstånd för användning. Till exempel kan ämnen som innehåller kvicksilverföreningar kräva dispens, medan andra, som ozonnedbrytande kemikalier, kräver registrering.

Om du behöver vägledning eller hjälp angående särskilda tillstånd, är du välkommen att kontakta Arbetarskyddsgruppen vid Fastighetsavdelningen via e-post: labsafety@su.se.

Märkning av kemiska produkter

Här hittar du information om hur du ska märka upp behållare och skåp som innehåller kemiska produkter.

Faropiktogram för märkning

Faropiktogram ska finnas på behållare, skåp och andra förvaringsplatser som innehåller kemiska produkter. Detta regleras dels i den så kallade CLP-förordningen (Förordning (EU) 1272/2008), men även Arbetsmiljöverket har krav på hur en behållare med en kemisk produkt ska vara uppmärkt (och tillåter en förenklad märkning inom den egna arbetsplatsen). Faropiktogrammens utformning och vilka kemiska produkter som ska märkas med vilka piktogram regleras på EU-nivå (i CLP-förordningen). Faropiktogrammen ska till exempel finnas på:

 • rör
 • e-kolvar
 • flaskor
 • lådor
 • skåp
 • dörrar

Här nedan kan du se faropiktogram för märkning.

Fysikalisk fara

Faropiktogram: Explosiv.

Brandfarlig.

Oxiderande

Flaska under tryck.

Frätande.

Hälsofara

Frätande

Giftig

Skadlig

Hälsofarlig

Miljöfarlig

Exempel på märkning

Ett exempel på förenklad märkning enligt Arbetsmiljöverket ser du på bilden nedanför.

Märkning av eKolv. Högst upp Namn på innehållet (Produktnamn), därunder Faropiktogram, därunder Signalord (Hälsofarlig), längst ner *CMR-klassade produkter (Reproduktionsstörande).

*Om CMR, så ska ”carcinogent”, ”mutagent” och/eller ”reproduktionsstörande” anges.


SU-butiken har utökat sitt sortiment av faropiktogram enligt CLP-förordningen. De finns flera storlekar för att kunna täcka de olika behoven.

SU-butiken

Lagstiftningen som reglerar märkningen:

Arbetsmiljöverkets vägledning till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker

KLARA – system för kemikaliehantering vid SU

Exportkontroll – produkter med dubbla användningsområden

Produkter med dubbla användningsområden (PDA) är produkter som kan användas både civilt och militärt. Dessa produkter får inte exporteras utanför EU utan tillstånd och i vissa fall krävs även tillstånd för överföring inom EU. Universitetet måste säkerställa att all hantering av PDA genomförs i enlighet med gällande lagar och regleringar.

Exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden (PDA)

Kontakt

Brandsäkerhet
Strålsäkerhet
Godsmottagningen
Öppettider: kl. 06.45–17.00 (måndag–fredag)
Besöksadress
Frescativägen 8 (bakom restaurang Lantis)

Laboratorieavfall

SEKA Miljöteknik AB för hämtning av farligt avfall på institutionen och övriga frågor:
Daniel Sellberg, daniel.sellberg@sekamiljoteknik.se, 070-795 00 26
Patrik Karlsson patrik.karlsson@sekamiljoteknik.se, 070-795 00 27.

För hämtning av kylskåp, frysar, instrument eller annan laborativ utrustning ska beställning av göras hos Godsmottagningen.

Senast uppdaterad: 2024-05-24

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen