Arbetsmiljörond

Arbetsmiljörond även kallad skyddsrond är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Vid en arbetsmiljörond görs en genomgång av den fysiska arbetsmiljön så att eventuella brister kan upptäckas och åtgärdas. Det är också ett tillfälle att fundera över möjliga förbättringar i arbetsmiljön, följa upp att tidigare åtgärder har vidtagits samt se så att verksamheten tillämpar aktuella lagar och föreskrifter. För att arbetsmiljöarbetet ska ske systematiskt och kunna följas upp behöver arbetsmiljöronden dokumenteras.

Samtliga institutioner och motsvarande ska regelbundet genomföra arbetsmiljöronder, minst en gång per år eller oftare beroende på riskerna i arbetsmiljön.

Riktade arbetsmiljöronder utöver det kan göras vid behov för att undersöka avgränsade arbetsmiljöfaktorer eller områden mer ingående, till exempel belysning, kemikalier eller belastningsergonomi. Att ta hjälp av en ergonom/fysioterapeut från företagshälsovården där arbetsredskap och arbetspositioner undersökts och bedöms är ett exempel på en riktad arbetsmiljörond.

Inför arbetsmiljöronden

Det är prefekt, föreståndare eller avdelningschef som ansvarar för att arbetsmiljörond planeras och genomförs i samråd med institutionens/motsvarande arbetsmiljöombud.

Prefekt/motsvarande ser till att lokala RALV informeras om när arbetsmiljöronden är planerad att genomföras. Informera gärna även samtliga medarbetare i förväg så att de har möjlighet att komma med synpunkter eller åtgärdsförslag på arbetsmiljön, till exempel vid enskilda arbetsplatser.

Institutioner och motsvarande vid Stockholms universitet har möjlighet att få stöd och råd i arbetsmiljöarbetet av förvaltningens arbetsmiljöingenjörer och laboratoriesäkerhetssamordnare. I de fall medverkan önskas på arbetsmiljöronden, kontaktas ansvarig arbetsmiljöingenjör eller laboratoriesäkerhetssamordnare vid Fastighetsavdelningen för att planera in ronden. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

I de fall studenter vistas i lokalerna ska studerandeskyddsombud bjudas in till ronden. Även Stockholms universitets huvudskyddsombud kan bjudas in till att medverka.

Förbered och läs igenom checklistor och stödmaterial innan arbetsmiljöronden.

Genomförande

Inled gärna arbetsmiljöronden med ett möte där följande punkter kan tas upp:

  • Genomgång och uppföljning av föregående protokoll
  • Har det skett några olyckor eller tillbud på arbetsplatsen?
  • Finns tillkomna föreskrifter eller ändringar från Arbetsmiljöverket och påverkar det verksamheten?
  • Planeras några förändringar eller inköp i verksamheten som påverkar arbetsmiljön?

Gå sedan vidare med en gemensam fysisk genomgång av arbetsplatsen. Som stöd för att undersöka den fysiska arbetsmiljön används checklistan för arbetsmiljörond. Notera brister eller kommentarer under ronden och för in dokumentationen i protokollmallen tillsammans med åtgärderna och vem som är ansvarig.

Efterarbete

Efter arbetsmiljöronden ska renskrivet protokoll göras tillgängligt för medarbetare, arkiveras lokalt samt diarieföras. Kopia skickas till ansvarig arbetsmiljöingenjör eller laboratoriesäkerhetssamordnare vid Fastighetsavdelningen.

Har många brister upptäckts som inte kan åtgärdas inom en snar framtid, kan dessa behöva prioriteras och planeras. I de fall brister som kräver omfattande åtgärder förekommer, behöver de föras in i institutionens/avdelningens arbetsmiljö- och lika villkorsplan och följas upp.

Kontakt

Behövs hjälp vid planering/genomförande av arbetsmiljörond eller har du andra frågor gällande fysisk arbetsmiljö, vänligen skriv till: fysiskarbetsmiljo@su.se.

Senast uppdaterad: 2024-04-02

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen/Personalavdelningen