Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet är den största juridiska fakulteten i Sverige när det gäller antalet forskare och studenter.

Här får du information om den Juridiska fakultetens organisation, vilka regler som gäller och beslut.

Organisation

Juridiska fakulteten är en del av det humanvetenskapliga området på Stockholms universitet och leds av en fakultetsnämnd. Dess främsta företrädare är dekanus.

Under fakultetsnämnden finns två utskott: ett för forskning och ett för utbildning. Varje utskott leds av en prodekanus. Fakultetens ledningsorgan har ett övergripande ansvar för utbildning och forskning och fattar beslut i strategiska frågor.

Inom den juridiska fakulteten finns en institution, den Juridiska institutionen. Institutionen leds av en prefekt och en ställföreträdande prefekt. Vid institutionen finns dessutom ett flertal institut, centra och stiftelser.

Se information om Juridiska fakultetens organ:

Till kalendarium för juridiska fakultetens fakultetsnämnd, forskningsutskott, utbildningsutskott och lärarförslagsnämd.

Strategier och planer

Se övergripande strategisk plan för Juridiska fakulteten.

Strategisk plan för Juridiska fakulteten 2023-2026 Pdf, 498.7 kB.

Beslut och protokoll

Kontakta registrator, via mejl arkivet@su.se om du är intresserad av beslut och protokoll från sammanträden med;

  • Juridiska fakultetsnämnden
  • Forskningsutskottet
  • Utbildningsutskottet

Riktlinjer för beviljande av medel

Det finns riktlinjer för beviljande av medel för kvalitetshöjande åtgärder inom utbildning på grund- och avancerad nivå Pdf, 103 kB..

Juridiska fakultetsnämnden avsätter varje budgetår medel att användas till kvalitetshöjande åtgärder inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Dessa medel ställs till Juridiska fakultetens utbildningsutskotts förfogande och delas ut efter prövning av ansökan från Juridiska institutionens lärare. Beslut om beviljande av medel fattas av utbildningsutskottet.

Rekrytering och befordran

Här hittar du dokument och riktlinjer som rör lärartillsättningar och andra personalärenden vid Juridiska fakulteten.

Rekrytering av lärare

Här hittar du riktlinjer och handläggningsordning för rekrytering av lärare vid Juridiska fakulteten samt information om de sakkunnigas uppdrag.

Befordran

På Stockholms universitet kan biträdande lektorer ansöka om att bli universitetslektorer, och tillsvidareanställda universitetslektorer kan ansöka om befordran till professor. Här finns närmare anvisningar och riktlinjer vad gäller befordringsärenden vid Juridiska fakulteten.

Docentärenden

Här hittar du riktlinjer, handläggningsordning för behandling av ärenden angående antagning som docent vid Juridiska fakulteten samt information om de sakkunnigas uppdrag.

Mallar

Utbildning på grund- och avanceradnivå

Se centrala styrdokument vid Stockholms universitet, Regelboken för utbildning och Juridiska fakultetens beviljade medel för kvalitetshöjande åtgärder. Se även dokumentet; Beviljande av medel för kvalitetshöjande åtgärder. Pdf, 103 kB.

Besluts- och delegationsordning

Besluts- och delegationsordning för Juridiska fakultetsnämndens verksamhetsområde.

Juridiska fakultetens beslut och delegationsordning Pdf, 232.5 kB.

Juridiska fakultetens webb och kontakt

Om du vill veta vilken forskning och utbildning som bedrivs och vad som är aktuellt inom den juridiska fakulteten så finns det samlat på den Juridiska fakultetens webb.

Där finns andra kontaktuppgifter än till det juridiska fakultetskansliet.

Är du intresserad av utbildning på forskarnivå för hela SU, gå in på den externa webben.

Senast uppdaterad: 2024-05-06

Sidansvarig: Juridiska fakulteten