Universitetets miljöledningssystem

Universitetet arbetar med sin miljöpåverkan genom ett så kallat miljöledningssystem, en struktur för att främja systematiskt miljöarbete.

Som statlig myndighet ska universitetet uppfylla kraven enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Universitetet har även valt att miljöcertifiera verksamheten och ska då arbeta enligt kraven i miljöledningsstandarden ISO 14001.

Bindande krav

Stockholms universitet omfattas av lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet. Dessa finns samlade i universitetets lagbevakningstjänst.

Till miljölaglistan

Miljöpolicy

Miljöpolicyn anger den övergripande riktningen för universitetets miljö- och hållbarhetsarbete. Miljöpolicyn anger bland annat att universitetet kontinuerligt ska minska den negativa miljöpåverkan.

Stockholms universitets miljöpolicy

Miljö- och klimatpåverkan

I universitetets miljöutredning, som görs minst vart femte år, bedöms hur universitetet påverkar miljön. Utredningen utmynnar i en lista på betydande miljöaspekter, det vill säga universitetets aktiviteter med störst miljöpåverkan. De flesta miljöaspekterna, som resor och kemikalieanvändning, ger upphov till negativ miljöpåverkan. Indirekt bidrar även universitetet till positiv miljöpåverkan genom intern kompetensutveckling och genom att utbilda studenter, forska och samverka inom miljöområdet.

Universitetets betydande miljöaspekter är:

 • Byggnader och lokaler (negativ)
 • Resor, transporter och arbetsredskap (negativ)
 • Konsumtion (negativ)
 • Kemikalieanvändning/gasförbrukning (negativ)
 • Återbruk, återvinning och avfall (negativ)
 • Utbildning, forskning och samverkan (positiv)
 • Kompetensutveckling internt (positiv)

De betydande miljöaspekterna är värderade utifrån alla verksamheter vid universitetet; det varierar vilka miljöaspekter som är betydande på lokal nivå.

Klimatverktyget visar även årlig uppdaterad information om universitetets klimatpåverkan, på övergripande och lokal nivå.

Utifrån universitetets miljöaspekter och klimatpåverkan finns tre prioriterade områden för det övergripande miljöarbetet: fastigheter, inköp och tjänsteresor. I Klimatfärdplanen finns målsättningar och åtgärdsförslag för respektive område.

Universitetets klimatarbete

Miljömål

I Klimatfärdplanen finns universitets övergripande miljömål. Stockholms universitet har som målsättning att vara koldioxidneutralt senast 2040.

Utifrån de prioriterade utsläppsområden har universitetet följande målsättningar:

 1. Ny- och ombyggnation ligger i linje med nationella och regionala klimat-och miljömål,
 2. Inköp och nyttjande av varor, produkter och tjänster genomförs utifrån ett hållbarhetsperspektiv för ett effektivt resursutnyttjande,
 3. Tjänsteresor med flyg minskar till förmån för markbundna resor.

För tjänsteresor finns även följande delmål: Stockholms universitet ska nå 25 % minskning av utsläppen från tjänsteresor 2025 jämfört med 2019.

Stockholms universitets klimatfärdplan för perioden 2020–2040

Universitetsförvaltningen tar fram en åtgärdsplan vartannat år som innehåller miljömål och åtgärder som är relaterade avdelningarnas ansvarsområden.

På institutionsnivå fastställs en miljöhandlingsplan varje år.

Styr- och stöddokument för miljöarbetet

Kommunikation och kompetensutveckling

Kommunikationen av det systematiska miljöarbetet syftar till att öka medarbetarnas kunskaper om miljö, bidra till ett ökat engagemang för miljöfrågan, möjliggöra och vägleda i en förändring av beteenden samt uppmuntra till insatser och åtgärder som främjar en god miljö och hållbar utveckling.

Information om det lokala miljöarbetet finns i universitetets digitala utskick ”Miljöbrevet” som kommer ut cirka 10 gånger per år. Det vänder sig i huvudsak till miljörepresentanter och innehåller bland annat nyheter, information och goda exempel inom universitetets miljöarbete.

Prenumerera på Miljöbrevet

I lärplattformen Athena finns en digital miljöutbildning som riktar sig till miljörepresentanter, prefekter och avdelningschefer vid universitetet. Utbildningen tar cirka 30 minuter att genomföra.

Utbildningens innehåll:

 • Varför hållbarhet och miljö är prioriterade frågor för universitetet
 • Våra målsättningar och hur vår miljöpåverkan mäts
 • Ansvar och roller inom ramen för vårt miljöarbete

Utbildningen är åtkomlig för dig som är miljörepresentant eller chef. Om du saknar tillgång till utbildningen kontakta miljo@su.se.

Till utbildningen i Athena

Det sker även återkommande utbildningar kring laboratorieverksamheten som till exempel riskbedömning i kemikaliehanteringssystemet KLARA, strålsäkerhetsutbildning och hantering vid flytande kväve.

Utbildningarna inom laboratorieverksamheten

Interna och externa revisioner

För att uppfylla kraven enligt miljöledningsförordningen och miljöledningsstandarden ISO 14001 måste Stockholms universitet genomföra årliga interna och externa miljörevisioner. Vid Stockholms universitet är det två olika leverantörer som genomför den externa revisionen respektive interna revisionen. Centrala miljöfunktionen är samordnare för revisionerna. På lokal nivå är det obligatoriskt för prefekt/chef och miljörepresentant att delta.

Läs mer om miljörevisioner här

Senast uppdaterad: 2024-06-24

Sidansvarig: Rektors kansli