Om tjänsteresor

Tjänsteresor ska utföras på uppdrag av Stockholms universitet och efter beslut av prefekt eller motsvarande. Innan du bokar en resa så ska du alltid överväga om resan kan ersättas med digitala möten.

Universitetet har som mål att tjänsteresor ska planeras och genomföras så kostnadseffektivt och miljöanpassat som möjligt. I Stockholms universitets policy för möten och resor framgår att medarbetare och studenter alltid ska noggrant utvärdera behovet av en resa i tjänsten eller som utgör en del av utbildningen.

Policy för möten och resor

Resor ska så långt som möjligt ersättas med digitala mötesformer. Detta gäller även i de fall då uppdraget bekostas eller tillhandahålls av externa parter. Det är inte tillåtet att flyga till ett möte eller en aktivitet som pågår mindre än en arbetsdag om digital medverkan kan erbjudas.

Att boka resan

Resor bokas via vår resebyrå Amex GBT (American Express Global Business Travel). Tågresor bokas via SJ.

Mer information om bokning finner du här: Boka resa.

Vid tågresor får interrail-kort inköpas under förutsättning att kortet endast används i tjänsten. Skulle privata resor med interrailkort undantagsvis genomföras, ska resan förmånsbeskattas. Underlag för förmånsbeskattning e-postas till Lönesektionen.

Blankett för förmån (ifylles av handläggare) Pdf, 149.7 kB.

Försäkringar vid resa i tjänsten

Statens tjänsteförsäkring gäller vid resa i tjänsten. Vilka försäkringsvillkor som gäller kan du läsa mer om under Försäkring vid resor.

Traktamente

Traktamente är ersättning från arbetsgivare till medarbetare för ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresa. Bestämmelser om traktamente gäller endast vid flerdygnsförrättning, det vill säga resa som innebär övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Bestämmelserna om resekostnadsersättning gäller för alla tjänsteresor. Vid resa utomlands utgår utlandstraktamente. Beloppet varierar.

Läs mer hos Skatteverket

Definitioner

Termer och deras betydelser

Term

Definition

Tjänsteresa

Resa som föranleds av förrättning.

Tjänsteställe

Den plats där en arbetstagare fullgör huvuddelen av sitt arbete.

Förrättningsställe

Arbetsplats där förrättning fullgörs.

Förrättning

Tjänstgöring eller uppdrag som fullgörs på någon annan ort än den vanliga verksamhetsorten.

Endagsförrättning

Förrättning som ej medför övernattning.

Flerdygnsförrättning

Förrättning som medför övernattning utom bostaden.

Traktamente

Ersättning för ökade levnadskostnader som arbetsgivaren betalar till anställd som företar tjänsteresa förenad med övernattning utan för den vanliga verksamhetsorten.

Nattraktamente

Ersättning då det inte finns styrkta logikostnader.

Dag

Tid mellan kl. 06.00 och 24.00.

Natt

Tid mellan kl. 24.00 och 06.00.

Inrikes tjänsteresa

Resekostnad

Ersättning utgår för faktiska resekostnader.

Logikostnad

Ersättning utgår för faktiska logikostnader.

Traktamente

Följande traktamenten gäller vid endags- respektive flerdygnsförrättning:

Endagsförrättning

Vid endagsförrättning utgår inte traktamente.

Flerdygnsförrättning

Belopp fr.o.m. 2024-01-01.

Tid

Skattefritt traktamente

Avresa före kl. 12.00

290 kr

Avresa efter kl. 12.00

145 kr

Hemkomst före kl. 19.00

145 kr

Hemkomst efter kl. 19.00

290 kr

Nattraktamente

145 kr

Mellanliggande dagar

290 kr

Fr.o.m. dag 91

203 kr

Måltidsavdrag

Måltidsavdrag ska göras då fri måltid erhållits. Avdrag från traktamentet görs enligt följande:

Traktamente

290 kr

145 kr

Fr.o.m. dag 91

Frukost

58 kr

29 kr

41 kr

Lunch

102 kr

51 kr

71 kr

Middag

102 kr

51 kr

71 kr


Avdrag på traktamente ska dock inte göras för fri kost på allmänna transportmedel. Det betyder att vid flyg och tåg, där måltid ingår i biljettpriset för resan, bockas inte rutan i reseräkning i.

Nattraktamente

Den som inte kan styrka logikostnader får ersättning med halvt dagtraktamente, det vill säga 130 kronor per natt.

Nattraktamente utgår inte när resenären tillbringar natten på tåg, fartyg eller flygplan och inte heller när fritt logi tillhandahållits av en myndighet eller av ett trafikföretag eller motsvarande.

Bilersättning

För resenär som använder egen bil vid inrikes tjänsteresa utgår ersättning med 25 kronor per mil. I beloppet ingår övriga resekostnader, såsom ersättning för medpassagerare och tung last.

Vid användande av släpvagn utgår 1 krona per mil.

Vid resa med egen båt i tjänsten utgår ersättning för faktiskt styrkta kostnader.

Utrikes tjänsteresa

I Stockholms universitets policy för möten och resor framgår att medarbetare och studenter alltid ska noggrant utvärdera behovet av en resa i tjänsten eller som utgör en del av utbildningen. För att minimera påverkan på klimat och miljö ska resor så långt som möjligt ersättas med digitala mötesformer. Detta gäller även i de fall då uppdraget bekostas eller tillhandahålls av externa parter. Det är inte tillåtet att flyga till ett möte eller en aktivitet som pågår mindre än en arbetsdag om digital medverkan kan erbjudas.

Traktamente

Skatteverket fastställer schablontraktamenten som är skattefria för olika länder. De belopp som är fastställda för varje land avser tjänsteresor kortare än 3 månader på en och samma ort.

Om tjänsteresan pågår längre än 3 månader ska schablonbeloppet beräknas till 70 procent av det belopp som Skatteverket har tagit fram.

De aktuella beloppen finns på Skatteverkets webbplats.

Vid flerdygnsförrättning gäller följande bestämmelser för avresedagen, hemkomstdagen och mellanliggande dagar under tjänsteresa:

 • avresa före kl. 12.00 – helt traktamente
 • avresa efter kl. 12.00 – halvt traktamente
 • hemkomstdagen efter kl. 19.00 – helt traktamente
 • hemkomstdagen före kl. 19.00 – halvt traktamente
 • mellanliggande dagar – helt traktamente

Om logikostnad inte kan styrkas, utgår nattraktamente med 50 procent av det traktamente som gäller för ifrågavarande land.

Om resenären under samma dag vistas i flera länder, utgår traktamente med belopp för det land där resenären vistas den längsta tiden. Om resenären vistas den största delen av tjänsteresetiden i Sverige, utgår svenskt traktamente.

Vid resa mellan två olika länder ska färdtiden från hamn eller flygplats i det ena landet till hamn eller flygplats i det andra landet inte räknas in i vistelsetiden i något av länderna. Tid för mellanlandning inräknas inte in vistelsetiden.

Uppehåll för övernattning under resan likställs med förrättning på övernattningsorten.

Respektive lands lokala tid används för beräkning av vistelsetid.

Vid endagsförrättning i utlandet utgår inte traktamente.

Måltidsavdrag

Avdrag från traktamentet för fri måltid ska göras enligt följande:

 • frukost: 15 %
 • lunch: 35 %
 • middag: 35 %
 • helt fri kost: 85 %

Avdrag görs för faktiskt intagna måltider, se kostförmån.

Bilersättning (milersättning)

För resenär som använder egen bil vid utrikes tjänsteresa utgår ersättning med 25 kronor per mil.

Kostförmån

Måltider under inrikes och utrikes tjänsteresa som den anställde ej betalat för själv är skattepliktig kostförmån.

Fri kost är en skattepliktig förmån oavsett om den tillhandahålls fortlöpande eller vid särskilda tillfällen såsom under tjänsteresa/förrättning, tjänstgöring på annan ort, kurser, kongresser, konferenser, studieresor eller dylikt. Fri måltid i samband med representation (extern eller intern) är dock inte att betrakta som skattepliktig förmån.

Fri frukost är inte skattepliktig vid tjänsteresa med övernattning när frukost ingår i rumspriset.

Läs mer och se aktuella belopp hos Skatteverket

Reseförskott

Sedan den 1 november 2023 har Stockholms universitet Amex GBT som resebyrå. Anställda som gör resor i tjänsten har möjlighet att begära reseförskott från Personalavdelningen för att täcka de kostnader som uppstår i samband med resan.

Ej godkända reseförskott

Vi godkänner ej reseförskott för:

 • flygbiljetter
 • tåg inom Sverige
 • buss
 • bilhyra
 • hotell

då allt ovanstående ska bokas genom vår resebyrå.

Godkända reseförskott

Reseförskott kan godkännas för:

 • inrikes- och utlandstraktamente
 • drivmedel
 • vandrarhem
 • material
 • konferenser
 • övriga kostnader som inte går att boka genom resebyrån.

Blankett för reseförskott

Lönehandläggaren kan godkänna reseförskott först efter att hen har mottagit blanketten "Rekvisition av reseförskott" (blankett SU 9016) Pdf, 96.7 kB..

På blanketten ska följande uppgifter fyllas i:

 • personuppgifter (namn, personnummer, adress)
 • uppgift om vart pengarna ska skickas, t.ex. postgiro,
 • bank-/personkonto
 • institutionsnamn och institutionsnummer
 • datum för avresa respektive hemkomst och redovisningsdatum
 • förskottets ändamål och förrättningsland
 • specificering av kostnader.

Blanketten ska godkännas med eduSign av prefekt eller motsvarande. Observera att reseförskott är personligt.

Reseförskotten utbetalas enbart för den skattefria delen av resekostnadsersättningen. Reseförskott under 1 000 kronor betalas inte ut.

Rekvisitionen skickas till Lönesektionen.

För utbetalning omkring den 7:e ska blanketten vara Lönesektionen tillhanda senast den 25:e månaden innan utbetalning och vid utbetalning omkring den 25:e ska blanketten vara Lönesektionen tillhanda senast den 13:e i innevarande månad.

Förskottet ska redovisas senast en månad efter hemkomsten. Redovisningen görs på reseräkning. Bifoga alltid originalverifikationer. Om beloppet på reseräkningen skiljer sig från det utbetalda förskottet, kommer mellanskillnaden att betalas ut till förskottstagaren eller återbetalas till universitetet via löneavdrag.

Har redovisningen inte skett inom angiven tid, kommer reseförskottet att dras från nästkommande lön.

När resan har avslutats ska reseräkning upprättas i HR-systemet Primula.

Ansvaret för att samtliga uppgifter är korrekta åligger resenären och prefekten eller den som prefekten delegerat detta till.

Tänk på att reseräkningen måste vara inlämnad senast tre månader efter avslutad förrättning. Traktamente äldre än tre månader betalas inte ut.

Utlägg

Om du gjort ett utlägg för Stockholms universitets räkning, kan du ansöka om ersättning i Primula. Betalning görs till det bankkonto dit du får din lön. Utbetalning görs två gånger varje månad. Utlägg ska redovisas snarast efter inköp, dock senast inom ett år.

Reseinformation från UD

Ska du resa utomlands? Utrikesdepartementet har råd och information som du har nytta av inför och under din utlandsresa.
UD:s reseinformation
Lista över länder UD avråder från alla resor till

Kontakt

Löneadministration
Kontakta i första hand din personalhandläggare på institutionen. Personalhandläggaren kontaktar sedan lönehandläggaren på Personalavdelningen.

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sidansvarig: Personalavdelningen