Att rapportera miljöavvikelser och lämna förbättringsförslag

Miljöavvikelser ska rapporteras i universitetets ärendehanteringssystem. Syftet med rapporteringen är att åtgärda och förebygga negativ miljöpåverkan.

En miljöavvikelse är ett avsteg från miljölagstiftning, universitetets lokala regler och rutiner eller universitetets miljöledningssystem. Dessa ska rapporteras i IA.

Exempel på miljöavvikelser

Negativ miljöpåverkan:

 • Kemikaliespill i ett laboratorium
 • Spill av bränsle i samband med tankning av fordon
 • Bristfälliga rutiner som medför utsläpp eller energiförbrukning som hade kunnat undvikas, exempelvis att inte stänga dragskåp efter användning

Hantering som medför risker:

 • Felsorterat avfall eller avsaknad av ett avfallskärl vid en miljöstation
 • Bristfällig förvaring och märkning av miljöfarliga kemikalier
 • Avsaknad av invallning av flytande kemikalier

Avsteg från bindande dokument (t.ex. miljölagstiftning, ISO-standard, universitetets egna krav):

 • Att en lokal miljöhandlingsplan saknas (gäller ej förvaltningsavdelningar)
 • Förbandslåda som innehåller utgångna bandage
 • Att miljökrav inte har ställts vid upphandling av personfordon

Exempel på saker som inte är miljöavvikelser är:

 • Arbetsmiljöfrågor
 • Olyckor som inte leder till miljöavvikelser (rapporteras som tillbud/arbetsskada)
 • Lokalfrågor, t.ex. kyliga rum (rapporteras som felanmälan i Serviceportalen)
 • Förbättringsförslag (se nedan)
 • Frågor om miljö (se nedan)

Förbättringsförslag och frågor

Förbättringsförslag är idéer och önskemål om hur miljöarbetet kan förbättras och hur negativ miljöpåverkan kan minskas på central nivå. Exempel på detta är:

 • Fler cykelrum
 • Enklare att boka internationella tågresor
 • Systematik för återbruk av möbler
 • Förslag för att minska energiförbrukning

Förbättringsförslag som rör det övergripande miljöarbetet rapporteras i IA-systemet.

Frågor om universitetets miljöarbete mejlas till miljo@su.se

Rapportera miljöavvikelser och förbättringsförslag i IA-systemet

 


Senast uppdaterad: 2024-05-06

Sidansvarig: Rektors kansli