Internationalisering vid SU

Universitetet är en internationell akademisk miljö. Vi arbetar aktivt för att ge ett sammanhållet stöd till internationell verksamhet och på så sätt bidra till fler in- och utresande studenter, lärare, forskare och postdocs.

Det finns många möjligheter för studenter och lärare att sätta en internationell prägel på utbildningen, till exempel genom utvecklingsp­rojekt tillsammans med lärosäten i andra länder och kortare eller längre vistelser utomlands för att undervisa, studera eller praktisera. Flera möjligheter finns för personalmobilitet också i annat syfte än undervisning.

Ansvarsfull internationalisering

De senaste årens geopolitiska förändringar ställer nya krav på svenska lärosätens förhållningssätt till internationella samarbeten och kontakter. För att skydda svenska intressen, kunskap och teknik krävs en ökad riskmedvetenhet bland universitet och högskolor, statliga forskningsfinansiärer och myndigheter.

Ansvarsfull internationalisering

Internationella program och nätverk

Stockholms universitet är medlem i olika nätverk och program som möjliggör samarbeten och mobilitet för studenter, lärare och personal. Program är oftast baserade på avtal mellan två parter (bilaterala) medan nätverk består av flera aktörer (multilaterala).

Ett viktigt arbete för att öka internationaliseringen vid universitetet sker inom ramen för Stockholms universitets samarbete inom den Europeiska universitetsalliansen Civis.

Civis – European Civic University Alliance

Erasmus+ är EU:s ramprogram för utbildning, ungdom och sport. Inom programdelen Erasmus+ högre utbildning ges lärosäten möjligheter till samarbeten inom utbildningsprojekt och mobilitet för både personal och studenter.

Syftet med programmet är att höja kompetensen och kvaliteten i utbildningen och att stärka studenters färdigheter och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Med programmet kan studenter studera och praktisera i ett annat land och lärare och personal få kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder.

Erasmus+

Nordplus högre utbildning är Nordiska ministerrådets program för att stödja samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna.

Programmet är en möjlighet till samarbete mellan universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Det kan till exempel handla om student- och lärarutbyten och om att utveckla gemensamma studieprogram eller kurser.

Nordplus

Nordlys är ett centralt nätverk inom Nordplus.

Studenter som inte har tillgång till ett ämnesnätverk via sin institution eller vill studera i något annat ämne vid ett nordiskt universitet kan ansöka om utbyte via Nordlys och få Erasmus+ stipendium.

Nordlys

north2north är ett nätverk inom University of the Arctic där universitet och högskolor som ligger runt polcirkeln samarbetar. Studentutbytesprogrammet erbjuder stipendier och studieplatser för en eller två terminer på ett av programmets partnerlärosäten i USA (Alaska), Kanada, Island, Finland eller Norge.

Studenter som åker genom north2north ansöker samtidigt om ett stipendium från Svenska institutet.

north2north (su.se)

Tecknande av utbytesavtal

Institutionerna är basen för universitetets internationaliserings­arbete och institutionsavtalen utgör majoriteten av de internationella samarbetsavtalen. Samarbeten ingås företrädesvis på institutions- eller fakultetsnivå.

Anvisningar för tecknande av utbytesavtal

Stöd för internationalisering

International Office ger stöd till ökad internationalisering vid SU. Det omfattar bland annat arbete med universitetsövergripande internationella initiativ, samordning av Erasmusprogrammet, handläggning av studentutbyten inom universitetsövergripande avtal och nätverk samt samordning av universitetets arbete med internationell studentrekrytering. International Office ansvarar för mobilitetsfrågor inom Civis-samarbetet.

International Office

Bostäder för internationella studenter och forskare

Stockholms universitet är attraktivt för internationella studenter och forskare. Sektionen för Bostadsförsörjning ("Housing Office") tillhandahåller bostäder för internationella studenter och forskare. Housing Office strävar efter att erbjuda så många sökande som möjligt ett boende med bra standard i attraktiva områden och till rimliga priser.

Forskar- och doktorandbostäder
Sektionen för Bostadsförsörjning (Housing Office)

Rekrytering av internationella medarbetare

Personalavdelningen ger stöd till institutioner vid rekrytering av internationella medarbetare. Det kan handla om rådgivning i frågor som rör arbets- och uppehållstillstånd, information om det svenska pensionssystemet, skatter och socialförsäkringsfrågor, samt familjerelaterade frågor som t.ex. förslag på skolor för medföljande barn.

Vi bjuder återkommande in till informationsträffar med exempelvis Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Kammarkollegiet. Personalavdelningen har upphandlat ett avtal med företaget Human Entrance som erbjuder relocationtjänster. Vi samarbetar också med institutionerna i framtagande av URA-kontrakt som tecknas i samband med att vi sänder ut medarbetare.

Internationell personalrekrytering
su.se/relocation

Internationell rekryteringskommunikation av studenter och forskare

Kommunikationsavdelningen arbetar med övergripande och sammanhållen extern kommunikation för Stockholms universitet. I det arbetet används ett gemensamt kommunikationskoncept för att berätta om universitetets utbildning, forskning och samverkan och på så sätt stärka varumärket.

Kommunikationskoncept för studentrekrytering
Kommunikationsavdelningen

Kontakt

Projektledare för internationell studentkommunikation
Serena Nobili, Kommunikationsavdelningen
För allmänna frågor rörande Civis

Senast uppdaterad: 2024-07-05

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen