Arbetsmiljöombud

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är arbetsmiljöombud.

Huvudskyddsombud

Vid universitetet finns sex huvudskyddsombud. De har till uppgift att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, stödja arbetsmiljöombuden, medverka i utbildning och skyddsronder vid behov med mera.

Huvudskyddsombuden vid campus Frescati är:
Ann-Christin Lindås, Saco-S, tfn 08-16 19 98
Magnus Gustavsson, Saco-S, tfn 08-674 74 34
Stephan Baraldi, Saco-S
Christina Edelbring, Fackförbundet ST, tfn 08-16 13 13
Lukas Runsäter, Fackförbundet ST, tfn 08-16 45 39
Sebastian Andersson, Fackförbundet ST, tfn 08-16 33 18

Du når huvudskyddsombuden på e-postadressen: huvudskyddsombud@su.se.

Arbetsmiljöombud

Vid varje institution finns det som regel ett arbetsmiljöombud. Namn på alla valda arbetsmiljöombud finner du som bifogad fil längst ner på sidan. Information om nyvalda arbetsmiljöombud skickas till: huvudskyddsombud@su.se.

Arbetsmiljöombudet är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor och de har till uppgift att värna om en god arbetsmiljö. På motsvarande sätt är studerandearbetsmiljöombuden studenternas företrädare i arbetsmiljöfrågor.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) ska arbetsmiljöombudet vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljöombudet ska också delta vid upprättade av handlingsplaner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöombudet har rätt att under sin arbetstid arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Lista över aktuella arbetsmiljöombud Excel, 27.2 kB. (2024-04-17)

Arbetsmiljörond

Arbetsmiljörond även kallad skyddsrond är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Det är prefekt, föreståndare eller avdelningschef som ansvarar för att arbetsmiljörond planeras och genomförs i samråd med institutionens/motsvarande arbetsmiljöombud.

Vid en arbetsmiljörond görs en genomgång av den fysiska arbetsmiljön så att eventuella brister kan upptäckas och åtgärdas. Det är också ett tillfälle att fundera över möjliga förbättringar i arbetsmiljön, följa upp att tidigare åtgärder har vidtagits samt se så att verksamheten tillämpar aktuella lagar och föreskrifter. För att arbetsmiljöarbetet ska ske systematiskt och kunna följas upp behöver arbetsmiljöronden dokumenteras.

Samtliga institutioner och motsvarande ska regelbundet genomföra arbetsmiljöronder, minst en gång per år eller oftare beroende på riskerna i arbetsmiljön.

För dig som chef: checklistor och stödmaterial om arbetsmiljörond

Kontakt

Kontakta i första hand din institution.

Du når huvudskyddsombuden på e-postadressen: huvudskyddsombud@su.se.

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Sidansvarig: Personalavdelningen