Rektorsrekrytering

Förordnandet för nuvarande rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, går ut 2025-01-31. Under hösten 2023 inleds därför processen med att ta fram förslag till ny rektor för mandatperioden 2025-02-01–2031-01-31.

Bakgrund

Rektor vid Stockholms universitet anställs genom regeringsbeslut i högst sex år. Anställningen kan förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år. Regeringen beslutade att anställa professor Astrid Söderbergh Widding som rektor vid Stockholms universitet, först för perioden 2013-02-02 – 2019-01-31 och har därefter beslutat att förlänga anställningen två gånger, den sista t.o.m. 2025-01-31.

Enligt högskoleförordningen ska förslag till rektor beslutas av universitetsstyrelsen. Innan styrelsen fattar beslut ska styrelsen höra lärare, övriga anställda och studenter, vilket brukar ske genom Stockholms universitets hörandeförsamling.

Process

I Regler för process att föreslå rektor och utse prorektor framgår att universitetsstyrelsen ska påbörja processen för att föreslå rektor 1-1,5 år innan rektors mandatperiod tar slut. Eftersom rektor inte kan omförordnas ytterligare beslutade universitetsstyrelsen vid sitt sammanträde den 22 september 2023 att inleda en rekryteringsprocess i öppen konkurrens och att hörande av lärare, övriga anställda och studenter ska ske genom Stockholms universitets hörandeförsamling.

Enligt reglerna ska en rekryteringsgrupp utses för det löpande rekryteringsarbetet. Rekryteringsgruppens uppgift är att hålla samman processen med rekrytering av rektor och svara för att hörande av lärare, övriga anställda och studenter sker genom hörandeförsamlingen.

Rekryteringsgruppen tar fram förslag på kravprofil (som beslutas av universitetsstyrelsen) och annons, beslutar om tid för fri nominering samt väljer vilka kandidater som intervjuas och genomför intervjuer.

Rekryteringsgruppen utser vilken/vilka slutkandidat/er som presenterar sig för hörandeförsamlingen. Hörandeförsamlingen redovisar sin uppfattning till rekryteringsgruppen som sedan överlämnar sitt förslag på rektor till universitetsstyrelsen. Universitetsstyrelsen fattar därefter sitt beslut om förslag på rektor och överlämnar det till regeringen som därefter utser rektor.

Rekryteringsgruppen består av nio ledamöter:

 • tre utsedda av universitetsstyrelsen, varav en ska utses till ordförande,
 • tre utsedda av hörandeförsamlingen,
 • två utsedda av studentkåren och
 • en utsedd av personalorganisationerna.

Ansökan och nominering

Alla studenter registrerade vid universitetet innevarande termin och alla anställda kan skicka in förslag på rektor. Personen som föreslås behöver inte vara tillfrågad.

Tjänsten som rektor kommer också att kunna sökas.

Ansökan och nominering till ny rektor kan göras under perioden 2024-02-21 – 2024-03-15.

Preliminär tidsplan

 • September 2023: Universitetsstyrelsen beslutar om att inleda en rektorsrekryteringsprocess i öppen konkurrens
 • Oktober-november 2023: Representanter till rekryteringsgruppen utses
 • December 2023 - januari 2024: Rekryteringsgruppen börjar diskutera kravprofil efter samråd med hörandeförsamlingen och diskussion i universitetsstyrelsen
 • Februari 2024: Rekryteringsgruppen lämnar förslag på kravprofil och universitetsstyrelsen beslutar
 • Februari-mars 2024: Rekryteringsgruppen tar fram en annons och beslutar om tid för fri nominering
 • April-maj 2024: intervjuer genomförs
 • 4 juni alternativt 27 augusti 2024: Slutkandidaten/erna presenterar sig för anställda och studenter i en öppen hearing samt för Stockholms universitets hörandeförsamling
 • 14 juni alternativt 20 September 2024: Universitetsstyrelsen beslutar om förslag till rektor
 • Hösten 2024: Regeringen utser ny rektor

En kravprofil är utgångspunkten för alla delar av en rekryteringsprocess. Kravprofilen följer med genom hela rekryteringsprocessen och ligger till grund för annons, intervjuer och referenstagning. Den beskriver arbetsuppgifterna och vilken typ av erfarenhet och utbildning som eftersöks.

Universitetsstyrelsen, hörandeförsamligen och rekryteringsgruppen inledde under november och december 2023 diskussionen om kravprofil. I januari 2024 tog rekryteringsgruppen fram förslag på kravprofil och den 19 februari beslutade universitetsstyrelsen om den.

Kravprofil för ny rektor

(beslutad av universitetsstyrelsen 2024-02-19)

Rektor

 1. är professor med dokumenterad erfarenhet av att bedriva, leda och utveckla forskning, utbildning och handledning av hög internationell kvalitet
 2. är en kvalificerad akademisk ledare och chef,
 3. har god kännedom om akademin och dess villkor i Sverige och internationellt,
 4. kan navigera och agera ansvarsfullt i en föränderlig omvärld,
 5. har mod och integritet samt analytisk och diplomatisk förmåga,
 6. kommunicerar ledigt och väl i tal och skrift på svenska (”skandinaviska”) och engelska.

I sitt ledarskap ska rektor

 1. värna och främja kollegialt beslutsfattande, den akademiska friheten och lärosätets autonomi,
 2. arbeta för högsta internationella kvalitet i universitetets forskning liksom i universitetets utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå,
 3. arbeta för goda förutsättningar för fri grundforskning och tillämpad forskning,
 4. förena rollen som akademisk ledare med uppgiften som myndighetschef,
 5. värna en god arbetsmiljö och vara synlig i verksamheten,
 6. arbeta för goda relationer med studenter och doktorander och deras representanter, goda studiemiljöer och ett starkt studentinflytande,
 7. främja universitetets samverkan med det omgivande samhället och nära samarbete med andra lärosäten,
 8. företräda Stockholms universitet kraftfullt och förtroendeingivande,
 9. verka för att universitetet har goda och långsiktigt stabila ekonomiska förutsättningar för att bedriva sin verksamhet,
 10. säkerställa att universitetet har ett fullgott säkerhetsarbete,
 11. säkerställa att jämställdhet, jämlikhet, mångfald och hållbarhet genomsyrar universitetets verksamhet.

Beslut om kravprofil Pdf, 142.9 kB.

Annons

Här återfinns webblänk till annons för rekrytering av rektor

Fram till den 15 mars kan studenter och medarbetare nominera kandidater.

Den sista januari 2025 går förordnandet ut för Stockholms universitets nuvarande rektor Astrid Söderbergh Widding. Nu pågår arbetet med att utse en efterträdare.

Alla studenter som under vårterminen 2024 är registrerade vid Stockholms universitet och alla anställda kan lämna förslag på ny rektor. Personen som föreslås behöver inte vara tillfrågad, men den som nomineras till rektor ska ha de kvalifikationer som framgår av kravprofilen.

Nomineringstiden för ny rektor pågår från den 21 februari till den 15 mars.

I denna rekrytering samarbetar Stockholms universitet med Source Executive AB och nomineringar på kandidater skickas direkt till någon av kontaktpersonerna nedan:

ann.peyron@source-executive.se
maria.lahne@source-executive.se

Gruppens uppgift är att hålla samman processen med rekrytering av rektor, svara för att hörande av lärare, övriga anställda och studenter sker genom hörandeförsamlingen och lämna förslag på rektor till universitetsstyrelsen.

Gruppen består av nio ledamöter, tre utsedda av universitetsstyrelsen, varav en utses till ordförande, tre utsedda av hörandeförsamlingen, två utsedda av studentkåren och en av personalorganisationerna.

Utsedda av universitetsstyrelsen
Förre justitierådet Mats Melin (ordförande)
Verkställande direktör Tuula Teeri
Förre stadsdirektör Ingela Lindh

Utsedda av hörandeförsamlingen
Professor Astri Muren, Nationalekonomiska institutionen
Professor Elisabeth Wåghäll Nivre, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Professor Henrik Cederquist, Fysikum

Utsedda av studentkåren
Student Alicia Dickner, vice ordförande SUS
Doktorand Amanda Kann, doktorandrepresentant

Utsedda av personalorganisationerna
Docent Sara Van Meerbergen, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska"

För ytterligare information om gruppen, läs mer i styrdokumentet Regler för process att föreslå rektor och utse prorektor

Protokoll rekryteringsgruppen 2023-11-23 Pdf, 35.4 kB.

Protokoll rekryteringsgruppen 2023-12-18 Pdf, 35.8 kB.

Protokoll rekryteringsgruppen 2024-01-25 Pdf, 26 kB.

Protokoll rekryteringsgruppen 2024-02-08 Pdf, 100.5 kB.

Protokoll rekryteringsgruppen 2024-03-20 Pdf, 27.3 kB.

Protokoll rekryteringsgruppen 2024-03-26 Pdf, 27.3 kB.

Protokoll rekryteringsgruppen 2024-04-11 Pdf, 36.4 kB.

Protokoll rekryteringsgruppen 2024-04-17 Pdf, 26.8 kB.

Protokoll rekryteringsgruppen 2024-04-25 Pdf, 27.3 kB.

Senast uppdaterad: 2024-05-23

Sidansvarig: Rektors kansli