Avsändare

Här hittar du vår namnstrategi och riktlinjer för den grafiska hierarkin. Den styr hur vi placerar logotypen när SU står som ensam avsändare och när vi samarbetar med andra parter.

Namnstrategi

Namngivningen inom Stockholms universitet syftar till att kommunicera vår verksamhet så tydligt som möjligt. Namn ges inte egna logotyper, utan hanteras typografiskt, främst genom vårt särskiljande typsnitt PMN Caecilia.

Stockholms universitet eller Stockholm behöver inte upprepas i namnet om det tydligt framgår att det är Stockholms universitet som är avsändare.

Grafisk hierarki

Vi hanterar våra namn i en grafisk hierarki med tre nivåer:

SU avsändare

Nivå 1: Logotyp

Vi är Stockholms universitet, det är vårt varumärkesnamn. Inga andra namn har varumärkesstatus. När vi kommunicerar Stockholms universitet som helhet placerar vi vår logotyp som tydlig avsändare i prioriterade ytor, så som webbsidor eller i något av hörnen på en affisch eller en trycksak.

Nivå 1 är obligatorisk.

Nivå 2: Verksamhetsnamn

Verksamhetsnamnet visas om kommunikationen inte är central utan kommer från en av våra verksamheter (institution, centra, fakultet eller motsvarande). Verksamhetsnamnet sätts i typsnittet PMN Caecilia.

Nivå 3: Övriga namn

I vissa fall finns behov att lyfta fram övriga namn i kommunikationen, exempelvis ett projekt, evenemang, erbjudande eller en aktivitet. Verksamheten som står bakom projektet ska alltid framgå tydligt. Namnet kan lyftas fram i innehåll eller i rubrik i typsnittet The Sans men ska inte uppfattas som avsändare för kommunikationen.

Placering av verksamhetsnamn bredvid logotyp

Verksamhetsnamnet får placeras till höger om eller under Stockholms universitets logotyp. I första hand placerar vi verksamhetsnamnet (Nivå 2) till höger om logotypen (Nivå 1).

Uppställning

Uppställningen för verksamhetsnamn bredvid logotyp finns i två varianter: en stående och en liggande. Den finns även i en variant som inkluderar namn med akronym.

 • Stående uppställning används med fördel vid ett kort institutions-/centrumnamn.
 • Liggande uppställning används med fördel vid ett långt institutions-/centrumnamn.
 • Stående uppställning med akronym används med fördel vid ett kort institutions-/centrumnamn som inkluderar en akronym.
 • Liggande uppställning med akronym används med fördel vid ett långt institutions-/centrumnamn som inkluderar en akronym.

Typsnitt och storlek

Verksamhetsnamnet ska sättas i PMN Caecilia Bold. Typsnittsgraden på verksamhetsnamnet får maximalt motsvara höjden av namnet "Stockholm universitet" och anpassas till att inte vara högre eller bredare än linjen.

Vid användande av akronym får den totala höjden maximalt motsvara höjden av ordbilden "Stockholm universitet"

Frizon och skiljelinje

Logotypens frizon och skiljelinje utgår från regelverket för logotyp.

Placering av logotyp vid samarbeten

När vi samarbetar med andra parter avgör vem som är huvudavsändare hur kommunikationen ska se ut.

Så avgör du vem som är huvudavsändare

 • Vems målgrupp är mottagare?
 • Vem är finansiär?
 • Vems är initiativet/Vem äger erbjudandet?
 • Vem äger kanalen/kanalerna?

Om svaret är Stockholms universitet på majoriteten av frågorna bör Stockholms universitet stå som huvudavsändare.

Stockholms universitet som huvudavsändare

När Stockholms universitet är huvudavsändare ska våra riktlinjer för visuell identitet följas. En överenskommelse kan även vara att en helt neutral identitet ska gälla.

SU:s logotyp tar en central plats, samarbetspartners placeras skilt från logotypen. Partners logotyp visas i 50% storlek.

Stockholms universitet som jämbördig part

När Stockholms universitet är jämbördig avsändare kommer parterna överens om vilken visuell identitet som ska gälla. Alternativt tas en ny neutral identitet fram.

SU:s logotyp tar central plats tillsammans med samarbetspartners. Samarbetspartners logotyp ska skiljas från logotypen med en linje i X% tjocklek. Partners logotyp visas i 100% storlek.

Stockholms universitet som minoritetsavsändare

När Stockholms universitet är minoritetsavsändare gäller inte våra egna grafiska riktlinjer. Samprofileringen beskrivs då ofta genom att Stockholms universitets logotyp placeras enligt huvudavsändarens grafiska riktlinjer.

Alternativt beskrivs samprofileringen genom en samarbetssignatur i text.

Samarbetssignatur

Om det är många samarbetspartners, kan parterna komma överens om att inte publicera logotyper utan endast skriva en samarbetssignatur:

"Ett samarbete mellan Namn, Namn, Namn...”

Partnerskap formulerad i text

Det finns tillfällen då vi bör uttrycka vårt partnerskap i text i stället för med logotyp. Vi uttrycker partnerskapet i text när:

 • samarbetet varken stärker bilden av Stockholms universitet eller medför ökad nytta för vår målgrupp,
 • samarbetet kan bedömas som riskfyllt,
 • samarbetet inte är relevant för vår målgrupp och snarare förvirrar än förtydligar.

Våra samarbeten

Information om våra olika typer av samarbeten

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2024-04-11

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen