Regler för process att föreslå rektor och utse prorektor

Universitetsstyrelsen har 2021-04-16 beslutat om regler för process att föreslår rektor och utse prorektor (dnr SU FV-0559-21). Beslutet träder i kraft 2021-04-16.

Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktpersoner: Anna Riddarström och Henrik Lindell Kennberg

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022)

Inledning

Syftet med detta dokument är att tydliggöra hur processerna ska se ut för att ta fram förslag på rektor respektive utse prorektor.

Enligt högskoleförordningen (1993:100) ska rektor anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av styrelsen för högskolan. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år. Innan styrelsen lämnar sitt förslag skall den höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen har bestämt. I sitt arbete med att föreslå rektor, skall styrelsen så långt möjligt ta fram såväl kvinnliga som manliga kandidater. Styrelsen skall för regeringen redovisa hur jämställdhetsaspekten har beaktats. (2 kap. 8 § högskoleförordningen).

Rektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst. Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer.

Rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen (2 kap. 10 § högskoleförordningen).

Behörig att vara rektor eller ställföreträdare för rektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor (2 kap. 11 § högskoleförordningen).

Processerna

Mandatperioden för rektor tar slut sista januari och för prorektor sista juni samma år. Universitetsstyrelsen påbörjar processen för att föreslå rektor 1-1,5 år innan rektors mandatperiod tar slut och processen att utse prorektor ett år innan prorektors mandatperiod tar slut. Universitetsstyrelsen beslutar om att inleda en rekryteringsprocess i öppen konkurrens eller att inleda en förenklad process för omförordnande.

Oavsett vilken process som ska genomföras ska lärare, övriga anställa och studenter höras. Det sker i samtliga fall genom universitetets hörandeförsamling, om universitetsstyrelsen inte beslutar annorlunda i det enskilda fallet.

Process för att föreslå rektor i öppen konkurrens

När universitetsstyrelsen har beslutat att rektor ska föreslås i öppen konkurrens börjar universitetsstyrelsen med att utse en rekryteringsgrupp för det löpande rekryteringsarbetet. Rekryteringsgruppens uppgift är att hålla samman processen med rekrytering av rektor, svara för att hörande av lärare, övriga anställda och studenter sker genom hörandeförsamlingen och lämna förslag på rektor till universitetsstyrelsen.

Rekryteringsgruppen bör bestå av nio ledamöter; tre utsedda av universitetsstyrelsen, varav en ska utses till ordförande, tre utsedda av hörandeförsamlingen, två utsedda av studentkåren och en utsedd av personalorganisationerna. Rekryteringsgruppen beslutar om formerna för sitt interna arbete.

Rektors kansli svarar för sekreterarstödet till rekryteringsgruppen och Personalavdelningen för rekryteringsstöd och liknande som kan komma att behövas under processen.

Rekryteringsgruppen tar fram förslag på kravprofil som beslutas av universitetsstyrelsen.

Rekryteringsgruppen tar fram en annons och beslutar om tid för fri nominering.

Rekryteringsgruppen tar fram kandidater som intervjuas. Så långt möjligt ska såväl kvinnliga som manliga kandidater tas fram. Universitetsstyrelsen informeras kontinuerligt.

Rekryteringsgruppen utser vilken/vilka slutkandidater som presenterar sig för hörandeförsamlingen, på det sätt hörandeförsamlingen önskar. Hörandeförsamlingen redovisar sin uppfattning till rekryteringsgruppen.

Rekryteringsgruppen överlämnar förslag på rektor till universitetsstyrelsen.

Universitetsstyrelsen fattar beslut om förslag på rektor och överlämnar det till regeringen som utser rektor.

Process för att föreslå omförordnande av rektor

Om rektor ställer sig till positiv till ett omförordnande kan universitetsstyrelsen besluta att nuvarande rektor ska föreslås utses för ytterligare en mandatperiod. Då utses ingen rekryteringsgrupp.

Ärendet behandlas av universitetsstyrelsen.

Rektor presenterar sig för hörandeförsamlingen, på det sätt hörandeförsamlingen önskar. Hörandeförsamlingen redovisar sin uppfattning till universitetsstyrelsen.

Universitetsstyrelsen fattar beslut om förslag på rektor och överlämnar det till regeringen som utser rektor.

Process för att utse prorektor i öppen konkurrens

När universitetsstyrelsen har beslutat att prorektor ska utses i öppen konkurrens börjar universitetsstyrelsen med att tillsätta en rekryteringsgrupp för det löpande rekryteringsarbetet. Rekryteringsgruppens uppgift är att hålla samman processen med rekrytering av prorektor, svara för att hörande av lärare, övriga anställda och studenter sker genom hörandeförsamlingen och lämna förslag till prorektor till universitetsstyrelsen.

Rekryteringsgruppens förslag till ny prorektor ska lämnas i samråd med rektor/tillträdande rektor för det fall denne inte ingår i rekryteringsgruppen.

Rekryteringsgruppen bör bestå av nio ledamöter; tre utsedda av universitetsstyrelsen, varav en ska utses till ordförande, tre utsedda av hörandeförsamlingen, två utsedda av studentkåren och en utsedd av personalorganisationerna. Rekryteringsgruppen beslutar om formerna för sitt interna arbete. Ordförande för rekryteringsgruppen ska löpande samråda med universitetsstyrelsen och rektor/tillträdande rektor för det fall denne inte ingår i rekryteringsgruppen.

Rektors kansli svarar för sekreterarstödet till rekryteringsgruppen och Personalavdelningen för rekryteringsstöd och liknande som kan komma att behövas under processen.

Rekryteringsgruppen tar fram förslag på kravprofil som beslutas av universitetsstyrelsen.

Rekryteringsgruppen beslutar hur ledigkungörandet ska ske och om tid för fri nominering.

Rekryteringsgruppen tar fram kandidater som intervjuas. Så långt möjligt ska såväl kvinnliga som manliga kandidater tas fram. Universitetsstyrelsen informeras kontinuerligt.

Rekryteringsgruppen utser vilken/vilka slutkandidater som sedan presenterar sig för hörandeförsamlingen, på det sätt hörandeförsamlingen önskar. Hörandeförsamlingen redovisar sin uppfattning till rekryteringsgruppen.

Rekryteringsgruppen överlämnar förslag på prorektor till universitetsstyrelsen.

Universitetsstyrelsen fattar beslut om att utse prorektor.

Process för att utse prorektor genom omförordnande

Om prorektor ställer sig till positiv till ett omförordnande kan universitetsstyrelsen besluta att nuvarande prorektor ska föreslås utses för ytterligare en mandatperiod. Då utses ingen rekryteringsgrupp.

Ärendet behandlas av universitetsstyrelsen.

Prorektor presenterar sig för hörandeförsamlingen, på det sätt hörandeförsamlingen önskar. Hörandeförsamlingen redovisar sin uppfattning till universitetsstyrelsen.

Universitetsstyrelsen fattar beslut om att utse prorektor.

Text

Senast uppdaterad: 2024-06-03

Sidansvarig: Rektors kansli