Beslutande organ

Här presenteras de centrala beslutsfattarna och beslutande organen vid Stockholms universitet.

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande instans med ansvar för, och insyn i, hela universitets verksamhet. Universitetsstyrelsen sammanträder sex gånger om året och beslutar bland annat om universitetets budget, årsredovisning, den interna organisationen, internrevision och verksamhetens övergripande inriktning.

Läs mer om universitetsstyrelsen på su.se

Internrevisionen

Internrevisionen är en organisatoriskt fristående funktion placerad direkt under Universitetsstyrelsen. Internrevisionen granskar och lämnar förslag till förbättring av processen för intern styrning och kontroll vid universitetet.

Internrevisionen

Rektor

Rektor är myndighetschef och beslutar i de frågor rörande universitetets verksamhet som inte delegerats till annan. Rektors beslutsfattande rör främst kärnverksamheten, t.ex. tillsättning av prefekter och professorer, utseende av ledamöter i externa organ m.m. Rektor tecknar också bidrags- och uppdragsavtal över ett visst belopp samt samarbetsavtal av olika slag.

Rektor fattar beslut vid rektorsföredragningen (RF) på torsdagar. Undantag från schemat kan förekomma. Vid Rektorsföredragningen närvarar rektor, prorektor, univresitetsdirektören, kårens ordförande och vice ordförande samt protokollförare från Ledningssekretariatet. Föredragning av ärenden sker skriftligen av tjänstemän vid universitetsförvaltningen. Avdelningscheferna ansvarar för att underlag inför beslut är korrekta.

Rektors rådgivande organ har i uppgift att stödja universitetsledningen och verksamheten i frågor som rör allt från god forskningssed och miljö till IT och jämlikhet.
Rådgivande organ till rektor

Universitetsdirektören

Universitetsdirektören fattar på rektors delegation beslut i ärenden och frågor som rör förvaltningens organisation och verksamhet, t.ex. ekonomi, personalfrågor, lokalfrågor och upphandling. Universitetsdirektören beslutar om utlämnande av allmän handling. Universitetsdirektören är jämte rektor behörig firmatecknare, och får ingå avtal för Stockholms universitet.

Universitetsdirektören fattar beslut vid universitetsdirektörens beslutsmöte på torsdagar. Undantag från schemat kan förekomma. Vid universitetsdirektörens beslutsmöte närvarar universitetsdirektören, biträdande universitetsdirektör, chefsjuristen samt universitetsdirektörens assistent. Föredragning av ärenden sker skriftligen av tjänstemän vid universitetsförvaltningen. Avdelningscheferna ansvarar för att underlag inför beslut är korrekta.

Områdesnämnder

Utbildning och forskning vid Stockholms universitet är indelat i två vetenskapsområden: det Humanvetenskapliga området och det Naturvetenskapliga området. Varje område styrs av en områdesnämnd i vilken vicerektor är ordförande. Områdesnämnden för humanvetenskap har tre fakulteter under sig: Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet, vilka styrs av var sin fakultetsnämnd och leds av dekaner. Områdesnämnden för naturvetenskap är tillika fakultetsnämnd för Naturvetenskapliga fakulteten.

Mer information

På vår externa webbplats presenteras universitetsstyrelsen, universitetets ledning, områden samt fakulteter.

Universitetets organisation på su.se

Senast uppdaterad: 2024-04-13

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen