Om du blir sjuk

Vad ska du göra om du blir sjuk? Som anställd vid universitetet kan du vända dig till vår företagshälsovård för rådgivning vid arbetsrelaterade sjukdomar och för stödsamtal.

Prefekter och andra chefer kan inom ramen för avtalet i egenskap av arbetsgivarföreträdare vända sig till företagshälsovården för att få hjälp i rehabiliteringsärenden.

Det här gäller när du blir sjuk

Sjukanmälan

Första sjukdagen gör du en sjukanmälan via Primula. Följ även institutionens rutiner.

Friskanmälan

När du är tillbaka i arbete gör du en friskanmälan via Primula.

Sjuk mer än 7 dagar

Vid sjukdom mer än 7 kalenderdagar i följd ska du lämna läkarintyg till rehabiliteringsansvarig chef vid din institution/motsvarande. Vid behov får diagnos döljas.

Under vissa omständigheter kan läkarintyg krävas för kortare tid. Vid sjukperiod mer än 7 dagar görs registreringen i Primula av lönehandläggare vid Personalavdelningen, som får sjukanmälan via institutionen.

Vid handläggning av sjukanmälan och läkarintyg gäller sekretess enligt sekretesslagen.

Sjuklön och karensavdrag

Vid sjukdom har du som anställd rätt till sjuklön från arbetsgivaren. Från sjuklönen görs ett karensavdrag.

Sjuklön för dag 1–14 i sjukperioden är 80 procent av sjukavdraget. För dag 15–365 betalas ett sjukpenningtillägg på 10 procent av sjukavdraget. Från och med dag 15 i en sjukperiod utgår sjukpenning från Försäkringskassan. Arbetstagare med årslön över 8 gånger prisbasbeloppet erhåller fr.o.m. dag 15 kompensation för den överstigande delen enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T, kap. 7.

Karensavdraget beräknas utifrån aktuell ersättning under månaden. Avdraget görs med samma belopp, oavsett om du är sjuk hela eller delar av första sjukdagen. Karensavdraget kan dock aldrig bli större än den beräknade sjuklönen. Om en ny sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det en tidigare sjukperiod avslutats, betraktas den som en fortsättning på den tidigare sjukperioden när det gäller karensavdrag, ersättningens storlek och sjuklöneperiodens längd. Det innebär bland annat att om helt karensavdrag inte har kunnat göras i första sjukperioden, ska återstående avdrag göras på nästkommande period.

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för de medicinska, psykologiska, sociala och arbetsinriktade åtgärder som vidtas för att en arbetstagare så snabbt som möjligt ska komma tillbaka eller stanna kvar på arbetet.

Stöd vid rehabilitering

Läkemedelsersättning

Du får ersättning för kostnader för läkemedel som enligt lag omfattas av högkostnadsskydd.

Information om ersättning för läkemedel

Kontakt

Kontakta i första hand din institution.

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Sidansvarig: Personalavdelningen