Lärarutbildningarna

Lärarutbildningarna har nära koppling till aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Här kan du läsa om lärarutbildningarnas organisation, beslut, kvalitetsarbete och utbildningar.

Organisation

Områdesnämnd

Områdesnämnden för humanvetenskap ansvarar för alla lärarutbildningar i samråd med Områdesnämnden för naturvetenskap.

Områdesnämnden för humanvetenskap är ett beslutande organ. Organet ansvarar för strategisk planering och samordning av fakultetsövergripande utbildning och forskning samt intern och extern samverkan. Utöver det, tar nämnden beslut, svarar på remisser, sätter budget för institutionerna och rekryterar lärare.

Områdesnämnden för humanvetenskap

Områdesnämnden för naturvetenskap

Beredning och Arbetsutskott

Till sin hjälp i lärarutbildningsfrågor har områdesnämnderna en beredning, Lärarutbildningsberedningen (LUB) , med tillhörande arbetsutskott (AU).

Lärarutbildningsberedningens sammansättning

Arbetsutskottet

Programråd och utbildningsråd

Programråden är ansvariga för att planera, utvärdera och förbättra ett särskilt lärarprogram eller en inriktning inom utbildningen. Utbildningsrådet är en grupp som förbereder ärenden för att planera, utveckla och följa upp utbildningsprogrammen för utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) och vidareutbildning för lärare (VAL).

Programråd och utbildningsråd

Institutioner som ansvarar för lärarutbildningarna

Enheten för lärarutbildning

På Sektionen för områdesövergripande samordning är Elisabeth Alm, handläggare, Johanna Gullberg utbildningsledare och Hanna Sveen utbildningsledare tillika gruppledare för lärarutbildningarna. De tillsammans utgör Enheten för lärarutbildning, ELU.

Enheten för lärarutbildning har som huvuduppgift att ge stöd till Lärarutbildningsberedningen, LUB, dess arbetsutskott, LUA och VFU-kollegiet. De handlägger utbildningsplaner för lärarutbildningar och även kursplaner inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, samt verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Institutioner får även ett visst stöd och enheten samverkar också med andra lärosäten inom lärarutbildningarna.

Läs mer om:

Sektionen för uppdragssamordning

Sektionen för uppdragssamordning samordnar olika utbildningar som leder till en lärarexamen. De samordnar till exempel Utlandsutbildade lärares vidareutbildning och Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen.

Strategier, protokoll och beslut

Områdesnämnden ansvarar för strategisk planering och fattar beslut om lärarutbildningarna.

Ekonomi

Områdesnämnden beslutar om hur medel till de humanvetenskapliga fakulteterna ska fördelas och därmed även lärarutbildningarna.

Kvalitetsarbete

Granskning av utbildningar sker på Stockholms universitet enligt en sexårscykel. Kvalitetsarbetet är för utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och för utbildningar på forskarnivå.

Universitetskansliämbetet, UKÄ, har fyra olika typer granskningar som utgör ett nationellt system för kvalitetssäkring. Dessa granskningar är: Lärosätesgranskningar, Utbildningsutvärderingar, Tematiska utvärderingar och Prövningar av examenstillstånd.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

I lärarutbildningen ingår en viktig del som kallas verksamhetsförlagd utbildning, förkortat VFU. VFU är en obligatorisk del av all lärarutbildning. Den består av VFU-kurser om totalt 30 högskolepoäng fördelat på tre till fem kurser. Kurserna är förlagda till en förskola eller skola. Det innebär att studenterna deltar i skolverksamheten under handledning av en behörig lärare. I VFU-kurserna får studenterna möjlighet att utveckla sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning. De gör det med stöd av en VFU-handledare. Samtidigt får lärarstudenterna en inblick i lärarrollen och förståelse för vad de olika delarna av läraryrket innebär.

För att få allt att funka med VFU finns flera viktiga funktioner:

Kontaktuppgifter till de som jobbar med VFU

Allt du vill och behöver veta om VFU

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Alla våra lärarutbildningar är påbyggbara och de finns på alla nivåer. Här kan du se vilka lärarutbildningar som vi på Stockholms universitet erbjuder.

Lärarutbildningar

 • Dramapedagog
 • Fler vägar in
 • Förskollärare
 • Grundlärare (Fritidshem/F-3/4-6)
 • Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU)
 • Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV)
 • Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärarexamen (VAL)
 • Yrkeslärare
 • Ämneslärare

Läs mer om våra lärarutbildningar

Vidareutbildning

För den som vill vidareutbilda sig till lärare så erbjuder Stockholms universitet allt från korta fristående kurser till längre påbyggnadsutbildningar. Vårt kursutbud finns både för den som redan har en lärarexamen och som vill skaffa sig en lärarexamen.

 • Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU
 • Vidareutbildning av lärare utan examen, VAL
 • Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV
 • Rektorsprogrammet
 • Fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå för bredd och spets.
 • Lärarlyft
 • Magister- och masterprogram
 • Kulturskoleklivet
 • Utbildning på forskarnivå
 • VFU-handledare
 • Uppdragsutbildningar
 • Forskning
 • Utbildning på forskarnivå inom lärarutbildningarna

Se mer om våra vidareutbildningar

Utbildning på forskarnivå

Vägen till fortsatta studier på forskarnivå inom lärarutbildningarna är öppen för alla. Vill du veta vilka forskarskolor och forskarutbildningar som vi erbjuder så finns de samlade under utbildning på forskarnivå inom lärarutbildningarna.

Utbildning på forskarnivå inom lärarutbildningarna

Lärarutbildningarna på webben och kontakt

Det finns samlingssidor för lärarutbildningarna. Det är för de som vill bli lärare, undrar varför man ska läsa till lärare, vad man behöver veta som lärarstudent, om VFU och även vad det finns för vidareutbildningar. När det finns sommarkurser att erbjuda för lärare eller lärarstudenter så finns det också med. Självklart finns även kontaktuppgifter.

Lärarutbildningarnas samlingssidor

Senast uppdaterad: 2024-06-11

Sidansvarig: Humanvetenskapliga området