Naturvetenskapliga området och fakulteten

Naturvetenskapliga området bedriver forskning och erbjuder utbildning inom matematik, fysik, kemi, biologi, geovetenskap, miljövetenskap och relaterade områden.

Naturvetenskapliga fakulteten ska

  • hävda den fria grundforskningen,
  • bedriva internationellt framstående forskning och utbildning,
  • bedriva undervisning baserad på resultat från och i nära kontakt med forskning,
  • bidra till samhällets utveckling genom att tillgodose dess behov av kunskap och kompetens inom naturvetenskap,
  • värna ett effektivt och rationellt, kollegialt baserat, arbetssätt.

Åtgärdsplan för det naturvetenskapliga området 2024–2026 Pdf, 234.6 kB.

Organisation

Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet består av fyra sektioner med sammanlagt 14 institutioner och fyra centra/institut. Fakulteten har också verksamhet på fyra fältstationer fördelade över landet.

Områdesnämnden

Områdesnämnden är Naturvetenskapliga fakultetens beslutande organ. Nämnden är enligt högskoleförordningen ytterst ansvarig för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt för den forskning som bedrivs inom fakulteten.

Sammansättning av områdesnämnden 2024 – 2026 (på su.se)

Prefekter och föreståndare vid Naturvetenskapliga området (på su.se)

Områdeskansliet

Områdeskansliet för naturvetenskap ingår i universitetsförvaltningen och får sitt uppdrag från Områdesnämnden för naturvetenskap (tillika fakultetsnämnd).

Områdeskansliets målsättning är att utgöra ett funktionellt verksamhetsstöd till områdesnämnden och dess beredande organ och arbetsgrupper, samt de institutioner/motsvarande som ingår inom området. Kansliet har en viktig roll att ge stöd till områdets ledning, prefekter och föreståndare. Kansliet har även ansatsen att fungera som en länk mellan områdets institutioner/motsvarande och övrig förvaltning.

Områdesnämndens behov styr i stort vilka funktioner som finns på områdeskansliet. Områdeskansliet ska skapa goda förutsättningar för områdets utbildning, forskning och samverkan med samhället genom att vara ett funktionellt stöd huvudsakligen rörande områdets, tillika fakultetens:

  • ekonomi och budgetarbete
  • avtal (som signeras av rektor eller dekanus)
  • utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
  • rekrytering och befordran av lärare
  • kommunikation.

Områdeskansliet bereder ärenden åt områdesnämnden och verkställer och sprider beslut av nämnden. Områdeskansliet ska säkerställa en rättssäker hantering av ärenden och beslutsprocesser. Kansliets medarbetare deltar även i universitetsgemensamma utvecklingsprojekt i samarbete med andra förvaltningsenheter. Kansliets arbete ska kännetecknas av hög kvalitet, stor tillgänglighet och effektivt utnyttjande av tid och andra resurser.

Kansliets medarbetare (på su.se)

Beredningar och arbetsgrupper

Områdesnämnden fattar beslut rörande många olika ämnesområden. Innan ett beslut kan tas sker beredning av ärendet i någon av fakultetens beredningar och arbetsgrupper. Via länkarna nedan hittar du information om varje grupps arbete samt dess ledamöter.

Institutioner

Fakulteten består av fyra sektioner med 14 institutioner. Därtill kommer institut/centra samt verksamhet på olika fältstationer.

Våra institutioner (på su.se)

Tillståndshavarkansliet

Försöksdjursverksamheten vid Stockholms universitet är utspridd på flera olika institutioner samt center. Här hittar du information om hur försöksdjursorganisationen är uppbyggd, kontaktuppgifter samt vad du behöver tänka på om du planerar att forska med försöksdjur.

Djurförsöksorganisationen vid Stockholms universitet

Djurförsöksorganisationen vid Stockholms universitet är förlagd på olika institutioner där föreståndare godkända av Jordbruksverket är ansvariga för att driva verksamheten. Det finns flera olika försöksdjuranläggningar och fältstationer där möjligheten finns att forska med ett flertal olika arter, även vilda djur.

Huvudansvaret för försöksdjursverksamheten ligger på Tillståndshavaren som till sin hjälp har Tillståndshavarkansliet.

Organisationschema för Tillståndshavarkansliet

Organisationschema Tillståndshavarkansliet

*Insekter kategoriseras inte som försöksdjur och är inte heller inkluderade i Djurskyddslagstiftningen.

För frågor om forskning och djurförsök, kontakta Tillståndshavarkansliet via e-postadress tillstandshavarkansliet@su.se

Beslut och protokoll

Justerade protokoll för områdesnämnden för 2024.

ON protokoll 240327 Pdf, 205.6 kB.

Om du är intresserad av tidigare protokoll så kontakta registrator, via mejl arkivet@su.se.

Ekonomiska ramar och utbildningsåtaganden

Här finns naturvetenskapliga fakultetens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande 2023 att ladda ner som pdf-fil.

ON beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtaganden för 2024 Pdf, 1.3 MB.

Rutiner för beredning av avtal och överenskommelser

Rutinerna som beskrivs nedan tar i första hand sikte på hanteringen av bidragsavtal överstigande 6 000 000 kr samt uppdragsavtal överstigande 500 000 kr. Dessa typer av avtal upprättas i normalfallet hos motparten och ska tecknas av rektor i enlighet med universitets delegationsordning. Dokumentet innehåller även en beskrivning av handläggningsordningen av avtal som upprättas vid någon av fakultetens institutioner och som ska undertecknas av rektor.

Rutiner för beredning av avtal och överenskommelser

Delegationsordning

Delegationsordning för det Naturvetenskapliga området 2024–2026

Dokumentet fastställer delegationsordningen för det Naturvetenskapliga området från 2024 och framåt.

Delegationsordning för det Naturvetenskapliga området 2024–2026 Pdf, 234.6 kB.

Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området

Områdesnämnden beslutar i anställnings- och befordringsärenden med undantag av anställning av professor, adjungerad professor och gästprofessor samt befordran till professor vilka beslutas av rektor. Områdesnämnden har ansvaret för beredningen av läraranställnings- och befordringsärenden och beslutar om anställningsprofil, sakkunnigförfarande och utseende av sakkunniga.

Rektor har delegerat till dekanus att leda och fördela arbetet och besluta om anställningsvillkoren för personal vid områdets institutioner.

Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området Pdf, 239.6 kB.

 

Kvalitetsarbete

Kvalitetssystemet för utbildning vid Stockholms universitet har delats in i sex områden. Genomförandet av regelbundna utbildningsgranskningar är en del av kvalitetssystemet. Granskning av utbildningar sker enligt en sexårscykel för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå och enligt en sexårscykel för utbildningar på forskarnivå.

Utvärderingens resultat

Är du intresserad av att ta del av granskningsrapporter kan du e-posta xxxxxxx@su.se.

Riktlinjer för anställning och rekrytering

Här finns dokument och riktlinjer som gäller anställning av lärare vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området Pdf, 239.6 kB.

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Här kan du ladda ner riktlinjer och mallar avseende utbildning på forskarnivå.

Kontakt

Om du vill veta vad som är aktuellt inom forskning och utbildning inom den naturvetenskapliga fakulteten så finns det samlat på Naturvetenskapliga fakultetens webb.

Senast uppdaterad: 2024-05-13

Sidansvarig: Naturvetenskapliga området och fakulteten