Miljörevision

På den här sidan hittar du information om miljörevisionen och vad den innebär för din institution eller avdelning.

För att uppfylla kraven enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och miljöledningsstandarden ISO 14001 måste Stockholms universitet genomföra årliga interna och externa miljörevisioner. Vid Stockholms universitet är det två olika leverantörer som genomför den externa revisionen respektive interna revisionen.

Extern miljörevision

För att behålla certifieringen av ISO 14001 behöver universitetets miljöarbete årligen granskas av en objektiv part, vilket sker genom den externa miljörevisionen.

Den senaste externa revisionen genomfördes under maj 2024.

Revisionsrapport extern miljörevision 2024 Pdf, 475.9 kB.

Intern miljörevision

Intern miljörevision är ett sätt att granska hur miljöledningssystemet är tillämpat på institutionsnivå/motsvarande och efterlever interna och externa krav. Planen för den interna miljörevisionen sträcker sig över en treårsperiod och inkluderar hela universitetets verksamhet. Det innebär att institutioner/motsvarande har interna miljörevisioner ungefär vart tredje år.

Den senaste interna revisionen genomfördes under hösten 2023.

Rapport – intern miljörevision hösten 2023 Pdf, 208.2 kB.

Senast uppdaterad: 2024-05-27

Sidansvarig: Rektors kansli