Miljöhänsyn i arbetet

Vid Stockholms universitet ska alla medarbetare ta hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.

Alla medarbetare vid universitetet ska känna till Stockholms universitets miljöpolicy och policy för möten och resor. Medarbetarna är skyldiga att ta hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete inom exempelvis: avfallshantering, resor, kemikaliehantering och inköp. Det är också viktigt för alla medarbetare att känna till rutinerna för miljöavvikelser och förbättringsförslag.

Miljöpolicy

Alla medarbetare är skyldiga att känna till miljöpolicyn. Den anger den övergripande riktningen för universitetets miljö- och hållbarhetsarbete.

Stockholms universitets miljöpolicy

Resor

Stockholms universitets policy för möten och resor grundar sig på målsättningen om koldioxidneutralitet 2040 och att universitetet ska främja en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer.

Vill du boka tåg utomlands? Detta görs via personlig service hos resebyrån. Se mer information under rubriken ”Tåg utrikes” på sidan Boka resa.

Stockholms universitetets rese- och mötespolicy

Avfallshantering

Varje år producerar universitetet en stor mängd avfall. Stockholms universitets ambition är att förbättra sorteringen av avfall. Du som medarbetare är en viktig del i detta arbete och ska följa universitetets styr- och stöddokument för avfallshantering.

Avfallsrutiner för Stockholms universitet Pdf, 444.2 kB.

Återbruk

Genom att återbruka istället för att köpa nytt minskar vi klimat- och miljöpåverkan och sparar pengar. Här hittar du information om internt återbruk inom Stockholms universitet och möjligheten att nyttja avtal för återbruk.

Internt återbruk av möbler

Behöver din institution göra sig av med eller ta emot använda möbler eller utrustning? Då skapar du ett ärende i Serviceportalen:

Beställning av tjänster för återbruk i Serviceportalen

Internt återbruk av laborationsutrustning

I Arrheniuslaboratoriet finns ett återbruksrum med begagnad laborationsutrustning som till exempel E-kolvar, rundkolvar, återloppskylare, klämmor och hållare till laborationsstativ.

Om du vill skänka eller ta emot utrustning ska du kontakta Jakob Norinder, jakob.norinder@su.se. och bifoga ifylld blankett:

Det finns även en mejllista i syfte att förmedla mer skrymmande utrustning. Kontakta Matthew Bennet, matthew.bennett@dbb.su.se, vid intresse.

Cirkularitet – ramavtal för återbruk

Kunde du inte hitta eller bli av med möbler från det interna återbruket? Har din institution behov av större mängder begagnade möbler? Eller vill din institution renovera möbler? Då finns möjlighet att använda det statliga ramavtalet Cirkulära möbelflöden. Se mer information om tjänsterna i avtalskatalogen:

Cirkulära möbelflöden i avtalskatalogen

Inköp och upphandling

Vid inköp och upphandling ska hänsyn till miljön tas i möjligaste mån. Inköps- och upphandlingssektionen hjälper dig att ställa miljö- och hållbarhetskrav.

Inköps- och upphandlingssektionen

Laboratoriesäkerhet och kemikaliehantering

För att du ska kunna arbeta säkert i laboratorier behöver du vara medveten om de risker som finns kopplade till verksamheten. Kemikalier och andra riskkällor behöver hanteras korrekt för att minimera risken av en negativ påverkan på människors hälsa och miljö. Stockholms universitet har centrala regler och rutiner som följer myndighetskraven och är ett stöd för dig i din forskning eller dina studier.

Laboratoriesäkerhet

Miljöavvikelser och förbättringsförslag

En miljöavvikelse är ett avsteg från miljölagstiftning, universitetets lokala regler och rutiner eller miljöledningssystemet. Förbättringsförslag är idéer och önskemål om hur miljöarbetet kan förbättras och hur negativ miljöpåverkan kan minskas på både lokal och central nivå.

Rapportera miljöavvikelser och förbättringsförslag i IA-systemet

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sidansvarig: Rektors kansli