Området

Inom humanvetenskapen studerar vi ämnen som juridik, humaniora och samhällsvetenskap. Vi har ett stort utbud av kurser, program och forskningsområden med fokus på människan och samhället.

Här får du en inblick i hur vi arbetar på det humanvetenskapliga området. Du får reda på hur vi är organiserade och hur vi jobbar med utbildning och forskning. Stora viktiga delar som ingår i detta är hur vi arbetar med kvalitetssäkring, hur beslut fattas och vilka investeringar som görs för att stödja vår verksamhet inom forskning och utbildning.

Viktiga dokument

I högerspalten hittar ni Besluts-och delegationsordningar. Övriga viktiga dokument hittar ni i sitt relevanta sammanhang.

Organisation

Det humanvetenskapliga området är fakultetsövergripande och ansvarar även för lärarutbildningarna. Totalt finns cirka 30 institutioner på området och runt 30 centra med ungefär 1150 anställda.

Det humanvetenskapliga området inkluderar tre fakulteter:

Lärarutbildningarna ges på alla fakulteter och har egna beredande organ.

Områdesnämnd

Områdesnämnden för humanvetenskap är ett beslutande organ som tar beslut och ansvarar för att planera hur utbildning och forskning ska utvecklas. De koordinerar även utbildning och forskning som involverar flera fakulteter och samarbetar med andra inom och utanför universitetet. Områdesnämnden fungerar även som ett stöd för vicerektorerna när det gäller viktiga strategiska frågor inom utbildning och forskning.

Sammansättning för Områdesnämnden

Engelsk benämning: The Board of Human Science.

Områdesnämndens ledamöter.

Områdesnämndens ledamöter. Bakre raden från vänster: vicedekan Jonas Olson, vicedekan Magnus Nermo, vicedekan Lena Hübner, prodekan Pernilla Leviner, dekan Jane Reichel, facklig representant Camilla Gamrell, studentrepresentant Alicia Dickner, prodekan Jonas Häckner. Främre raden från vänster: vicerektor Yvonne Svanström, studentrepresentant Hermela Embaye, vicerektor Stefan Helgesson, prodekan Catrin Norrby, vicedekan Laura Álvarez López, doktorandrepresentant Elisa Viteri Marquez. Foto: Sören Andersson

Områdeskansliet

Områdeskansliet för humanvetenskap bereder och handlägger ärenden åt områdesnämnden, verkställer och implementerar beslut, genomför utredningar samt administrerar och deltar i områdesnämndens interna beredningar och arbetsgrupper. Områdeskansliet har också som uppgift att följa upp verksamheten inom det humanvetenskapliga området.

Mer information om områdeskansliet

Engelsk benämning: The Office of Human Science.

Humanvetenskapliga områdets strategier

I de humanvetenskapliga områdets strategier presenteras långsiktiga mål. Strategierna identifierar centrala frågor för området samt tydliggör prioriteringar och strategiska vägval. De är beslutade av Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet 2023-04-19.

Humanvetenskapliga områdets strategier 2023-2026 Pdf, 758.6 kB.

Beslut

När besluten är klara kommer de att läggas upp.

Protokoll

Justerade protokoll från Områdesnämnden för humanvetenskap.

Protokollen från fakultetsnämnderna kommer att finnas under respektive fakultet.

Om du är intresserad av att ta del av justerade protokoll före 2024 så kontakta registrator, via mejl arkivet@su.se.

Satsningar

Området gör extra satsningar på doktorander, forskning och hållbarhetsutveckling,

Våra satsningar ger väsentliga bidrag till samhällsrelevant och angelägen forskning vid Stockholms universitet och till universitetets samverkan med det omgivande samhället.

Universitetet strävar efter att vara ledande inom miljö och hållbar utveckling. Det är viktigt att förstå hur människan påverkar världen, och detta påverkas av våra kulturella, historiska, politiska och organisatoriska val både på lokal och global nivå. Därför är humanvetenskaperna som studerar alla dessa aspekter av människans tillvaro, avgörande för uppgiften att förstå, hantera och minska människans negativa påverkan på klimat och ekologiska system.

Universitetets arbete med klimat och miljö

Forum för doktorander är ett projekt som ska ge stöd åt doktorander inom det humanvetenskapliga området. Målsättningen är att få fler doktorander att må bra när de skriver sin avhandling och bli klara i tid.

Projektet är indelat i tre delar; mentorsprogram för doktorander, karriärseminarier och skrivarträffar. Åsa Burman, docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, är projektledare. Hon följer upp vilka behov som doktoranderna har.

Forum för doktorander har tre övergripande målsättningar:

  • Fler doktorander ska bli klara i tid
  • Stress och sjukskrivningstal bland universitetets doktorander ska minska
  • Stärka Stockholms universitets konkurrenskraft

Forum för doktorander

Åsa Burman

Humanvetenskapliga områdets mentorsprogram för unga forskare sammanför juniora forskare med mentorer. I Mentorsprogrammet har mentorer och mentander kontinuerlig kontakt och träffas under några inplanerade träffar under året efter en given struktur. Paren matchas ihop från olika fakulteter för att de ska få särskilt utbyte av varandras erfarenheter.

Mats Börjesson tar över uppdraget som programansvarig efter Annika Ullman. Han har lång erfarenhet från universitetsvärlden och är i grunden professor i sociologi.

Avslutningen för mentorsprogrammet är den 28 maj. Mer detaljerad information kommer längre fram.

Läs artikeln: Mats Börjesson tar över uppdraget som programansvarig för mentorsprogrammet

Podd Bakom Bokhyllan: Varför ska man ha en mentor?

Kontakt och anmälan

Om du har frågor eller vill anmäla dig så ta kontakt med programansvarig Mats Börjesson mats.borjesson@su.se, tel: 08-120 762 18.

Profilseminarierna inom humanvetenskapen behandlar viktiga ämnen. Dessa ämnen är betydelsefulla för undervisning och forskning. De främjar också samarbete mellan olika institutioner och fakulteter.

Profilområden

Utlysningar

Områdesnämnden utlyser medel för bidrag till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning:

  • Fakultetsöverskridande projektstöd som syftar till att skriva fram medelsansökningar till externa finansiärer.
  • Stöd till fakultetsöverskridande nätverk och initiering av fakultetsöverskridande samarbeten . ”Black box” inklusive stöd till inbjudning av spetsforskare och samverkansinitiativ.
  • Utlysningstider för fakultetsöverskridande projektstöd, nätverk och samarbeten samt för stöd till inbjudan av spetsforskare fastställs av Områdesnämnden årligen. Stöd till ”Black box” beviljas löpande under året.

Utlysning av medel för strategiska satsningar inom forskning, Pdf, 77.2 kB.
forskarutbildning och samverkan Pdf, 77.2 kB.

Våren: sista ansökningsdag 13 mars, utlysning en månad i förväg. Beslut om tilldelning av medel fattas av områdesnämnden vid sammanträdet 10 april.
Hösten: sista ansökningsdag 7 oktober, utlysning en månad i förväg. Beslut om tilldelning av medel fattas av områdesnämnden vid sammanträdet 6 november.

Områdesnämndens försättsblad ska alltid bifogas först i varje ansökan:

Information om stödformer och strategiska initiativ hittar du i dokumentet Riktlinjer för områdesnämndens medel för strategiska satsningar Pdf, 255.9 kB.

Översikt utlysningar

Delegationsordning

Det humanvetenskapliga områdets besluts- och delegationsordning omfattar:

  • Beslutanderätt för Områdesnämnden för humanvetenskap.
  • Vicerektors beslutanderätt.
  • Vidaredelegation från Områdesnämnden för humanvetenskap till de humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna.
  • Vidaredelegation från universitetsdirektören till chefen för Områdeskansliet för humanvetenskap.

Besluts- och delegationsordning 2023-04-19 Pdf, 374.6 kB.

Kvalitetsarbete

Kvalitetssystemet för utbildning vid Stockholms universitet har delats in i sex områden. Genomförandet av regelbundna utbildningsgranskningar är en del av kvalitetssystemet. Granskning av utbildningar sker enligt en sexårscykel för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå och enligt en sexårscykel för utbildningar på forskarnivå.

Utvärderingens resultat

Är du intresserad av att ta del av granskningsrapporter så mejla kvalitetssystem.humanvet@su.se.

Riktlinjer för utbildning

Det finns flera riktlinjer för utbildning för det Humanvetenskapliga området. Se de som är aktuella för din verksamhet.

I Humanvetenskapliga områdets strategiska mål och åtgärder framgår att området ska främja fakultetsöverskridande utbildningsinitiativ och fakultetsöverskridande samarbeten.

Ett utbildningsinitiativ är fakultetsöverskridande om minst två institutioner med olika fakultetstillhörighet samarbetar för att planera och genomföra utbildningen i fråga. Stöd ges inte till redan befintlig verksamhet utan för uppbyggnad och initiering av ny verksamhet.

Se regler och process för initieringsbidrag

Det finns riktlinjer för inrättande av huvudområde samt inrättande av inriktning inom huvudområde vid Humanvetenskapliga området. Se detaljerad information om krav för och ansökan om inrättande av inriktning/ar inom huvudområde.

Enligt gällande besluts- och delegationsordning beslutar fakultetsnämnderna om inrättande av huvudområde för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt eventuella inriktningar inom ett huvudområde. Det är rektors beslut att det ska finnas lokala examensbeskrivningar för varje huvudområde.

Kursvärderingar utgör en central del av det kontinuerliga kvalitetsarbete som bedrivs vid Stockholms universitet. De är viktiga som underlag för kursutveckling och andra förändringar i undervisningen.

Kvalitetsarbete utbildning

Kursvärderingar finns i utbildningskatalogen för respektive kurs.

Kontakt

Vill du nå någon på området så se kontaktinformation under respektive kansli eller sektion.

Om du vill veta vad som är aktuellt inom forskning och utbildning inom det humanvetenskapliga området så finns det samlat på webbsidorna:

Senast uppdaterad: 2024-05-20

Sidansvarig: Humanvetenskapliga området