Lönebildning

Lönebildningen ska utformas med utgångspunkt i verksamhetens samlade krav. En förutsättning för en effektiv verksamhet är att vi som universitet kan säkerställa vår kompetensförsörjning genom att rekrytera, behålla och utveckla den personal som behövs.

Lönesättande chefer ansvarar för den individuella lönesättningen inom de ekonomiska ramar och riktlinjer som fastställs av universitetets ledning vid lönerevision. Vid lönerevision ska universitetets lönekriterier användas för bedömning av medarbetares prestationer.

BESTA – befattningsgruppering för statistik

Den partsgemensamma lönestatistiken inom det statliga avtalsområdet baserar sig på klassificeringssystemet BESTA, befattningsgruppering för statistik i staten.

BESTA-statistiken ska ge kunskap om vilka arbetsuppgifter som finns i staten och hur lönerna för dessa arbetsuppgifter ser ut. Vid Stockholms universitet används BESTA bl.a. som indelningsgrund i lönestatistik och i samband med analyser av löneskillnader mellan kvinnor och män enligt diskrimineringslagen.

Vid klassificering, utgå från huvudsakliga arbetsuppgifter, se Arbetsgivarverkets BESTA-webb, Lathund – undervisnings- och forskningspersonal samt anvisningar vid klassificering av BESTA vid Stockholms universitet.

Arbetsgivarverkets BESTA-webb

På Arbetsgivarverkets webbplats finner du information om BESTA-systemet, arbetsområden, generella nivåbeskrivningar och exempel på arbetsuppgifter inom respektive nivå under arbetsområdet samt frågor och svar.

Arbetsgivarverkets BESTA-webb
Arbetsgivarverket – Generella nivåbeskrivningar chef/icke-chef

Universitetet har lokal tillämpning av BESTA-systemet och utbildning erbjuds årligen lokalt.

Internutbildningar: Chefs- och ledarskap

Doktorandstege

Doktorandstegen är månadslöner som gäller för anställd som doktorand vid Stockholms universitet.

Doktorandstege för 2023 och 2024

Lön för doktorander från och med 2023-10-01 och 2024-10-01 (3 kap. 1 § Villkorsavtal-SU). Nya belopp gäller från och med 1 oktober 2023 och 1 oktober 2024.

Lön för doktorander 2023–2025

Villkor

Fr.o.m.
2023-10-01

Fr.o.m.
2024-10-01

Ingångslön

29 700 kr

30 300 kr

Då 50 procent av fordringarna för
doktorsexamen har uppnåtts

30 900 kr

32 500 kr

Då 80 procent för fordringarna för
doktorsexamen har uppnåtts

32 800 kr

34 000 kr

Avtalet tecknades 2023-11-01.

Lönestege för doktorander fr.o.m. 2020-10-01, 2021-10-01 och 2022-10-01

Treårigt avtal för 2020 respektive 2021 och 2022.

Individuell lön för doktorander (3 kap. 1 § Villkorsavtal-SU)

Villkor

Fr.o.m. 2020-10-01

Fr.o.m.
2021-10-01

Fr.o.m.
2022-10-01

Ingångslön

27 000

27 500

28 000

Då 50 procent av fordringarna för doktorsexamen har uppnåtts

28 900

29 400

29 900

Då 80 procent för fordringarna för doktorsexamen har uppnåtts

30 400

30 900

31 400

Avtalet tecknades 2021-01-22.

Lönesättning

Löner vid Stockholms universitet ska vara individuella, sakliga och ändamålsenligt differentierade. Lönesättningen ska i första hand styras av skillnader i ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad samt de anställdas skicklighet och resultat relaterat till de krav och det ansvar som arbetsuppgifterna ställer och i relation till verksamhetens mål.

Lönebildningen ska utformas med utgångspunkt i verksamhetens samlade krav. En förutsättning för en effektiv verksamhet är att vi som universitet kan säkerställa vår kompetensförsörjning genom att rekrytera, behålla och utveckla den personal som behövs.

Lönesättande chefer ska ha god kännedom om universitetets lönepolicy och har ansvar för att medarbetare får information om vad universitetet värderar och bedömer vid lönesättning. För att den individuella lönesättningen ska få avsedd effekt för verksamheten och inte uppfattas som godtycklig, är det av stor betydelse att den lönesättande chefen gör sakliga bedömningar vid lönesättning. Könsneutralitet i tillämpningen av lönekriterierna är en viktig utgångspunkt vid lönesättning.

Senast uppdaterad: 2024-04-10

Sidansvarig: Personalavdelningen