Centrala och lokala avtal

Kollektivavtal är skriftliga avtal mellan arbetsgivare och de anställdas personalorganisationer om regleringar av anställningsförhållandena på arbetsplatsen, till exempel löner och andra anställningsvillkor. Ett kollektivavtal kan gälla grupper av anställda, en arbetsplats eller en hel bransch.

Nedan finns information om generella anställningsavtal vid Stockholms universitet. De centrala avtalen gäller för de flesta som är statligt anställda i Sverige. De lokala avtalen tecknas av parter vid universitetet för att verksamheten ska kunna anpassas för verksamheten.

Centrala avtal

De generella anställningsvillkoren för anställda inom Stockholms universitet regleras i det centrala Villkorsavtalet. Villkorsavtalet gäller för merparten av de statligt anställda i Sverige.

Villkorsavtalet tecknas i två versioner: Villkorsavtal som är tidsbegränsat och tecknas mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O sammantagna samt SEKO och Villkorsavtal-T som är ett tillsvidareavtal och som tecknas mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

Villkorsavtal och Villkorsavtal-T hette före den 1 juni 2013 ALFA respektive ALFA-T. Du kan läsa mer om de här avtalen på Arbetsgivarverkets hemsida, du når dem direkt via länkarna nedan.

Särskilt villkorsavtal för tidsbegränsade anställningar

De centrala parterna inom den statliga sektorn har även ingått ett särskilt villkorsavtal för vissa tidsbegränsade anställningar. Avtalet reglerar tidsbegränsade anställningar som kan motiveras inom ramen för en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och syftet är att stödja individer med svagare anknytning till den reguljära arbetsmarknaden. Avtalet är ett fristående tillsvidareavtal och trädde ikraft den 1 november 2013.

Läs mer om det särskilda villkorsavtalet på Arbetsgivarverkets webbplats.

De centrala parterna inom den statliga sektorn har också ingått Avtal om omställning, som ersatte Trygghetsavtalet den 1 januari 2015.

Lokala avtal

För att anställningsvillkoren ska kunna verksamhetsanpassas ger Villkorsavtalet möjlighet för de lokala parterna att komma överens om att andra villkor ska gälla. Det innebär att parterna vid Stockholms universitet kan teckna lokalt avtal. De lokala kollektivavtal gällande anställningsvillkor som har slutits vid universitet finns samlade i dokumentet Villkorsavtal-SU. Här finns regler om löner, lönetillägg, arbetstider, semestrar och andra anställningsvillkor för oss vid Stockholms universitet. Villkorsavtal-SU hette före den 1 juni 2013 ALFA-SU.

Parterna vid Stockholms universitet har också slutit ett samverkansavtal, SAMV-SU, som behandlar medbestämmande och samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna vid universitetet.

Villkorsavtal-SU – lokalt avtal

Under årens lopp har en rad lokala avtal slutits mellan Stockholms universitet och de fackliga organisationerna. Nedan hittar du en uppdateringshistorik av de här lokala avtalen.

Mars 2022: Ändringar i Villkorsavtalet-SU som gäller fr.o.m. 2022-04-01:

 • Nya bestämmelser om när uppflyttning till högre nivå ska ske (3 kap. 1 §).
 • Bestämmelserna ska även omfatta skrivtolkar (4 kap. 22 §).
 • Förtroendearbetstid gäller utöver forskare även för postdoktorer (4 kap. 25 §).
 • Ny lön för timlärare (3 kap. 2 §).
 • Nya timlöner samt uppdelning i två kategorier av tentamensvakter (3 kap. 3 §).
 • Nya timlöner (3 kap. 4 §).
 • Nya timlöner samt tillägg av ny kategori benämnd materialsamordnare (3 kap. 5 §).
 • Nya beredskapstillägg samt upplysning om beredskap och veckovila (4 kap. 21 §).
 • Nya schablonbelopp vid expeditioner med R/V Electra (4 kap. 28 §).

Utgår

 • Återbetalning med anledning av för mycket erhållen semester (5 kap 2 §)
 • Semesterns förläggning för arbetstagare inom studerandehälsovården (5 kap 3 §)
 • Vissa lönetillägg i samband med tjänsteresa och förrättning (10 kap. 1 §)
 • Avstående av ersättning (10 kap. 2 §)
 • Bilersättning (10 kap. 3 §)
 • Lönetillägg vid endagsförrättning (10 kap. 4 §)
 • Lönetillägg vid flerdygnsförrättning (10 kap. 5 §)

Mars 2022: Ändringar i Villkorsavtalet-SU som gäller fr.o.m. 2022-01-01:

 • Förändringar i arbetstidens längd (13 §) och förläggning (14 §), vissa följdändringar vad gäller flexibel arbetstid samt ett tillägg om användandet av plustid för ledighet vid religiösa högtider, med hänsyn tagen till religiösa skäl eller annan trosuppfattning (18 §).
 • Kompensation för arbetstid januari och februari 2022
  Med anledning av det retroaktivt minskade arbetstidsmåttet för januari och februari 2022 är parterna överens om att arbetstagare som var anställda den 1 januari 2022 erhåller en och en halv (1,5) extra ledig dag som kan tas ut under 2022 i samråd med närmaste chef. Ledigheten kan endast tas ut som en heldag och en halv dag. Rätten till denna ledighet förfaller om den inte tas ut under 2022.

Nya belopp för doktorandstege gäller fr.o.m. 2020-10-01 (3 kap. 1 § Villkorsavtal-SU).

Ny överenskommelse vid befordran från biträdande lektor till lektor, samt ändring vid befordran till professor gäller fr.o.m. 2020-12-08 (3 kap. 9 § Villkorsavtal-SU).

Nya belopp för doktorandstege gäller fr.o.m. 2019-10-01 (3 kap. 1 § Villkorsavtal-SU).

Nya belopp för beredskapstillägg gäller fr.o.m. 2019-01-01 (4 kap. 21 § Villkorsavtal-SU).

Nya belopp för doktorandstege gäller fr.o.m. 2018-10-01 (3 kap. 1 § Villkorsavtal-SU).

Nya belopp för doktorandstege gäller fr.o.m. 2017-10-01 (3 kap. 1 § Villkorsavtal-SU).

Nya belopp för doktorandstege gäller fr.o.m. 2016-01-01 (3 kap. 1 § Villkorsavtal-SU).

Nya belopp för doktorandstege gäller fr.o.m. 2015-01-01 (3 kap. 1 § Villkorsavtal-SU).

Parterna har slutit ett lokalt kollektivavtal som berör projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andra språk.

Nya belopp för doktorandstege gäller fr.o.m. 2013-10-01 (3 kap. 1 § Villkorsavtal-SU).

Villkorsavtal-SU innehåller i huvudsak samma bestämmelser som ALFA-SU, men några förändringar kan noteras:

 • Villkorsavtal-SU innehåller inga avvikande löneavdrag utan de centrala avtalens enhetliga modell för löneavdrag kommer att tillämpas.
 • Mertidstillägg enligt centrala avtalen.
 • Precisering om att bestämmelserna i 2 kap. 8 § ALFA-SU om lön till vikarie endast gäller i de fall en arbetstagare tillfälligt blir utsedd till tillförordnad chef. Paragrafen ersätts av 3 kap. 7 § Villkorsavtal-SU Lön vid tillfälligt chefsuppdrag.
 • Nya bestämmelser om regler för ledighet de år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Se 4 kap. 13 § 4:e stycket Villkorsavtal-SU.
 • Nya bestämmelser gällande registrering och avstämning av flextid samt flexledighet vid s.k. klämdag. Se 4 kap. 18 § Villkorsavtal-SU.
 • Särskilda bestämmelser för doktoranders arbetstid har införts. Se 4 kap. 24 § Villkorsavtal-SU.
 • Ny överenskommelse om att arbetstagare anställda som forskare har förtroendearbetstid. Se 4 kap. 25 § Villkorsavtal-SU.

Samverkansavtalet, lokalt avtal SAMV-SU

I detta avtal, SAMV-SU, som slutits med stöd av avtalet Samverkan för utveck­ling finns regler som behandlar medbestämmande och samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna vid universitetet.

Avtalets bestämmelser gäller fr.o.m. den 1 november 2008.

Lokal chefskrets vid Stockholms universitet

Den lokala chefskretsen omfattar följande anställningar:
prorektor, vicerektorer, förvaltningschef, dekaner för fakulteterna och personalchef.

Kontakt

Kontaktperson vid Personalavdelningen när det gäller t.ex. följande frågor: anställningsvillkor, kollektivavtal och facklig samverkan
Claes Strandlund

Senast uppdaterad: 2024-04-11

Sidansvarig: Personalavdelningen