Anställningsformer

Huvudregeln är att anställningar gäller utan tidsbegränsning, så kallade tillsvidareanställningar. I undantagsfall kan dock anställningsavtal gälla för begränsad tid. En sådan anställning brukar kallas tidsbegränsad anställning.

För att anställningar ska kunna begränsas i tid behövs en tidsbegränsningsgrund med stöd av lag, förordning eller kollektivavtal.

Tillsvidareanställning

Anställningsskyddet är starkare vid en tillsvidareanställning än vid en tidsbegränsad anställning. Vid tillsvidareanställning gäller bland annat krav på sakliga skäl för uppsägning och rätt till uppsägningstid. En tidsbegränsad anställning upphör däremot i normalfallet när anställningstiden löpt ut.

Även rättigheter enligt Avtal om omställning skiljer sig åt mellan de arbetstagare som varit tillsvidareanställda och de som varit tidsbegränsat anställda. Exempelvis måste en tidsbegränsat anställd ha längre anställningstid hos arbetsgivaren för att ta del av de förmåner som återfinns i avtalet.

Avtal om omställning – sammanfattning

Tidsbegränsad anställning

Stockholms universitets personalbehov ska så långt möjligt tillgodoses med tillsvidareanställda medarbetare. Universitetets policy är att alla lediga anställningar ska tillsättas i öppen konkurrens, vilket gagnar kvaliteten i såväl undervisning och forskning som administration. Genom framförhållning och långsiktig bemanningsplanering kan institutionerna och avdelningarna förebygga en situation med anställda som under lång tid har olika tidsbegränsade anställningar. Behov av tidsbegränsade anställningar kommer dock alltid att finnas.

En anställning vid Stockholms universitet kan tidsbegränsas med stöd av:

  • 5 eller 6 §§ lagen om anställningsskydd (LAS), till exempel särskild visstidsanställning, vikariat och provanställning
  • annan författning än LAS, t.ex. 4 eller 5 kap. högskoleförordningen
  • centralt kollektivavtal om avvikelse från LAS (2 § 3 st.), t.ex. Postdoktoravtalet samt avtal om anställning som adjungerad lärare.

Grunden för tillämpning av tidsbegränsad anställning ska framgå av den skriftliga information som arbetsgivaren enligt 6 c § LAS ska överlämna till arbetstagaren. Detta sker genom att uppgiften förs in i anställningsbeslutet, eller i förekommande fall anställningsbekräftelsen.

Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att en anställning har tidsbegränsats. Det är därför viktigt att anställningsbesluten/anställningsbekräftelserna är noggrant och korrekt ifyllda. Finns otydligheter kan det innebära att anställningen gäller tills vidare.

Vad som gäller för tidsbegränsade anställningar för teknisk/administrativ personal och forskare.

Vad som gäller för tidsbegränsade anställningar för lärare.

URA – utlandstjänstgöring

En utlandstjänstgöring kan antingen ses som en utrikes tjänsteresa eller som en utlandsstationering med ett särskilt utlandskontrakt (URA). Det är uppdragets karaktär, verksamhetens krav och den anställdes individuella situation som avgör.

URA – utlandstjänstgöring

Sammanställning av tidsbegränsade anställningar

Tidsbegräns-
ningsgrund


Förklaring


Längd

LAS 5 §*1. SÄVA = Särskild visstidsanställning

2. Vikariat

3. Säsongsarbete

Max 12 månader

Max 2 år

Säsong

LAS 6 §

Provanställning

Max 6 månader

HF 4 kap.

10 §

Lärare inom konstnärlig verksamhet. Läraren kan anställas som längst fem år åt gången.

Anställningen får förnyas.

Max 10 år

HF 4 kap.

11 §

Adjungerad professor (sysselsatt utanför lärosäte) anställs på en deltidsanställning.

Anställningen får förnyas.

Max 12 år

HF 4 kap.

12 §

Gästprofessor (från annat lärosäte).

Anställningen får förnyas.

Max 5 år

HF 4 kap.

12 a §

Biträdande lektor (anställning för meritering).
Biträdande lektor anställs minst fyra år och högst sex år. Anställningen får förnyas högst två år.

Max 8 år

HF 5 kap.

Doktorand (utbildningsanställning).

Den första doktorandanställningen får gälla

högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget.

Max 4 år heltid**

HF 5 kap.

8–12 §§

Amanuenser och kliniska assistenter. Antagen på grundnivå eller avancerad nivå. Högst ett år i taget. Anställningen får förnyas.

Max 3 år

 

 

 

Kollektiv-

avtal***

Postdoktor

Postdoktor (forskningsanställning). Postdoktoranställningen får förlängas om det föreligger särskilda skäl.

Max 2 eller 3 år ****

Kollektivavtal

Adjungerad

lärare

Adjungerad lärare (sysselsatt utanför lärosäte) anställs på en deltidsanställning, högst 49 % av en heltidsanställning. Anställningen får förnyas.

Max 2 år

Kollektivavtal

URA

Utlandsstationerade anställda.

URA-anställningar får förnyas.

Kollektivavtal

VASA

Arbetsmarknads, – sociala – och sysselsättningspolitiska anställningar. VASA-anställningar gäller högst 12 månader. Anställningen får förnyas.

Max 2 år

Kollektivavtal

Studentmed-

arbetare

Studentmedarbetare anställs terminsvis, högst 25 % av en heltidsanställning. Anställningen får förnyas fyra gånger.

Max 4 x

1 termin

 

* För omvandlingsregler från tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning, se LAS 5 a och 33 d §§.

** En doktorand kan exempelvis vara anställd 8 år på halvtid.

*** Med kollektivavtal avses centrala kollektivavtal. Information om dessa avtal finns på: Arbetsgivarverkets webbplats.

**** Maximal anställningstid beror bl.a. på datum för anställningsbeslut. Se information om Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor.

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Sidansvarig: Personalavdelningen