Planeringssekretariatet, Rektors kansli

Planeringssekretariatet ingår i Rektors kansli och består av nio medarbetare samt en avdelningschef.

Karin Lindén Fürstenbach, chef för Planeringssekretariatet, Rektors kansli

Karin Lindén Fürstenbach, chef för Planeringssekretariatet, Rektors kansli. Foto: Sören Andersson

Generellt uppdrag

Planeringssekretariatet har i uppdrag att på en övergripande nivå bidra till planering, styrning och uppföljning av universitetets verksamhet. I uppdraget ingår även beredning, utredning och samordning inom sekretariatets ansvarsområde. Vidare ger sekretariatet kvalificerat stöd till universitetsledningen och rymmer universitetets centrala miljöfunktion.

Särskilda uppdrag

 • I nära samarbete med berörda avdelningar ansvara för förvaltning, utveckling och stöd kring universitetets beslutsstödsystem.

Ansvarsområden

 • Assistentstöd till rektor, prorektor och universitetsdirektör
 • Beredning av styrelsens, rektors och förvaltningens anslagsfördelningsbeslut
 • Delportföljansvar för Centralt stöd
 • Miljö
  - samordna övergripande miljöledningsarbetet
  - bereda styr- och stöddokument
  - stödja miljöorganisationen
  - uppföljning och rapportering av miljöarbetet
 • Samordning och beredning av
  - intern ekonomisk uppföljning
  - universitetets årliga bedömning av intern styrning och kontroll samt riskanalys
  - universitetets övergripande verk-samhetsplanering
  - årsredovisning och budgetunderlag
 • Uppföljning och rapportering av utfall och prognoser avseende utbildningsuppdrag och anslagsfördelning

Produktansvarig IT-system

 • Qlik Sense

Kontakt

Funktionsadress: karin.furstenbach@su.se

Besöksadress: Bloms hus, Universitetsvägen 16, Frescati
Postadress: IT-avdelningen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Kostnadsställe: (6 siffrigt)

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Sidansvarig: