Arbetstider

Dina arbetstider beror på vilken typ av anställning du har. Här hittar du information om arbetstider för lärare, forskare och postdoktorer samt för teknisk och administrativ personal.

För dig som är lärare

Du som har en läraranställning vid Stockholms universitet har årsarbetstid. Det innebär att arbetstiden för ett helt år är fastställd och att arbetstiden förläggs utifrån verksamhetens behov och de anställdas behov. Årsarbetstiden för lärare gäller sedan 1 januari 1999.

Hur många timmar du ska arbeta under ett år beror på din ålder:

 • Till och med det år du fyller 29, arbetar du 1756 timmar och har 28 semesterdagar.
 • Från och med det år du fyller 30, arbetar du 1732 timmar och har 31 semesterdagar.
 • Från det år du fyller 40, arbetar du 1700 timmar och har 35 semesterdagar.

Alla arbetsuppgifter som ingår i anställningen som lärare ska rymmas inom årsarbetstiden. Fördelningen av arbetstiden görs på din institution.

Detaljerad information om arbetstider för lärare finns i det lokala kollektivavtalet.

Centrala och lokala avtal

Om du har schemalagd undervisningstid på kvällar och helger tillkommer ett lönetillägg på 145 kronor per timme:

 • schemalagd arbetstimme som till minst hälften genomförs efter kl. 18 på en vardag
 • lördagar, söndagar och helgdagar.

Utgångspunkten är att övertid utöver den totala årsarbetstiden inte ska förekomma. Om det finns särskilda skäl kan du som lärare vara skyldig att arbeta mertid eller övertid. Övertid får under ett kalenderår inte vara mer än totalt 150 klocktimmar. Den som har anställning som professor har inte rätt till övertidsersättning.

Mertid är arbetstid som en deltidsanställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid. Mertidsarbete görs på begäran av arbetsgivaren. En deltidsanställd lärare får arbeta mertid högst 175 klocktimmar per kalenderår.

För dig som är forskare och postdoktor

Du som har anställning som forskare eller postdoktor vid Stockholms universitet har förtroendearbetstid. Det innebär att du som disponerar din arbetstid utifrån verksamhetens behov och dina egna arbetsuppgifter. Den som har förtroendearbetstid har inte rätt att få ersättning för övertid.

Ledigheter såsom sjukledighet, föräldraledighet, semester, etc. rapporteras som frånvaro enligt din institutions rutiner.

För dig som är teknisk eller administrativ personal

För dig som arbetar heltid som teknisk eller administrativ personal är den ordinarie arbetstiden 8 timmar per dag, helgfri måndag–fredag. Kl. 8.00–16.30 med 30 minuter lunchrast.

Arbetsfria dagar för T/A-personal:

 • lördagar och söndagar
 • helgdagar
 • skärtorsdagen
 • mid­sommarafton, julafton och nyårsafton.

De år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag har du som anställd rätt till en extra ledig dag någon gång under det kalenderåret. Kom överens med din närmsta chef när det är lämpligt att ta ut den lediga dagen.

Vissa dagar under kalenderåret är den ordinarie arbetstiden förkortad till 4 timmar och 30 minuter, kl. 8.00–12.30:

 • trettondagsafton som infaller på en måndag–fredag
 • 30 april om dagen infaller på en måndag–fredag
 • dagen före alla helgons dag
 • 23 december om dagen infaller på en fredag.

Arbetstider för T/A-personal 2024 Pdf, 177.2 kB.

Klämdagar är arbetsfria och tiden arbetas in i ordinarie arbetstid. En klämdag är en helgfri måndag–fredag som infaller mellan två arbetsfria dagar.

Vissa medarbetare kan behöva arbeta klämdagar för att universitetet ska kunna erbjuda de krav på service och öppethållande som vi har som myndighet. Om du blir beordrad att arbeta en klämdag, har du rätt att vid ett senare tillfälle ta ut ledighet motsvarande lika många timmar som du arbetade på klämdagen. Du har även rätt till ett lönetillägg på 50 kronor för varje arbetad timme.

Du som anställd har möjlighet att till viss del arbeta flexibla tider. Det görs med utgångspunkt från verksamhetens behov och fasta tidsramar för när den flexibla arbetstiden får användas. Du registrerar din flexibla arbetstid i flextidssystemet.

Det är arbetsgivaren som beslutar om du som arbetstagare ska arbeta övertid.

Övertid för dig som arbetar flexibel arbetstid

Med beredskap avses tid då arbetstagaren på tjänstgöringsfri tid står till arbetsgivarens förfogande och är skyldig att vara anträffbar för att efter kallelse infinna sig på arbetsplatsen eller efter besked på annat sätt via telefon eller dator åtgärda sådana problem som kan åtgärdas på distans. En arbetstagare som är partiellt sjukskriven eller partiellt föräldraledig ska inte vara skyldig att fullgöra beredskap.

Den som har beredskap ska, om annat inte överenskommits, inställa sig på arbetsplatsen eller annan av arbetsgivaren angiven plats inom två timmar från kallelsen. Om arbetstagaren måste inställa sig på arbetsplatsen utgår övertid. Övertid räknas från den tid då meddelandet erhölls till dess att den anställde återvänt till hemmet. Vid behov av inställelse ersätts minst två timmar.

För andra händelser som kräver arbete men inte inställelse, utgår övertidsersättning.

Beredskapstillägg

Tabellen visar hur mycket beredskapstillägget är per timme

Beredskapstillägget

 

Måndag kl. 07.00 till fredag kl. 19.00

30 kr/timme

Fredag kl. 19.00 till måndag kl. 07.00

60 kr/timme

Mellan kl. 19.00 dagen före trettondedag jul,
dagen före första maj, dagen före nationaldagen,
dagen före Kristi himmelfärdsdag och
kl. 07.00 närmast följande vardag.

60 kr/timme

Mellan kl. 19.00 dagen före skärtorsdagen,
dagen före julafton, dagen före midsommarafton,
dagen före nyårsafton och
kl. 07.00 närmast följande vardag.

120 kr/timme

Beloppen inkluderar semesterlön enligt semesterlagen.

Beredskapsschema ska upprättas efter samråd med arbetstagaren minst tre veckor innan det börjar gälla.

Om arbetstagare som fullgör beredskap behöver infinna sig till tjänstgöring som inleds eller avslutas mellan kl. 01.00 och 05.00 ska arbetstagaren vara befriad från tjänstgöring fram till tidigast kl. 12.00 samma dag. Om schemaläggning av beredskap inte kan göras utan att det strider mot bestämmelser om vecko- och dygnsvila, måste särskilt lokalt avtal slutas mellan parterna innan beredskapsschema tas i bruk.

Kontakt

Har du frågor om dina arbetstider, kontakta i första hand din institution.

Senast uppdaterad: 2024-04-26

Sidansvarig: Personalavdelningen