Akademiska val

Du som är anställd eller student vid Stockholms universitet kan genom att aktivt delta i berörda val vara med och påverka de beslut som fattas vid universitetet. 

Val vid Stockholms universitet hösten 2023

Under hösten 2023 valdes nya institutionsstyrelser, fakultetsnämnder och områdesnämnder för mandatperioden 2024-2026. Dessutom valdes dekaner, prodekaner, vicedekaner, vicerektorer och tre ledamöter till universitetsstyrelsen för samma mandatperiod.

Nedan följer en kortfattad och övergripande beskrivning över valprocesserna vid universitetet hösten 2023. Hur valen gick till regleras i regler beslutade av rektor 2023-02-23. Sammansättning av och uppdragen till respektive organ återfinns i universitetets arbetsordning.

I områdes- och fakultetsnämnd samt i institutionsstyrelse har studenterna rätt att vara representerade. Studenternas representanter utses av studentkåren för ett år.

Val av områdesnämnd

Valet till Områdesnämnden för humanvetenskap är ett indirekt val och platserna besätts av vicerektorer, dekaner, prodekaner och vicedekaner som valts/utsetts i samband med fakultetsnämndsvalet (se nedan).

Områdesnämnden för naturvetenskap är tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden.

För mer information, se Regler för utseende av ledamöter i områdesnämnd, samt val av förslag till vicerektor och ordförande respektive vice ordförande i områdesnämnd.

Val av fakultetsnämnd och förslag till dekan och prodekan

Stockholms universitets styrelse har beslutat om en organisationsstruktur med kollegialt valda nämnder för humanistisk, juridisk, naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig fakultet. Ledamöterna utses genom val bland de röstberättigade inom berörd fakultet.

Dekanus och prodekanus utses av rektor efter förslag genom val bland de röstberättigade inom fakulteten.

Studentrepresentanter utses enligt bestämmelserna i studentkårsförordningen (2009:769).

Röstlängder har fastställts av respektive dekanus, där det framgår vilka medarbetare som är berättigade att delta i dessa val. Fakulteternas valberedningar har tagit fram förslag på dekaner, prodekaner, vicedekaner samt ledamöter och suppleanter i fakultetsnämnderna. Efter att förslagen har presenterats följer en period för fri nominering.

För mer information, se Regler för val av fakultetsnämnd och val av förslag till dekanus och prodekanus.

Val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen

Detta val rör tre ledamöter till Stockholms universitetsstyrelse som ska utses av hörandeförsamlingen. Områdesnämnderna utser sina representanter i hörandeförsamlingen. De 36 platserna är fördelade utifrån antalet lärare vid föregående val. Hörandeförsamlingen bestämmer hur valet ska gå till dvs om valberedning ska utses eller om valet ska genomföras på annat sätt. Rektors kansli ansvarar för detta valet.

Val av institutionsstyrelse

Alla institutioner ska välja nya styrelser. Styrelsens sammansättning beslutas av rektor efter förslag från institutionsstyrelsen. Om institutionerna vill ändra sammansättningen ska ansökan inkomma till rektor. Prefekten vid respektive institution ansvarar för valets genomförande.

För mer informtion, se Regler för val av institutionsstyrelse.

Råd och stöd

Ledningssekretariatet bistår med råd och stöd i samband med att de olika valen genomförs. Kontaktpersoner vid Ledningssekretariatet är Anna Riddarström och Henrik Lindell Kennberg (organisation@su.se). Gällande regelverk för valen finns i Regelboken och aktuella beslut rörande valen kommer läggas ut på webbplatsen för respektive val.

Vid universitetet hörs lärare, övriga anställda och studenter inför utseende av rektor och prorektor genom Stockholms universitets hörandeförsamling. Lärarna i hörandeförsamlingen utgör dessutom valförsamling vid val av ledamöter i universitetsstyrelsen utsedda av lärarna. Rektor beslutar om fördelningen av platserna i hörandeförsamlingen. Respektive områdesnämnd utser sina elektorer jämte personliga ersättare. Röstlängden fastställs av rektor. Se fil nedan för utsedda ledamöter och suppleanter.

För hörandeförsamlingen och dess arbete finns särskilda riktlinjer framtagna.

Den 1 december 2023 valdes lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen för mandatperioden 2024-2026 genom elektorerna (lärarna) i Stockholms universitets hörandeförsamling.

Till ordinarie ledamöter:

  • professor Lena Mäler, dekanus Naturvetenskapliga fakulteten och vicerektor Naturvetenskapliga området
  • professor Stefan Helgesson, dekanus, Humanistiska fakulteten och vicerektor Humanvetenskapliga området
  • professor Yvonne Svanström, dekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten, vicerektor Humanvetenskapliga området.

Till suppleanter:

  • professor Jane Reichel, dekanus, Juridiska fakulteten
  • professor Martin Jakobsson, prodekanus, Naturvetenskapliga fakulteten.

Övergripande frågor om hörandeförsamlingen och dess arbete besvaras av Anna Riddarström och Henrik Lindell, e-post: organisation@su.se

Ledamöter och eventuella suppleanter i styrelserna för centrum och institut vid Stockholms universitet utses på det sätt som framgår av de stadgar/föreskrifter som fastställts för berört centrum/institut. Det gäller även i de fall representant för de anställda ska väljas att ingå i styrelsen.

Ledamot som av olika anledningar frånträder sitt uppdrag under pågående mandatperiod ska skriftligen begära entledigande från uppdraget hos den som utsett vederbörande, oftast rektor.

Övergripande regelverk för centrum och institut återfinns i Styrdokument - Regelboken, Organisation och beslutsstruktur. Där finns Regler för centrumbildningar vid Stockholms universitet samt Kriterier för ordförande- och ledamotskap/motsv i olika organ.

Eventuella frågor från utsedda ledamöter besvaras i första hand av berört centrum/institut eller i förekommande fall institution.

Ansvariga handläggare: Anna Riddarström och Henrik Lindell , e-post: organisation@su.se

Senast uppdaterad: 2024-04-19

Sidansvarig: