Visselblåsning

Har du information eller misstankar om missförhållanden vid Stockholms universitetet? Då vill vi att du berättar om det och på så sätt bidrar till förbättringar. Först när universitetet får kännedom om brister och missförhållanden kan dessa utredas och åtgärdas.

Du har två möjligheter för visselblåsning – via elektroniskt webbformulär (SU:s visselblåsarfunktion) eller via telefon. Din rapport hanteras av en extern leverantör och du avgör om du vill vara anonym.

Rapportera via telefon: 077-140 16 36
Rapportera via webben: SU:s visselblåsarfunktion

Kom ihåg att visselblåsning inte gäller för rapportering av alla ärenden, i vissa fall finns andra rapporteringsvägar för ditt ärende.

OBS! Du rekommenderas att använda din privata dator/smartphone när du ska lämna en rapport via visselblåsarfunktionen, detta då aktivitet via din tjänsteutrustning kan vara spårbar.

Om Visselblåsarlagen

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, allmänt kallad visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Den gäller inom all privat och offentlig verksamhet och gör det möjligt att i arbetsrelaterade sammanhang rapportera missförhållanden som strider mot EU-rätten eller är av så allvarlig karaktär att allmänheten har intresse av att de upphör. Kortfattat innebär lagen:

 • att du inte får bli hindrad eller bestraffas för att du visselblåser
 • att i vissa fall får du kringgå din tystnadsplikt
 • att fler personer än tidigare kan visselblåsa

Det finns även bestämmelser om verksamhetens skyldighet att inrätta rapporteringskanaler, behandling av personuppgifter och sekretess.

Ta del av Sveriges lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på Riksdagens webbplats

Frågor och svar om stärkt skydd för visselblåsare, på Regeringskansliets webbplats

Vem omfattas av lagen?

För att skyddas av visselblåsarlagen är du:

 • anställd eller har ett uppdrag som är att jämställa med en anställning
 • inhyrd arbetstagare
 • söker arbete
 • söker eller utför praktik eller volontärarbete
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • en person som ingår i universitetets förvaltnings-, lednings-, eller tillsynsorgan

Skyddet gäller även när du lämnat Stockholms universitet.

Visselblåsare är skyddade

Ingen ska hindras från att rapportera oegentligheter och som rapportör av missförhållanden, som omfattas av visselblåsarlagen, är du skyddad mot repressalier.

För att omfattas av skyddet behöver du inte veta säkert att missförhållandet du rapporterar om är otillåtet. Det räcker att du har anledning att misstänka att det är otillåtet.

Rapportera ett missförhållande – visselblåsa

Du har två möjligheter att rapportera, via ett elektroniskt webbformulär (SU:s visselblåsarfunktion) eller via telefon. Via visselblåsarfunktionen eller telefonsvar kan du även begära att få rapportera vid ett fysiskt möte. Din rapport hanteras av en extern leverantör (KPMG) och du avgör om du vill vara anonym.

Om du önskar föra fortsatt dialog och/eller följa status i ärendet tilldelas du ett unikt ärendenummer och lösenord för att kunna följa ärendet i SU:s visselblåsarfunktion. Uppgifterna behöver du spara på ett säkert sätt. KPMG tar emot ärendet (och bekräftar mottagandet om den som rapporterat skapat ett konto för vidare kontakt eller lämnat kontaktuppgifter på annat sätt). KPMG gör sedan en initial bedömning av ärendet.

Rapporten och den initiala bedömningen vidarebefordras till de inom Stockholms universitet förutbestämda kontaktpersonerna för vidare hantering och åtgärdsplanering. KPMG säkerställer att en rapport inte vidarebefordras till någon inom Stockholms universitet som berörs av rapporten. Stockholms universitet beslutar om eventuella åtgärder.

Återkoppling lämnas till den som rapporterat, om personen skapat ett konto eller lämnat kontaktuppgifter på annat sätt.

Rätt till bekräftelse och återkoppling

Du får en bekräftelse från KPMG att rapporten är mottagen inom sju dagar, om du inte har avsagt denna bekräftelse eller om det finns skäl att tro att en bekräftelse skulle avslöja din identitet. KPMG återkopplar i skälig utsträckning till den person som rapporterat gällande vilka åtgärder som har vidtagits, och varför, inom tre månader från det att en rapport har mottagits (eller om någon bekräftelse på mottagandet inte har lämnats, sju dagar från det att rapporten mottogs).

Regler och handläggningsordning för hantering av misstänkta oegentligheter och brott (SU Styrdokument/Regelboken)

När gäller inte visselblåsarlagen?

I vissa fall gäller inte visselblåsarlagen. Till exempel:

 • När du som rapporterar gör det i egenskap av student eller medborgare i samhället.
 • Om det du rapporterar om inte är av allmänintresse eller inte utgör ett brott mot angivna lagar.
 • Om det du rapporterar bara rör dina egna arbets- eller anställningsförhållanden och det inte rör sig om korrupta handlingar.
 • Om du avsiktligt och medvetet rapporterar falsk information eller gör dig skyldig till brott genom rapporteringen.
 • Om det du rapporterar om gäller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen eller information som rör nationens säkerhet.
 • Om du rapporterar anonymt.

Lämnat felaktig information

Om informationen du lämnat visar sig vara fel, men du hade vad lagen säger ”skälig anledning” att anta att informationen du lämnade var sann, så finns det möjlighet att ändå omfattas av det lagliga skyddet.

En person som avsiktligt och medvetet rapporterat information som visar sig vara felaktig eller vilseledande skyddas däremot inte av visselblåsarlagen. Den person som avsiktligt och medvetet rapporterar felaktig information kan komma att omfattas av sanktionsbestämmelser inom olika områden.

Krav på allmänintresse

Visselblåsarlagen är inte aktuell om informationen gäller ditt eget arbete eller din egen anställning. För den typen av ärenden hänvisas du till ordinarie kanaler så som incidentrapporteringssystemet för arbetsmiljörelaterade tillbud eller till ansvarig personalhandläggare för frågor om psykosocial arbetsmiljö.

För att informationen du lämnar ska anses vara ett missförhållande som omfattas av lagen ska det finnas ett allmänintresse för att missförhållandet upphör. Det kan handla om missförhållanden som utgör en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön eller annan sak där det finns befogad anledning att rapportera till myndigheten, t.ex. ekonomiska oegentligheter.

Meddelarfrihet

För offentliganställda är meddelarskyddet ett effektivt skydd om man vill rapportera misstankar om korruption eller andra oegentligheter. Meddelarfriheten innebär att en anställd vid offentlig verksamhet kan lämna uppgifter i vilket ämne som helst för publicering i tryckt skrift eller i andra media utan risk för påföljder. Detta med stöd av den grundlagsfästa meddelarfriheten.

Meddelarfriheten gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. Men den innebär inte att du har rätt att lämna ut handlingar som innehåller kvalificerat hemliga uppgifter eller information som omfattas av säkerhetsskyddslagen.

Visselblåsning är ett komplement till grundlagen, som för statsanställda ger ett särskilt skydd genom reglerna om meddelarskydd, meddelarfrihet och efterforskningsförbud.

Andra rapporteringsvägar

Kom ihåg att visselblåsning inte gäller för rapportering av alla ärenden, i vissa fall finns andra rapporteringsvägar för ditt ärende.

Olyckor, tillbud och säkerhetsavvikelser, brott, incidenter, arbetsskador, arbetssjukdom och miljöavvikelser rapporterar du via IA-systemet.

Rapportera en incident via IA-systemet

Synpunkter/anmälningar gällande egna arbetsmiljön ska hanteras enligt:

Trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling

Rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller annan information som rör Sveriges säkerhet görs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Anmälningar rörande djurskydd och djurvälfärd rapporteras via (e-post): tillstandshavarkansliet.mbw@su.se.

Om du önskar göra anmälan anonymt går det bra att skicka anmälan via internpost till Irja Ruben (Institutionen för molekylär biovetenskap) eller till postadress (att: Irja Ruben, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner- Gren institut 106 91 Stockholm).

Information som omfattas av så kallad kvalificerad tystnadsplikt hanteras enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Det kan vara till exempel uppgifter som gäller Sveriges förhållande till främmande makt där rikets säkerhet är i fara (15 kap. 6 § OSL), eller viss sekretess inom myndigheternas personaladministration (39 kap. 6 § OSL).

Vem administrerar visselblåsarsystemet?

SU:s visselblåsarfunktion är ett säkert system som tillhandahålls av den till Stockholms universitet oberoende parten KPMG AB. Visselblåsarfunktionen är helt fristående från Stockholms universitets intranät och externa webbplats och kan ta emot rapporter dygnet runt.

Den rapporterande personen kan välja att rapportera anonymt eller att framträda med sina personuppgifter. Ingen kontoregistrering behövs för att göra en rapport, men det underlättar vidare utredning av ärendet och/eller uppföljning av ärendets status. För att säkerställa den rapporterande personens anonymitet sparar KPMG inte IP-adresser eller annan metadata. Systemet skyddar även rapporten och eventuella uppgifter om den eller de personer vars identitet framgår i rapporten.

Kontakt

Informationssäkerhet
Stefan Kvarnerås, informationssäkerhetschef, IT-avdelningen

Senast uppdaterad: 2024-04-08

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen, Sektionen för säkerhet