Dialog mellan chef och medarbetare

Den återkommande dialogen kan ses som en process som börjar med utvecklingssamtal, som följs upp i ett samtal inför lönerevision och avslutas med att chefen på ett lämpligt sätt meddelar ny lön.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska vara en strukturerad arbetsrelaterad dialog mellan närmaste chef och medarbetare. Det är Stockholms universitets policy (dnr SU 672-2884-11) att utvecklingssamtal årligen ska genomföras med alla anställda.

Samtalet är såväl bakåtblickande som framåtsyftande och ett strategiskt instrument för verksamhetsutveckling på kort och lång sikt. Väl genomförda utvecklingssamtal bidrar till och utgör en förutsättning för framgångsrika lönesamtal.

Som hjälp och stöd i att genomföra utvecklingssamtal hänvisas till mallar.

Samtal inför lönerevision

Chefer rekommenderas att erbjuda medarbetare samtal inför en lönerevision. Samtalet är ett utvärderande samtal och ska ske med utgångspunkt i universitetets lönekriterier. I samtalet ska medarbetaren ges möjlighet att ge sin bild av sina arbetsinsatser kopplade till lönekriterierna. Chefen ska skapa förståelse för sambanden mellan: uppsatta mål, medarbetarens arbetsresultat och lön, så att medarbetaren får kunskap om vad medarbetarens löneutveckling grundar sig på.

Samtalets syfte är att:

  • medarbetare ska få veta på vilka grunder lönen sätts
  • medarbetare ges återkoppling på utförda arbetsinsatser
  • bidra till förståelse för sambandet mellan mål, arbetsinsats och lön.

Som stöd för själva samtalet finns mallar för bedömning av resultat och skicklighet.

Meddela ny lön

Efter avslutad lönerevision ska chefen på lämpligt sätt meddela medarbetare deras nya individuella lön. En väl genomförd dialog medför att den nya individuella lönen inte kommer som en överraskning för medarbetaren.

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Sidansvarig: Personalavdelningen