Arbeta hemifrån och distansarbete

Distansarbete är arbete som kan utföras i arbetsgivarens lokaler (ordinarie arbetsplats) men som regelbundet utförs på annan plats, till exempel i hemmet. Regelbundenhet kan avse allt från viss procentuell omfattning till antal dagar per vecka eller månad.

Vid Stockholms universitet ska arbete i huvudsak utföras på den ordinarie arbetsplatsen som utgörs av universitetets lokaler.

Distansarbete är en individuell överenskommelse mellan chef och medarbetare. Överenskommelsen bygger på frivillighet och baseras på enskilda medarbetares olika förutsättningar. Därför kan olika bedömningar behöva göras från fall till fall. Din chef har ansvar för din arbetsmiljö oavsett om du är på plats i universitets lokaler eller på distansarbetsplatsen.

Regler för distansarbete vid Stockholms universitet

Omfattning

Universitetet har bestämt att 1–2 dagar kan vara aktuellt för distansarbete.

Vid Stockholms universitet ska arbete i huvudsak utföras på den ordinarie arbetsplatsen som utgörs av universitetets lokaler. Det finns ett stort värde i att medarbetare träffas på arbetsplatsen för att underlätta och bidra till samarbete inom och mellan arbetsgrupper, utveckling av arbetsformer, informellt kunskapsutbyte, spontana möten och social interaktion med kollegor. Mot bakgrund av det bör våra anställda arbeta på ordinarie arbetsplats en övervägande del av arbetsdagarna.

Distansarbetsplatsen

Utgångspunkten att hemmet i första hand ska utgöra distansarbetsplatsen baseras framför allt på ett arbetsmiljöperspektiv. I hemmet kan arbetsgivare utgå ifrån att de flesta nödvändiga förutsättningar finns vad gäller t.ex. utrustning och säkerhet.

Arbetsmiljö vid hemarbete

Att arbeta hemifrån ställer andra krav på arbetsmiljön, hur vi organiserar arbetet samt de sociala kontakterna, jämfört med när man arbetar på kontoret. Nedan följer några tips på vad du kan tänka på när du arbetar hemifrån.

Ergonomi

  • Ha om möjligt en plats hemma som är "arbetsplatsen".
  • Se över arbetsplatsen utifrån, till exempel belysning, stol, bord och arbetsställning.
  • På Avonovas webbplats kan du hitta bra tips och råd gällande ergonomi vid hemarbete.
  • Var uppmärksam på tidiga kroppsliga signaler för att förhindra belastningsskador – till exempel ömhet, spänning eller stelhet i muskler och leder.
  • Variera din arbetsställning ofta och ta pauser. På Feelgoods webbplats finns några förslag på pausjympapass.

Verktyg vid distansarbete

Om du behöver arbeta hemifrån kan det vara bra att känna till vilka verktyg som finns som underlättar vid distansarbete.

Du kan komma åt de flesta system hemifrån utan att göra något särskilt, men om du till exempel behöver komma åt dokument i din hemkatalog eller gemensam mapp utifrån måste du använda fjärranslutning (VPN). VPN är tillgängligt för alla medarbetare.

Instruktion: Anslut till VPN från datorer med Arbetsplatstjänsten

Om din institution/motsvarande inte är ansluten till Arbetsplatstjänsten finns instruktioner här:

Instruktion: Anslut till VPN från datorer utan Arbetsplatstjänsten
Mer information om fjärranslutning via VPN hittar du här

Box är en lagrings- och synkroniseringstjänst i molnet som kan användas av alla medarbetare. Filer lagrade i tjänsten är tillgängliga på webben, dina datorer och mobila enheter så att du alltid har tillgång till dina filer där du är.

Tänk dock på att du inte ska behandla känsliga personuppgifter i Box.

Mer information om Box-tjänsten

E-mötestjänsten Zoom är ett användarvänligt verktyg för att anordna möten online, oavsett var du befinner dig. Zoom som är tillgängligt för alla som har ett universitetskonto; såväl medarbetare som studenter. Med hjälp av Zoom kan du undervisa eller delta i möten på distans och även chatta och dela filer med kollegor. Du kan också filma föreläsningar.

Kom igång med Zoom

Säkerhet och integritet i Zoom

Kontakt

Kontakta i första hand din institution.

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Sidansvarig: Personalavdelningen