Stockholms universitets miljöpolicy

En ny miljöpolicy är beslutad av rektor (dnr SU FV 2.10.1-1184-21). Den beskriver förhållningssätt och inriktning för organisationen rörande miljöarbetet.

Ansvarig enhet: Planeringssekretariatets

Kontaktperson: Lena Söderlund

(Dokumentet har aktualitetsgranskats under 2024 och kommer revideras i början av 2025)

Miljö, klimat och hållbar utveckling är centrala frågor för Stockholms universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan bidrar universitetet med kunskap och kompetens som är nödvändig för en hållbar och demokratisk samhällsutveckling på nationell och internationell nivå. Stockholms universitet ska samtidigt verka för att kontinuerligt minska den negativa miljöpåverkan som den egna verksamheten ger upphov till. Genom arbete inom såväl kärnverksamhet som verksamhetsstöd sträva efter att universitetet bidrar till Agenda 2030 och att de globala hållbarhetsmålen avseende den ekologiska dimensionen uppnås. Universitetets klimatfärdplan ska leda till att arbetet inom forskning, utbildning och verksamhetsstöd ligger i framkant för att uppnå koldioxidneutralitet senast 2040. I arbetet för ständig förbättring ska Stockholms universitet:

 • Vid behov utveckla och förnya utbildningar på grundnivå och avancerad nivå inom miljö- och hållbarhetsområdet både inom och mellan de human-och naturvetenskapliga områdena och därmed bidra till samhällets kunskap, kompetens och kapacitet inom dessa områden.
  Där så är relevant integrera miljö- och hållbarhetsfrågor i utbildningen. Framtida yrkesverksamma ska ha med sig kunskap om hur de, utifrån sitt utbildningsområde, kan bidra till en god miljö och en hållbar samhällsutveckling.
 • Utveckla möjligheten att adressera tvär- och mångvetenskapliga miljö- och hållbarhetsfrågor samt tvär- och mångvetenskapliga forskningssamarbeten inom miljö- och hållbarhet vid universitetet.
  Förmedla aktuell miljö- och hållbarhetsforskning som bedrivs vid universitetet i dialog med relevanta intressenter i det omgivande samhället.
 • Aktivt samverka med näringsliv, lärosäten, andra myndigheter samt organisationer och andra relevanta intressenter med målen om att skapa en god miljö, hållbar samhällsutveckling och klimatomställning.
  Uppmuntra och skapa förutsättningar för medarbetare och studenter att bidra till arbetet som rör miljö och hållbar utveckling.
  Kontinuerligt arbeta med att minimera negativ miljöpåverkan som verksamheten direkt eller indirekt orsakar, verka för att den biologiska mångfalden på campus bibehålls och utvecklas, samt minska naturresursanvändningen, t.ex. via cirkulära system.
  Genom kontinuerligt arbete och specifika insatser för att implementera klimatfärdplanen minska universitetets klimatavtryck och uppnå koldioxidneutralitet senast 2040.
 • Ta hänsyn till påverkan på miljön och klimatet i beslutsfattande och i verksamheten, där så är relevant.
 • Verka för högre ambitioner än vad som åligger universitetet enligt de regler, föreskrifter och andra typer av bindande krav som styr arbetet.
  Kontinuerligt utvärdera och förbättra arbetet inom miljöledningssystemets ramar.

Senast uppdaterad: 2024-07-08

Sidansvarig: Rektors kansli