Miljöarbete för prefekt eller chef

Som prefekt eller avdelningschef har du det övergripande ansvaret för att det lokala miljöarbetet fungerar och uppfyller krav inom miljöområdet.

Prefektens (eller motsvarande) ansvar är att:

  • Se till att det finns minst en miljörepresentant som det operativa miljöarbetet delegeras till. Ge det stöd som miljörepresentanten behöver.
  • Säkerställa överlämning i övergången mellan avgående och tillträdande miljörepresentanter.
  • Institutionen (eller motsvarande) följer universitetets miljöpolicy, policy för möten och resor samt rutiner och anvisningar för miljöarbetet på lokal nivå (som återges i miljörepresentantens uppgifter, se nästa punkt).
  • Ha överblick över miljörepresentantens uppgifter.
  • Vara insatt i hur miljöarbetet fortlöper på institutionen (eller motsvarande). Information får du av miljörepresentanten.
  • Säkerställa att institutionen (eller motsvarande) följer gällande miljölagstiftning och andra miljökrav samt utövar egenkontroll av verksamheten ur miljösynpunkt.
  • Se till att institutionens (eller motsvarande) miljömål och handlingsplan överensstämmer med universitetets strategier, inklusive Klimatfärdplanen.

Senast uppdaterad: 2024-05-06

Sidansvarig: Rektors kansli