Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för de medicinska, psykologiska, sociala och arbetsinriktade åtgärder som vidtas för att en arbetstagare så snabbt som möjligt ska komma tillbaka eller stanna kvar på arbetet.

Stöd vid rehabilitering

Det är viktigt att både du själv och din närmaste chef engagerar er i rehabiliteringen. Därför behöver du och din chef ha en kontinuerlig kontakt under hela din sjukskrivning. För att anpassning och rehabilitering ska lyckas, krävs ett nära samarbete mellan dig, din chef och andra aktörer. Du och din chef har olika ansvar och skyldigheter.

Ditt ansvar som anställd

Du som anställd ska

 • Sjukanmäla dig första sjukfrånvarodagen direkt till din chef samt registrera sjukanmälan i Primula.
 • På dag 8 skicka kopia av läkarintyg till din chef.
 • På dag 15, skicka läkarintyget till Försäkringskassan samt en kopia till din chef.
 • Efter bästa förmåga aktivt delta i planering och genomförande av anpassningsåtgärder och den egna rehabiliteringen, till exempel genom att delta i rehabiliteringsmöten eller fullfölja överenskomna planer.
 • Lämna de uppgifter som din närmaste chef behöver för att kartlägga behovet av rehabilitering och tillsammans med dig göra en lämplig planering för återgång i arbete.
 • Hålla kontakt med din chef under den tid du är frånvarande.

Din chefs ansvar

Din chef ska

 • Ha regelbunden kontakt med dig under hela sjukskrivningen,
 • kalla till och/eller medverka i rehabiliteringsmöten,
 • utreda och/eller kartlägga möjlighet till återgång i ordinarie arbete och tillsammans med dig planera och genomföra åtgärder inom ram.

Fler medverkande i din rehabilitering

Det finns fler aktörer som hjälper hjälper dig att komma tillbaka i arbete:

 • Fackliga ombud kan vara ett viktigt stöd för dig i rehabiliteringsprocessen. De kan även medverka vid olika typer av rehabiliteringsmöten, om du vill.
 • Personalavdelningen ger råd och stöd och är en resurs för chefer i rehabiliterings­processen. De kan också utreda nya alternativ när en återgång i ordinarie arbete vid arbetsplatsen inte är möjlig, till exempel vid omplacering.
 • Företagshälsovården är ett stöd för din chef i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. De är experter på arbetsrelaterad ohälsa och deltar vid behov i rehabiliteringsarbetet, exempelvis genom att samordna rehabiliteringsinsatser eller föreslå anpassnings­åtgärder.
 • Din sjukskrivande läkare ansvarar för den medicinska rehabiliteringen, så att du kan uppnå en arbetsförmåga för att kunna återgå i arbete på del- eller heltid. Hen kan lämna uppgifter om medicinsk information till Försäkringskassan och vid behov till företagshälsovården.
 • Försäkringskassan bedömer rätten till och betalar ut ersättning (sjukpenning, rehabiliteringsersättning, sjukersättning, arbetshjälpmedel med mera) från och med dag 15 i sjukskrivningsperioden. De kan även under pågående sjukskrivning kalla till ett avstämningsmöte med dig och din närmaste chef. Även andra aktörer som exempelvis behandlande läkare och fackligt ombud kan medverka.

Tystnadsplikt

Enligt offentlighets- och sekretesslagen råder tystnadsplikt för anställdas hälso­tillstånd och för uppgifter om anställdas personliga förhållanden som rör ärende om rehabilitering om den anställde. Alla som i sitt arbete har information om en arbetstagares hälsotillstånd eller personliga förhållanden omfattas av denna tystnadsplikt.

Rehabiliteringsprocess på Stockholms universitet

Dag 1–7: Sjukanmälan, sjuklön, arbetsförmåga i förhållande till ditt ordinarie arbete, möjlighet till arbetsanpassningar eller arbetsresor.

Dag 8–14: Läkarintyg krävs, sjuklön, arbetsförmåga i förhållande till ditt ordinarie arbete, möjlighet till arbetsanpassningar eller arbetsresor.

Dag 15–90: Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan i förhållande till ditt ordinarie arbete, du och din chef planerar återgång i arbete (senast dag 30). Möjliga åtgärder: arbetsanpassningar, arbetsträning, deltidsarbete, arbetsresor, hjälp av företagshälsovården.

Dag 91–180: Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan i förhållande till annat arbete på Stockholms universitet. Du och din chef planerar återgången till ditt ordinarie arbete i första hand. Möjliga åtgärder: arbetsanpassningar, arbetsträning, deltidsarbete, arbetsresor, hjälp av företagshälsovården, omplacering.

Dag 181–365: Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan i förhållande till annat arbete arbetsmarknaden. Du och din chef planerar återgången till ditt ordinarie arbete i första hand. Möjliga åtgärder: arbetsanpassningar, arbetsträning, deltidsarbete, arbetsresor, hjälp av företagshälsovården, omplacering m.fl.

Företagshälsovården

Som anställd vid universitetet kan du vända dig till vår företagshälsovård för telefonrådgivning vid arbetsrelaterade sjukdomar och för stödsamtal.

Vår företagshälsovård

Kontakt

Kontakta i första hand din institution.

Senast uppdaterad: 2024-03-26

Sidansvarig: Personalavdelningen