Miljöarbete

På de här sidorna finns information om universitetets systematiska miljöarbete. Här finns policys och regler som alla anställda vid universitetet måste förhålla sig till samt fördjupad information riktad till de som arbetar inom ramen för miljöledningssystemet, exempelvis miljörepresentanter.

Om universitetets miljö- och klimatarbete

Stockholms universitet bidrar till samhällets medvetenhet och kunskap om miljö och hållbar utveckling genom utbildning, forskning och samverkan. På samma gång har universitetets verksamhet negativ miljöpåverkan, inte minst genom utsläpp av växthusgaser. Universitetet arbetar för att minska denna miljöpåverkan i enlighet med lagar och egna uppsatta mål.

Universitetets klimatarbete

För alla medarbetare – miljöhänsyn i arbetet

Alla medarbetare vid universitetet ska känna till Stockholms universitets miljöpolicy och policy för möten och resor. Medarbetarna är skyldiga att ta hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete inom exempelvis: avfallshantering, resor, kemikaliehantering och inköp. Det är också viktigt för alla medarbetare att känna till rutinerna för miljöavvikelser och förbättringsförslag.

Miljöhänsyn i arbetet

För dig som är miljörepresentant

Varje institution och avdelning vid Stockholms universitet ska ha minst en miljörepresentant som samordnar och leder det operativa miljöarbetet vid institutionen (eller motsvarande). Här samlas all information miljörepresentanten behöver för att kunna utföra sitt uppdrag.

Miljöarbete för miljörepresentanter

För dig som är prefekt eller chef

Som är prefekt och chef ansvarar du för din institutions eller avdelnings miljöarbete.

Miljöarbetet för prefekt eller chef

Universitetets miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem är en struktur för att främja ett systematiskt miljöarbete. Som statlig myndighet ska universitetet uppfylla kraven enligt miljöledningsförordningen. Universitetet har även valt att arbeta enligt kraven i miljöledningsstandarden ISO 14001.

Miljöledningssystemet vid universitetet

Styr- och stöddokument för miljöarbetet

Stockholms universitets miljöledningssystem omfattar centrala dokument såsom policys, rutiner och anvisningar. Dokumenten för det övergripande miljöarbetet omfattar alla anställda medan andra dokument endast berör miljörepresentanter eller anställda som arbetar i laborativ miljö.

Styr- och stöddokument för miljöarbetet

Miljöavvikelser och förbättringsförslag

En miljöavvikelse är ett avsteg från miljölagstiftning, universitetets lokala regler och rutiner eller universitetets miljöledningssystem. Förbättringsförslag är idéer och önskemål om hur miljöarbetet kan förbättras och hur negativ miljöpåverkan kan minskas på både lokal och central nivå. Dessa ska rapporteras i IA-systemet.

Avvikelser och förbättringsförslag

Kontakt

Kontaktuppgifter som rör miljöarbetet vid Stockholms universitet hittar du på sidan Kontakt miljöarbete.

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Sidansvarig: Rektors kansli