Studentinflytande

Enligt högskolelagen har studenterna rätt att utöva inflytande över utbildningen. Av lagen framgår även att studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.

Mot bakgrund av denna lag och andra författningar beskrivs här Stockholms universitets syn på studenterna samt olika former av studentinflytande, med fokus på studentrepresentation.

Här hittar du även stöd, t.ex. en checklista om studentrepresentation, och andra dokument om studentinflytande, såsom universitetets regler för studentinflytande, lista över kontaktpersoner och förteckningar över studentrepresentation.

Denna sida riktar sig till personal vid universitetet. För studenterna, inklusive doktoranderna, finns motsvarande sida om studentinflytande här.

Studenterna som aktiva medskapare

Vid Stockholms universitet ska studenterna ses som aktiva medskapare med en betydelsefull roll att påverka och utveckla sin utbildning och studiesituation. Universitetet ska även uppmuntra, stödja och underlätta för studenterna att engagera sig i arbetet med studentinflytande.

I den här filmen berättar rektor Astrid Söderbergh Widding om universitetets syn på studentinflytande. (Filmen är en del av universitetets utbildning för studentrepresentanter.)

Studentinflytande är också en viktig del av kvalitetsarbetet. Studentinflytandet följs t.ex. upp genom universitetets systematiska granskningar av samtliga utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Kontaktpersoner för studentinflytande

På samtliga nivåer inom universitetet ska det finnas kontaktpersoner för studentinflytande. Prefekt eller motsvarande ska t.ex. säkerställa att det finns en eller flera personer vid institutionen eller motsvarande som fungerar som kontaktpersoner till studentråd, doktorandråd och studentkår i frågor om studentinflytande på institutionsnivå.

Lista över kontaktpersoner

E-postadress till respektive person finns på www.su.se. Listan uppdateras under hösten varje år.

Mer information om uppdraget som kontaktperson och goda exempel.

Läs mer om kontaktpersoner i Regler för studentinflytande.

Överenskommelse samt förteckningar över studentrepresentation

Universitetet ska ge studentkåren möjlighet att utse studentrepresentanter till stadigvarande och tillfälliga beslutande och beredande organ och grupper vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation.

För att underlätta utseende av studentrepresentanter har en treårig överenskommelse om studentrepresentation ingåtts mellan universitetet och Stockholms universitets studentkår (SUS).

Till överenskommelsen kopplas fem förteckningar över vilka stadigvarande (> 1 år) organ eller grupper vid universitetet som studenterna ska vara representerade i samt antalet studentrepresentanter (”studentplatser”) och antalet andra ledamöter eller motsvarande i dessa. Förteckningarna uppdateras varje höst av kontaktpersonerna för studentinflytande vid Rektors kansli och områdeskanslierna, i nära samråd med bland annat institutionerna och SUS.

Listorna över aktuella grupperingar 2024 kommer inom kort att publiceras här. Vill du ta del av listorna skicka ett mejl till kontaktpersonen.

Sammantaget finns det ca 830 studentplatser i ca 380 stadigvarande organ och grupper vid universitetet, så det är en stor organisation.

Notera att förteckningarna inte inkluderar tillfälliga (<1 år) organ och grupper på olika nivåer. Den inkluderar inte heller tillfällen när beslut fattas eller beredning sker av en enda person, t.ex. prefekt, studierektor eller dekan. Även dessa organ, grupper och tillfällen ska ha studentrepresentation, om de hanterar frågor om universitetets utbildningar eller studenternas eller doktorandernas situation.

Checklista om studentrepresentation

Av regler för studentinflytande framgår processen för att utse studentrepresentant till organ och grupper. Denna process styrs huvudsakligen av studentkåren, men några delar beskriver universitetets ansvar, t.ex. vart man ska skicka en förfrågan om studentrepresentant till ett nytt organ eller en ny grupp. Som stöd i denna process finns en kortfattad beskrivning i en checklista om studentrepresentation.

Checklista för studentrepresentation

Introducera nya studentrepresentanter

Enligt universitetets regler för studentinflytande ska ordföranden eller motsvarande i varje beslutande eller beredande organ eller grupp alternativt enskilda beslutsfattare se till att varje ny studentrepresentant får introduktion till organets eller gruppens funktion och arbetssätt.

I den här filmen tipsar Ulf Jansson, som är fd prefekt vid Kulturgeografiska institutionen, om hur de introducerar nya studentrepresentanter. (Filmen är en del av universitetets utbildning för studentrepresentanter.)

Utbildning för studentrepresentanter

Som stöd till representanterna finns Stockholms universitets onlinebaserade utbildning för studentrepresentanter. Utbildningen syftar till att stödja studentrepresentanterna i sitt uppdrag och sin lagliga rätt att utöva inflytande över utbildningen. Den riktar sig till studentrepresentanter på institutionsnivå, men är även relevant för representanter på andra nivåer samt för personal. Utbildningen är ett komplement till den introduktion som ska ges till nya studentrepresentanter (se ovan).

Utbildning för studentrepresentanter.

Ersättningsrutiner för studentrepresentation

Varje studentrepresentant ska ersättas för sitt uppdrag. För att underlätta för dig som ska se till att de ersätts beskrivs nedan rutiner för ersättning.

Ersättning till studentrepresentant baseras på närvaro vid möten. Regler för ersättning, inklusive ersättningsnivåer, framgår av avsnitt 7.5 i Regler för studentinflytande. Ersättning till doktorandrepresentant, med eller utan anställning vid universitetet, framgår av Regler för utbildning och examination på forskarnivå.

Ersättning till studentrepresentant utbetalas med stöd av universitetets blankett ”Löne- och tidrapport, tillfälligt anställd” (nr 9034). Blanketten fylls i av studentrepresentant i samråd med ordförande, kanslistöd eller motsvarande i aktuellt organ eller grupp, och, vid behov, med stöd av aktuell personalhandläggare.

För att arvodet ska utbetalas till studentrepresentantens bankkonto behöver representanten anmäla sitt konto på Danske Banks webbsida Stockholms universitets arbetsgivarnummer är 79200.

Ersättningen belastar respektive verksamhet där organet eller gruppen verkar. Det är därmed aktuell institution, avdelning, kansli eller motsvarande som ska se till att representanten ersätts, t.ex. varje termin eller efter avslutat uppdrag.

Kursvärderingar och klagomål

Ett annat viktigt sätt för studenterna att påverka sin utbildning är genom kursvärderingar.

Läs mer om om kursutvärderingar i avsnitt 1.5 i Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå.

Universitetet tillhandahåller en kursvärderingstjänst, som är ett verktyg för att hantera kursvärderingar och kursrapporter.

Ytterligare ett sätt är att lämna klagomål på sin utbildning direkt till t.ex. studierektor eller prefekt. Läs mer i universitetets Handläggningsordning för hantering av klagomål från studenter rörande utbildning

Studentråd, doktorandråd och kårval

Genom att gå med i ett studentråd eller doktorandråd vid institutionen kan studenten eller doktoranden också utöva inflytande över sin utbildning. Råden hör till studentkåren men bestämmer själva vad de ska fokusera på och hur de vill arbeta. Studenterna kan även rösta i kårvalet. Denna process styrs av studentkåren.

Läs mer om studentråd, doktorandråd och kårval

Om det saknas ett studentråd eller doktorandråd ska kontaktperson/-erna vid institutionen, i samverkan med studentkåren, aktivt verka för att ett sådant bildas.

Rådens rätt till kursplats i Athena

Studentråd, doktorandråd samt ombud m.fl. vid SUS har även rätt till kursplats i Athena för att kunna kommunicera frågor om studentinflytande till studenter och doktorander, t.ex. mötesinbjudningar till olika råd på olika nivåer. Det tekniska stödet för inrättande och upprätthållande av kursplatsen tillhandahålls av respektive institution med stöd av IT-avdelningen.

Kontakt

Anna-Karin Björling, anna-karin.bjorling@su.se, Rektors kansli.

Senast uppdaterad: 2024-05-15

Sidansvarig: Rektors kansli