Anvisningar vid fall av missbruk bland studenter

Beslut 2009-06-12 av avdelningschef Kristina Dembrower, Studentavdelningen, dnr SU 679-3406-08.

Tidig upptäckt

Studentlivet har ofta inslag av alkohol. Ett begynnande alkoholbruk under studietiden kan lägga grunden till vanor som är svårare att bryta i ett senare skede av livet. Det är därför viktigt att studenterna väl känner till alkoholens skadeverkningar.

Narkotika och dopingpreparat, som inte är utskrivna av läkare, är förbjudna droger och får inte förekomma på universitetsområdet, varken under lektionstid eller under arrangemang utanför lektionstid.

Exempel på tidiga signaler kan vara:

 • frånvaro
 • försämrade studieprestationer
 • studieavbrott
 • tecken på berusning eller bakfylla i undervisningssammanhang samt
 • aggressivitet, humörsvängningar.

Att bryta en riskfylld alkoholkonsumtion

Frågan kan aktualiseras i samband med institutionens uppföljning av bristande studieresultat eller av studiekamrater som anat ett riskbeteende. Studentpubar och fester är andra tillfällen då kamrater och serveringspersonal kan uppmärksamma att en student har alkoholproblem. Konsultera gärna Studenthälsan, www.studenthalsanistockholm.se, som har kompetens att utreda och att hänvisa/remittera till specialistmottagning.

En bra studiemiljö

Aktiva och engagerade studenter kan bidra till en bra studiemiljö. En förutsättning är att alla har möjlighet att delta i olika mötessammanhang. Mötes- och umgängeskulturen kan i de flesta fall vara fri från alkohol.

Ordningen under lektionstid

 • Arbetsmiljölagen omfattar såväl anställda som studenter. En sund och säker miljö bör råda på Stockholms universitet.
 • Studenter får inte komma påverkade till undervisningen eller andra studieaktiviteter. Om en student är eller misstänks vara påverkad och uppträder störande har lärare rätt att be denna avlägsna sig från lektionen eller föreläsningen. Tillkalla hjälp (t.ex. väktare tfn 16 42 00).
 • Om en student misstänker missbruk hos en lärare bör studenten anmäla detta till prefekten eller studentkåren.

Ordningen under arrangemang

 • Alla fester i Stockholms universitets lokaler ska vara godkända. Godkännande söks på den aktuella institutionen eller Sektionen för säkerhet, se ”Regler för studentfester vid SU” (dnr SU 81-2598-97).
 • Alkoholhaltiga drycker får inte försäljas i lokaler på universitetet där utskänkningstillstånd från Stockholms stad saknas eller på de tider då utskänkningstillstånd inte gäller.
 • Studentkåren ska uppmuntra till umgängesformer där intag av alkoholhaltiga drycker spelar en underordnad roll.
 • Personal, som ansvarar för arrangemang på Stockholms universitet, ska vara nyktra. De ska, enligt alkohollagen, inte heller servera alkohol till berusade personer.
 • Personal (frivillig såväl som anställd) som arbetar under studentkårens arrangemang ska ha utbildning i alkoholrelaterade frågor, såväl om de lagar som gäller som i beteendefrågor. Utbildning arrangeras av STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem – en verksamhet vid Beroendecentrum SLL) och Studenthälsan.
 • Flera alkoholfria alternativ ska finnas på studentkårens arrangemang och de ska vara lika lättillgängliga som de alkoholhaltiga alternativen och passa väl till maten, om sådan serveras.
 • En del studenter avstår från att besöka tillställningar där alkohol förekommer. För att även dessa studenter skall känna sig välkomna till studentkårens sociala arrangemang bör kåren uppmuntra till umgängesformer där alkohol över huvud taget inte förekommer.

Stöd till student

 • Studentkårens funktionärer och personal ska kunna informera studenter som visar tecken på alkohol- eller andra drogproblem om vart de kan vända sig för att få hjälp. Även den som söker för en studiekamrats räkning ska få råd om vart man kan vända sig.
 • Hänvisa till Studenthälsan, eller direkt till andra vårdinstanser, för råd och hjälp att komma i behandling.
 • Lärare, handledare eller representant för studentkåren ska tala med studenten och berätta att missbruk uppmärksammats; ex berusning eller bakfylla under föreläsningar eller seminarier.
 • Understryk att problemet inte bara berör studenten utan också studiekamraternas arbetssituation. Tala om att institutionen inte accepterar förhållandet. Studenthälsovården kan ge hjälp och råd inför samtalet.

Disciplinära åtgärder och avskiljanden

 • Informera om de disciplinära åtgärder och avskiljanden som ibland kan komma ifråga. En sådan information kan öka motivationen för behandling. Samtalet bör dokumenteras.
 • Enligt 10 kap. 1 och 2 §§ högskoleförordningen (SFS 1998:1003) får disciplinära åtgärder vidtas mot en student som stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan eller stör verksamheten vid skolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning.
 • Ett avskiljande kan bli aktuellt enligt 4 kap. 6 § högskolelagen (SFS 1992:1434) om missbruk av alkohol eller andra droger föreligger. Det måste dessutom bedömas föreligga en påtaglig risk att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen. Ett beslut om avskiljande gäller tillsvidare och innebär att studenten inte får fortsätta den pågående utbildningen.

Kontakt

 

Senast uppdaterad: 2024-05-03

Sidansvarig: Studentavdelningen/Personalavdelningen