Miljörepresentantens arbete

Varje institution/motsvarande vid Stockholms universitet ska ha minst en miljörepresentant som samordnar och leder det operativa miljöarbetet vid institutionen (eller motsvarande). Här samlas all information miljörepresentanten behöver för att kunna utföra sitt uppdrag.

Checklista för nya miljörepresentanter

Checklista för dig som är nybliven miljörepresentant:

Ta kontakt med miljösamordnaren vid ditt respektive område vid universitetet för att få:

Miljöbrevet innehåller information om universitetets miljöarbete. Brevet skickas till universitetets miljörepresentanter cirka fyra gånger per termin.
För att prenumerera på miljöbrevet ange din e-postadress här.

Sätt dig in i din institutions/motsvarandes utsläpp i Klimatverktyget samt i din institutions/motsvarandes utsläpp från flygresor i Qlik Sense.

Det är självklart viktigt att dina kollegor vet vem de ska kontakta angående miljöfrågor. Meddela dem att du är miljörepresentant.

Anslut gärna till ditt lokala RALV (Råd för arbetsmiljö och lika villkor) och/eller bilda en lokal miljögrupp.

Miljöutbildning

I universitetets digitala lärplattform Athena finns en miljöutbildning för dig som är miljörepresentant som tar cirka 30 minuter att genomföra. Om du saknar behörighet kontakta din miljösamordnare alternativt centrala miljöfunktionen.

Miljöhandlingsplan

Varje institution ska årligen, senast den 31 december, fastställa en lokal miljöhandlingsplan för kommande år. Förvaltningsavdelningar får upprätta miljöhandlingsplaner men måste inte göra det eftersom universitetsförvaltningen har en gemensam åtgärdsplan med miljöåtgärder. Miljörepresentanten ansvarar för att ett förslag till miljöhandlingsplan läggs fram till institutionsstyrelsen/motsvarande. Det får inte delegeras vidare från institutionsstyrelsen.

Rutin för miljöhandlingsplan

Tänk på att använda aktuell mall för miljöhandlingsplanen.
Du kan få feedback från din miljösamordnare på utkast till miljöhandlingsplan innan den fastställs. Det brukar erbjudas under en viss tidsperiod under höstterminen.
När miljöhandlingsplanen har fastställts ska den läggas upp i miljösamordningsmappen i Box.

Rutin för miljöhandlingsplan

Mall miljöhandlingsplan (153 Kb) Word, 154.4 kB.

Årlig genomgång av miljöarbetet på lokal nivå

Varje år ska institutionen/motsvarande göra en genomgång av miljöarbetet på lokal nivå tillsammans med ledningen. Miljörepresentanten ansvarar för att kalla till genomgången och att förbereda underlag till den. Genomgången ska äga rum senast 31 april samt protokoll- och diarieföras.

Rutin för genomgång av miljöarbetet på lokal nivå

Protokollmall för genomgång av miljöarbetet på lokal nivå för genomgång Word, 165.7 kB.

Uppföljning

För att göra rätt prioriteringar och för att följa upp lokala miljömål bör du använda Klimatverktyget, som visar utsläpp på övergripande och lokal nivå. För att visa hur vi reser med flyg och hur mycket vi släpper ut från flygresor finns ”Flygappen” i Qlik Sense.

Klimatverktyget

Flygappen i Qlik Sense

Miljöenkäten

Varje år ska miljörepresentanten besvara en enkät om det lokala miljöarbetet och efterlevnaden av bindande krav. Den skickas ut i december och ska besvaras senast 1 februari. Den tar fem till tio minuter att besvara.

Miljörevision

Som miljörepresentant ska du närvara vid intern miljörevision och extern miljörevision. En institution/motsvarande revideras var tredje år av den interna miljörevisionen. Extern miljörevision sker mer sällan.
Information om miljörevision finns här:

Mer om intern och extern miljörevision

Rapportera miljöavvikelser samt förbättringsförslag

En miljöavvikelse är ett avsteg från miljölagstiftning, universitetets lokala regler och rutiner eller universitetets miljöledningssystem. Dessa ska rapporteras i IA-systemet. Se information om IA här:

Att rapportera miljöavvikelser i IA-systemet

Styr- och stöddokument

I länken nedanför hittar du samtliga styr- och stöddokument för universitetets miljöledningssystem.

Styr- och stöddokument för miljöarbetet

Senast uppdaterad: 2024-05-06

Sidansvarig: Rektors kansli