Handläggningsordning för befordran från biträdande lektor till universitetslektor

Handläggningsordning för befordran från biträdande lektor till universitetslektor inom det Naturvetenskapliga området.

Pedagogiskt sakkunnig

Den pedagogiska skickligheten bedöms internt på universitetet. Senast ett och ett halvt år innan förordnandetiden utgått utser ordförande för befordringsnämnden, på initiativ av prefekten och efter hörande av sektionsdekanen, en pedagogiskt sakkunnig. Denna ska vara en erfaren docentkompetent lärare som har kunskap inom ämnet men som inte bör tillhöra den sökandes institution. Den sakkunniga bedömer den biträdande lektorns pedagogiska skicklighet genom att följa undervisning och handledning under en tid. I detta ingår bland annat att bevista valda undervisningstillfällen och att prata med studenter, doktorander och studierektorer för grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Den sakkunniga avger ett utlåtande om den sökandes pedagogiska skicklighet ca sex månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut och deltar med yttranderätt i befordringsnämndens sammanträde. Det pedagogiska utlåtandet baseras också på ansökans innehåll.

Ansökan

Ansökan om befordran inlämnas till områdesnämnden senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut. Ansökan om befordran ska vara utformad enligt den mall för ansökan som Stockholms universitet tagit fram samt enligt kompletterande anvisningar för sökande inom det Naturvetenskapliga området framtagna av Områdesnämnden. I ansökan om befordran ska ingå en redogörelse för alla bidrag som den sökande sökt under perioden som biträdande lektor med uppgift om huruvida bidragen erhållits. Om omdömen erhållits, till exempel från Vetenskapsrådet, ska dessa bifogas. Ansökan får kompletteras senare.

Vetenskapligt sakkunniga

Sektionsdekanen ska efter samråd med prefekten och senast då ansökan lämnas in, föreslå 10 (eller fler) sakkunniga. De sakkunniga ska vara internationella auktoriteter inom området och båda könen bör vara representerade. Förslag kan också lämnas av befordringsnämnden.

Brev med instruktioner skickas till de sakkunniga med dekan som avsändare. Mall för brev bifogas. De sakkunniga bedömer enbart den vetenskapliga skickligheten och avger var sitt utlåtande som ska vara Områdesnämnden tillhanda ca sex månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut. Utlåtandet ska utmynna i att den sökande ges något av betygen:

Outstanding. Exceptionally strong scientist with negligible weaknesses.
Excellent. Very strong scientist with negligible weaknesses.
Very good to excellent. Very strong scientist with minor weaknesses.
Very good. Strong scientist with minor weaknesses.
Good. Some strengths, but also moderate weaknesses.
Weak. A few strengths, but also at least one major weakness or several minor weaknesses.
Poor. Very few strengths and numerous major weaknesses.

De sakkunniga ombeds sätta den sökande i relation till andra forskare som befinner sig på ungefär motsvarande plats i karriären som den sökande och i synnerhet till sådana som befordrats på det egna lärosätet.

Befordringsnämnden kan komplettera sakkunnigutlåtandena genom samtal med de sakkunniga och annan referenstagning.

Befordringsnämndens sammanträde

Befordringsnämnden sammanträder ca fyra månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut. Vid befordringsnämndens sammanträde ges den sökande möjlighet att muntligt presentera sin verksamhet varefter befordringsnämnden intervjuar den sökande. Presentation och intervju fokuserar på hur den sökande förvaltat sina resurser och möjligheter under tiden som biträdande lektor och på planerna för framtiden.

Baserat på de kriterier för befordran som Områdesnämnden ställt upp bedömer befordringsnämnden om ansökan om befordran ska tillstyrkas eller avslås.

Beslut

Beslut om befordran tas av Områdesnämnden senast tre månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Vid beslut om befordran anställs den sökande i normalfallet som universitetslektor från och med den tidpunkt som förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Dear Professor XX,

The Faculty of Science at Stockholm University is evaluating Dr. [name]’s application for tenure and for promotion from assistant professor (Swedish: biträdande lektor) to associate professor (Swedish: universitetslektor). We will seek advice from a number of external referees concerning the scientific independence and maturity of Dr. [name] and would like to inquire if you are able to accept this task.
We therefore kindly ask you to answer two questions with a “yes” or a “no”.

1. Do you have any conflict of interest with Dr. [name]?

If your answer to question 1 is “no” we would also like you to answer the second question:

2. Are you willing to evaluate the scientific independence and maturity of Dr. [name]?

We would like you to answer these two questions as soon as possible but no later than [Month date], while the evaluation itself (if you accept) is due [Month date].

The evaluation task

If you are able to accept the task, we will ask you to evaluate Dr. [name]’s application and the significance of her/his research on an international scale. I would then like you to address the following questions:

  • What interactions have you had with Dr. [name] and what was your impression of those interactions?
  • To what extent is Dr. [name] an independent scientist with an international reputation?
  • Is there evidence of scholarly excellence and creativity in the work of Dr. [name]?
  • Is there evidence of a strong capacity for a continued high level of scholarly productivity?

In addition, we will ask you to make comparisons with others in her/his field at similar career stages and with similar levels of responsibility. In particular, we will ask you to compare the scientific achievements and potential with those of candidates who apply for a similar promotion (tenure) at your university. So additional key questions are:

  • Would Dr. [name] meet the standards for tenure at your university?
  • Would the candidate be likely to be considered for an openly announced position as associate professor (or a corresponding position) at your university (or research institution) or at other internationally prominent universities (or research institutions)?

We ask you to summarize your assessment in view of the questions above using the following scale:

Outstanding. Exceptionally strong scientist with negligible weaknesses.
Excellent. Very strong scientist with negligible weaknesses.
Very good to excellent. Very strong scientist with minor weaknesses.
Very good. Strong scientist with minor weaknesses.
Good. Some strengths, but also moderate weaknesses.
Weak. A few strengths, but also at least one major weakness or several minor weaknesses.
Poor. Very few strengths and numerous major weaknesses.

Dr. [name]’s teaching and leadership qualities will be evaluated internally at Stockholm University.

I would appreciate the possibility of a follow-up discussion, by phone or Zoom, after receiving your written evaluation.

In accordance with Swedish law, your report will be public. This means that the candidate and others will be able to read it if they ask for this.

Dr. [name]´s application for promotion, selected publications, as well as the faculty instructions for the application can be found here:

[Link SU Box]

I realize that an evaluation like the present one requires a significant commitment on your part and I thank you in advance for your assistance. If you have any questions, or any information that you want to convey, please feel free to contact me.

Deadlines:

  • Answer with “yes” or “no” (as a reply to this email) at the latest by [Month date] whether or not you have a Conflict of Interest with Dr. [name].
  • If the answer to the first question is “no” (you have no conflict of interest) we would also like you to answer with “yes” or “no” (in the same reply to this email) at the latest by [Month date] whether or not you are willing to perform this evaluation task.
  • If the answer to the second question is “yes”, your evaluation is due [Month date].


Sincerely yours,

[Signed by Dean, Faculty of Science]

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: