Policy för möten och resor

Rektor har 2020-11-26 beslutat om Policy för möten och resor (SU FV-0791-20). Ersätter tidigare förvaltningschefsbeslut om Rese- och mötespolicy vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.2-3154-13) 2013-11-21.

Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Anna Jutterdal

(Dokumentet har aktualitetsgranskats i juni 2024.
2021: Med formuleringen prefekt/motsvarande avses prefekt, föreståndare direkt underställd dekanus och/eller avdelningschef inom förvaltningen.)

Inledning

Syftet med denna policy är att medvetandegöra vikten av att medarbetare och studenter planerar sina möten och resor i syfte att minimera klimatpåverkan vid Stockholms universitet. Stockholms universitets policy för möten och resor grundar sig på att rektor under 2019 undertecknade FN:s avtal om globala hållbarhetsmål. Stockholms universitet har därmed förbundit sig till att vara koldioxidneutralt till 2040, vilket innebär en minskning av utsläppen av växthusgaser i genomsnitt med fem procent per år. Policyn grundas också på 1 kap 5§ i högskolelagen, vilket innebär att universitetet ska främja en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer.

Policy

Medarbetare och studenter ska alltid noggrant utvärdera behovet av en resa i tjänsten eller som utgör en del av utbildningen. För att minimera påverkan på klimat och miljö ska resor så långt som möjligt ersättas med digitala mötesformer. Detta gäller även i de fall då uppdraget bekostas eller tillhandahålls av externa parter. Det är inte tillåtet att flyga till ett möte eller en aktivitet som pågår mindre än en arbetsdag om digital medverkan kan erbjudas.

När en resa är motiverad ska det transportmedel som genererar lägst utsläpp av växthusgaser prioriteras, exempelvis tåg framför flyg. Medarbetare och studenter ska i möjligaste mån undvika att beställa flygresor som inkluderar mellanlandningar. Om inga särskilda skäl finns ska annat färdmedel än flyg, exempelvis tåg och båt, användas för resor som är kortare än 700 kilometer.

I samband med lokala resor i Sverige, och även utomlands, ska i första hand kollektivtrafik nyttjas, i andra hand taxi (med miljöbil) eller annan markbunden trafik med lägre koldioxidutsläpp. Alla resor ska bokas och beställas via den upphandlade resebyrån. Resor ska i möjligaste mån planeras i god tid för att bästa möjliga kostnadseffektivitet ska uppnås. Samtliga former av rabatter i samband med resor ska, oavsett hur de benämns, tillfalla universitetet.

Ansvar

Beslut om resor fattas av prefekt eller motsvarande. Prefekt eller motsvarande ansvarar också för att skapa goda förutsättningar för att kunna genomföra digitala möten för medarbetare och studenter.

Medarbetare och studenter ska ha kunskap om hur man genomför eller deltar vid ett digitalt möte om behov uppstår.

Senast uppdaterad: 2024-06-24

Sidansvarig: Personalavdelningen