Erasmus+

Syftet med programmet är att höja kompetensen och kvaliteten i utbildningen och att stärka studenters färdigheter och konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Med programmet kan studenter studera och praktisera i ett annat land och lärare och personal få kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder.

Exempel på vad ett deltagande kan ge är förbättrade språkkunskaper, ökad kunskap och kännedom om andra kulturer och länder, aktivt deltagande i samhället och en känsla av det europeiska medborgarskapet.

Erasmus+ programmet förväntas att stödja den fortsatta utvecklingen av det europeiska utbildningsområdet (European Education Area) fram till 2025 och främja rörlighet och erkännande av akademiska kvalifikationer inom Europa.

Erasmus+ ska bidra till Agenda 2030 och då särskilt mål fyra, att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och att främja livslångt lärande för alla.

Inom Erasmus+ 2021–2027 finns fyra fokusområden (länkarna leder till UHR:s webbplats om utbyten):

European Charter for Higher Education (ECHE)

För att kunna delta i programmet kan lärosäten ansöka om ett så kallat European Charter for Higher Education (ECHE) för varje programperiod. Vid SU ansöker International Office varje år om mobilitetsmedel och ansvarar för den övergripande programsamordningen, ansökan och projektrapportering av Erasmus+ medel inom ramen för mobilitetsprojekt.

ECHE 2021–27 Pdf, 239 kB.
ECHE Principles
Erasmus Policy Statement 2021–27 Pdf, 214.3 kB.
Erasmus+ programme guide

Erasmus+ samarbetspartnerskap

Programmet främjar samarbeten i Europa med syfte att utveckla, utbyta och pröva nyskapande metoder och praxis inom utbildning. Målet är att öka kvaliteten och relevansen i de deltagande organisationernas utbildning.

Erasmus+ samarbetspartnerskap

Universitets- och högskolerådet erbjuder kostnadsfria seminarium där du kan få hjälp med din ansökan, diskutera ansökningsidéer och får möjlighet att ställa frågor.

Mer information och datum finner du på UHR:s webbsida.

Erasmus+ innovationsallianser

I det här programmet kan aktörer inom högre utbildning och näringsliv söka bidrag för att stärka Europas innovationskapacitet och främja innovation inom högre utbildning, företag samt det socioekonomiska området i stort.

Erasmus Mundus-insatser

Via Erasmus Mundus-insatser kan ett konsortium av lärosäten utveckla olika gemensamma masterprogram av hög kvalitet.

Erasmus Mundus-insatser

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

I det här programmet kan lärosäten söka bidrag för projekt som syftar till att reformera, tillgängliggöra och internationalisera högre utbildning i länder utanför Europa.

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

Erasmus+ lärarakademier

Genom programmet kan anordnare av lärarutbildning och lärarfortbildning samarbeta för att förbättra kvaliteten på den grundläggande lärarutbildningen och stödet till lärare under deras första år i yrket.

Erasmus+ lärarakademier

Erasmus+ Jean Monnet Högre Utbildning

Genom Erasmus+ Jean Monnet ska kvalitet i undervisning och forskning inom ämnesområdet EU-studie över hela världen främjas. EU-studie omfattar studier av Europa i sin helhet med särskild betoning på den europeiska integrationsprocessen. Aktiviteterna ska också främja dialogen mellan den akademiska världen och beslutsfattare.

Erasmus+ Jean Monnet Högre Utbildning

European Universities Initiative

EU-kommissionen lanserade under 2019 möjligheten för lärosäten att ansöka om medel, via European Universities Initiative, för att bli ett Europauniversitet. Målet med Europauniversiteten är att sprida europeiska värderingar och främja en europeisk identitet och kan också innebära ett rejält lyft för den europeiska högre utbildningens kvalitet och konkurrenskraft. Initiativet med Europauniversitet kommer att genomföras fullt ut genom nästa Erasmusprogram 2021–2027.

Stockholms universitet beviljades tillsammans med sju andra lärosäten medel, inom nätverket Civis, inom den första pilotomgången.

Civis – European Civic University Alliance

Mer information om European Universities Initiative finns på EU-kommissionens webb.

Kontakt

Erasmusutbyte
Funded by the European Union

Erasmus+ projekt finansieras av europeiska kommissionen

Senast uppdaterad: 2024-07-05

Sidansvarig: Studentavdelningen