Verksamhetsförsäkring

Stockholms universitet är försäkrat hos Kammarkollegiet.

Universitetets verksamhetsförsäkringar administreras av Fastighetsavdelningen som utgör kontakt mot Kammarkollegiet i myndighetens samtliga försäkringsärenden som är relaterade till skadehändelser som egendomsförluster, följdskador, ansvarsskador och stulen eller förstörd konst. Maximala skadeersättningen per inträffad skada är:

  • Egendomsförluster 100 milj
  • Följdskador 70 milj
  • Ansvarsskador 10 milj
  • Konst 280 milj
  • Verksamhet – egendom i utlandet 32 milj

Personskadeförsäkringar administreras via Personalavdelningen och den egna institutionens, avdelningens eller enhetens interna rutiner. Fordonsförsäkringar administreras av respektive institution.

Försäkringskostnader

Önskar institution/avdelning utökat eller specialdesignat försäkringsskydd utöver de ordinarie försäkringarna, ex. försäkring av dyrbar utrustning vid utlandsvistelse förmedlas en direktkontakt till handläggaren för detta på Kammarkollegiet, för att utreda och utforma ett lämpligt försäkringsskydd för varje enskilt ärende.

Självrisker

Självrisken vid varje ny enskild skadehändelse är 5 prisbasbelopp.

Utlandsvistelse

Tjänsteman vid Stockholms universitet är vid utlandsvistelse i tjänsten försäkrad. Kontakta personalavdelningen för försäkringsbeviset. Beviset skall medföras under utlandsvistelsen.

Viktigt tillägg i verksamhetsförsäkringen

Egendom som förvaras i frys eller annat lågtempererat utrymme ersätts endast om utrymmet skyddas på ett säkert sätt och i enlighet med reglerna under 2.5.1.2. i Kammarkollegiets försäkringsvillkor, verksamhetsförsäkring.

Med att frys eller annat lågtempererat utrymme skyddas på ett säkert sätt avses att utrymmet är utrustat med ett fungerande temperaturlarm kopplat till larmmottagare som har i uppgift att begränsa eventuell skada. Om larmmottagare inte kan begränsa skadan, ska rutin för annan skadebegränsande åtgärd upprättas. Det ska finnas ett skriftligt avtal med larmmottagare om åtgärd och en dokumenterad rutin för insatserna. Hela larmkedjan ska provas och resultatet protokollföras minst en gång varje kalenderår.

Försäkringsvillkor verksamhetsförsäkring 2020

Kontakt

För rådgivning/hjälp med information, eller samordning med försäkringsbolag i försäkringsfrågor, vänligen kontakta säkerhetssamordnare via: Serviceportalen/Fråga Fastighetsavdelningen.

Säkerhet

Senast uppdaterad: 2024-04-22

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen