Anvisningar vid fall av missbruk på arbetsplatsen

Personalchefsbeslut 2009-01-29, dnr SU 679-3406-08.

Tidig upptäckt

Tidig upptäckt är A och O för framgångsrika insatser för att bryta ett begynnande missbruk. Kunskaper om ”tidiga signaler” på begynnande missbruksproblem liksom kunskap om hur man ska ta upp frågan om missbruk med den anställde – ”det svåra samtalet” – kan vara avgörande för ett positivt resultat.

Exempel på tidiga signaler kan vara:

 • nedgång i eller ojämn arbetsprestation
 • svårighet att passa tider
 • irritation, ojämn i humöret
 • upprepad korttidsfrånvaro, särskilt i anslutning till helger eller semestrar samt
 • semesterdagar eller annan ledighet tas ut med kort varsel eller i efterhand.

Rehabiliterande insatser

Tidiga och samordnade rehabiliterande insatser är en viktig framgångsfaktor för att förhindra fortsatt missbruk. I universitets Rehabiliteringspolicy redovisas mål och rutiner för detta arbete.

En bra arbetsmiljö

En arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete, där man trivs och känner uppskattning – där är det svårt att dölja ett missbruk. Här finns också kollegor som är beredda att ställa upp. Att därför aktivt arbeta för att åstadkomma en – i vid mening – god arbetsmiljö är ett effektivt sätt att undvika missbruksproblem.

Åtgärder

Vid misstänkt eller dokumenterad påverkan på arbetsplatsen gäller följande:

 • Anställda som observerar att någon arbetskamrat är påverkad av alkohol eller droger bör agera genom att omedelbart informera närmaste chef.
 • Chefen är ansvarig för att ett ingripande görs. Vid samtal med den berörde, ska chefen ta ställning till om det är sannolikt att vederbörande är påverkad av alkohol eller droger.
 • Om den anställde är påverkad ska den anställde skickas hem. Beslut om detta fattas av närmaste chef. Det är viktigt att vid behov en arbetskamrat eller annan person följer med hem.
 • Om chefen känner till att den anställde går på behandling för sitt missbruk, bör kontakt tas med berörd enhet för information om det inträffade.
 • Chefen bör dagen efter att den anställde skickats hem ta kontakt med den anställde för att prata om det inträffade, samt vid behov erbjuda stödjande eller rehabiliterande insatser. Det är mycket angeläget att en anställd som har skickats hem inte tillåts gå sjukskriven utan att kontakt tas, t.ex. genom hembesök.
 • Rehabiliterande insatser bör planeras i samverkan med den anställde och Personalavdelningen.

Arbetsrättsliga regler

Vid fall av missbruk på arbetsplatsen kan olika arbetsrättsliga konsekvenser bli aktuella beroende på missbrukets art, omfattning och konsekvenser. Om ärendet inte går att lösa med stöd av de anvisningar som här redovisas, bör kontakt tas med Personalavdelningen.

I inledning av ett missbruksärende där påverkan på arbetsplatsen av alkohol eller andra droger kan konstateras gäller följande:

 • För anställd som skickas hem på grund av alkohol eller drogpåverkan utgår ingen lön eller sjuklön den aktuella dagen. Ansvarig chef bör inte heller bevilja semester eller annan betald ledighet i efterhand.
 • Arbetsgivaren har enligt gällande kollektivavtal (6 kap. 3 § ALFA) rätt att begära läkarintyg från anvisad läkare från första sjukdagen, s.k. förstadagsintyg. Denna åtgärd ska övervägas vid fall av missbruk. Kontakt ska här ske med Personalavdelningen.
 • Dokumentera händelser och åtgärder som har betydelse för rehabiliteringsarbetet och för att kunna styrka de åtgärder som vidtagits.

Kontakt

Din kontakt vid Personalavdelningen när det gäller rehabiliteringsfrågor och företagshälsovårdsavtalet
Kamila Jonsson

Senast uppdaterad: 2024-05-03

Sidansvarig: Personalavdelningen