HR Excellence in Research

I universitetets arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare för forskare har rektor fattat beslut om att Stockholms universitet ska ansöka om Europeiska kommissionens utmärkelse HR Excellence in Research Award. Utmärkelsen innebär att ett lärosäte uppfyller många av de högt ställda EU-kraven på en ansvarsfull och professionell arbetsgivare.

Om utmärkelsen

Europeiska kommissionen utfärdade år 2005 en rekommendation om att följa den europeiska stadgan för forskare och uppförandekoden för rekrytering av forskare, Charter & Code.

Utmärkelsen är en kvalitetsstämpel vid internationell rekrytering. Genom att certifieras och implementera stadgan styrker universitetet att man är en arbetsgivare som tillämpar transparenta och rättvisa rekryterings- och bedömningsförfaranden, har en god arbetsmiljö, tydliga karriärvägar och löpande strävar efter att utvecklas inom dessa områden. Utöver detta underlättar också utmärkelsen vid forskningsansökningar, och kan även komma att bli ett krav vid ansökningar om europeiska forskningsmedel.

Förutom att certifieringen betyder att ett lärosäte uppfyller många av de högt ställda EU-kraven på en arbetsgivare, så åtar sig lärosätet också ett kontinuerligt kvalitetsarbete.
Arbetet är en mångårig process som regelbundet kommer att utvärderas av EU.
Idag är 709 universitet och forskningsinstitutioner varav 15 svenska lärosäten certifierande.

Vad händer nu vid universitetet?

Stockholms universitet lever redan idag upp till de flesta principerna i stadgan, samtidigt finns områden där universitetet kan utvecklas.
Universitetet tar därför nu fram en så kallad GAP-analys för att bedöma inom vilka områden universitetet behöver utvecklas och förbättras för att kunna leva upp till Charter & Code. Arbetet baseras på EU-kommissionens verktyg HR Strategy for Researchers (HRS4R). Företrädare från alla nivåer i forskargruppen vid universitetet kommer att involveras i GAP-analysen.

Projektledare är professor Gunnar Svensson, Institutionen för material- och miljökemi, och professor Mats Börjesson, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: