Doktorandmobilitet

Doktorander har många möjligheter att delta i utbyten. En doktorand räknas både som student och personal och kan därför söka utlysningar som gäller båda dessa grupper. Mobiliteter som utförs inom ramen för Erasmus+ är stipendiefinansierade.

Inom ramen för Erasmus+ kan doktorander få en internationell erfarenhet i något av de länder som deltar i Erasmus+, Europeiska unionens medlemsstater (inklusive "outermost regions" och "overseas countries and territories"), Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

En doktorand kan delta i samtliga Erasmus+ programmets mobilitetsformer (studier, praktik, undervisningsmobilitet och personalfortbildning) förutsatt att villkoren uppfylls eftersom doktorander kan räknas som så väl student som lärare och personal. Det spelar ingen roll vilken finansierings- eller anställningsformer doktoranden har eftersom anställning eller registrering inte definieras i reglerna för Erasmusprogrammet. Vilken mobilitet doktoranden bör delta i utgår alltså från vad hen ska göra under mobiliteten.

På sidan Utbytesmöjligheter för doktorander finns information om internationella möjligheter för doktorander vid Stockholms universitet, men även information om att ta emot en inresande doktorand:

Utbytesmöjligheter för doktorander på su.se

Erasmus+ studentmobilitet – studier

Erasmus+ studentmobilitet för studier utförs inom ramen för ett Erasmusutbytesavtal mellan Stockholms universitet och mottagande lärosäte. Förutsättningen för att delta i en studentmobilitet för studier är därför att det finns ett giltigt Erasmusutbytesavtal som täcker doktorandnivå inom rätt ämnesområde.

Det kan även finnas möjlighet för doktorander att delta i en studentmobilitet för studier inom Europauniversitetsalliansen Civis. För frågor om Civismobilitet, kontakta studentutbyte@su.se

Studentmobilitet för studier kan utföras inom ramen för en vanlig lång mobilitet med en fysisk mobilitet på 60–360 dagar eller som en kortmobilitet med en fysisk mobilitet på 5–30 dagar. En virtuell komponent är valfri för doktorander.

Doktoranden kan läsa kurser vid ett partnerlärosäte. Studierna ska bedrivas på heltid motsvarande 30 hp per termin och ska tillgodoräknas av institutionen efter genomförandet.

Doktorander har möjlighet att samla in data, skriva på sin avhandling eller liknande vid ett partneruniversitet. Det är ett krav att doktoranden har en handledare vid sändande lärosäte men det finns inget krav på att det måste finnas en handledare vid mottagande lärosäte men det är en stark rekommendation att det finns.

En avhandlingsförberedande aktivitet behöver inte generera högskolepoäng från värduniversitetet men mobiliteten ska registreras och erkännas av Stockholms universitet. Institutionen bedömer hur många poäng utbytet motsvarar i doktorandens utbildning. Detta bör även framgå i doktorandens individuella studieplan (ISP). Studierna ska genomföras på heltid.

Oavsett om doktoranden registrerar sig på kurser eller gör avhandlingsförberedande aktiviteter måste det tecknas ett Learning Agreement. Innan mobilitetsperioden ska institutionen försäkra sig om att värdlärosätets kurser/avhandlingsförberedande aktivitet är godtagbara inom studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas (kurser) eller erkännas (avhandlingsförberedande aktivitet) på ett tillfredsställande sätt vid Stockholms universitet efter hemkomst.

Learning Agreement skapas digitalt via Erasmus Without Papers. Observera att det är en förenklad OLA-mall för kort doktorandmobilitet. Se rutiner för Learning Agreement .

Vid avhandlingsförberedande aktiviteter som inte ger poäng som ska tillgodoräknas anges ”n.a” i poängfältet i Table A och ”Thesis research/Doctoral work” i Table B.

[Länk]Rutiner för Learning Agreement

Information om antagning och registrering i Ladok

Registrering och försäkring för doktorander.


Registrering i Ladok

Försäkring

Kurser

Doktorander registreras som övriga utbytesstudenter på utbytestillfälle i Ladok i enlighet med vad som är överenskommet i Learning Agreement (antal hp). Antagning och registrering görs inom doktorandens ämnestillfälle.

Om doktoranden är anställd vid Stockholms universitet under utbytet gäller först och främst tjänstereseförsäkringen. Om doktoranden inte är anställd och åker på utbyte inom ramen för ett utbytesavtal gäller Kammarkollegiets Student UT. – Det är viktigt att institutionen och doktoranden ser till att det finns ett fullgott försäkringsskydd under mobiliteten.

Avhandlingsförberedande aktivitet

Doktorander registreras som övriga utbytesstudenter på utbytestillfälle i Ladok. Institutionen bedömer hur många poäng utbytet motsvarar i doktorandens utbildning. Detta bör även framgå i doktorandens ISP (Individuell studieplan).

Antagning och registrering görs inom doktorandens ämnestillfälle.

Poängen ska inte tillgodoräknas utan erkänns när avhandlingen blir godkänd.

Om doktoranden är anställd vid Stockholms universitet under utbytet gäller först och främst tjänstereseförsäkringen. Om doktoranden inte är anställd och åker på utbyte inom ramen för ett utbytesavtal med en registrering i Ladok gäller Kammarkollegiets Student UT. – Det är viktigt att institutionen och doktoranden ser till att det finns ett fullgott försäkringsskydd under mobiliteten.
Om den avhandlingsförberedande aktiviteten inte är poänggivande och det inte finns en registrering i Ladok gäller inte Student UT.

 

Erasmus+ studentmobilitet – praktik

Inom ramen för Erasmuspraktik kan doktorander praktisera vid ett företag, en organisation eller ett lärosäte. Till exempel för att få en forskningserfarenhet (arbeta som forskningsassistent) eller samla in data till avhandlingen. Det ska utföras ett arbete vid mottagande organisation och det är ett krav att det finns handledning och att arbetet övervakas och utvärderas av värdorganisationen.

Erasmuspraktik kan utföras inom ramen för en vanlig lång mobilitet med en fysisk mobilitet på 60–360 dagar eller som en kortmobilitet med en fysisk mobilitet på 5–30 dagar. En virtuell komponent är valfri för doktorander.

Praktik utomlands via Erasmus+ på su.se

Doktorander kan utföra en Erasmuspraktik inom ramen för sin doktorandutbildning vid Stockholms universitet. Praktiken ger inga poäng men bör framgå av doktorandens individuella studieplan och ska erkännas i Diploma supplement.

Doktorander kan ansöka om att delta i en Erasmuspraktik efter avslutad forskarutbildning vid Stockholms universitet. Ansökan ska inkomma när doktoranden fortfarande har en aktiv registrering vid SU och hela praktikperioden ska rymmas inom tolv månader efter examensbevisets datum. En doktorand som har ansökt om och fått sin doktorsexamen utfärdad kan inte längre ansöka om Erasmuspraktik.

Innan påbörjad mobilitet ska institutionen försäkra sig om att den planerade praktiken är godtagbar som en del i doktorandens utbildning och därmed kan erkännas vid Stockholms universitet efter hemkomst. Doktoranden, institutionen vid SU och värdorganisationen upprättar tillsammans ett Learning Agreement for Traineeship där praktikprogrammet, lärandemålen och planerad övervakning och utvärdering av praktikperioden framgår. Learning Agreement ska signeras av alla tre parter och ska laddas upp i doktorandens stipendieansökan.

Mall: Erasmus+ Learning Agreement Word, 120 kB.

Erasmus+ lärarmobilitet

Erasmus+ lärarmobilitet erbjuder doktorander att undervisa vid ett partneruniversitet där det finns ett giltigt lärarutbytesavtal. Mobilitetens kan pågå minst två dagar och upp till två månader exklusive resdagar och måste innehålla minst 8 timmar undervisning per vecka.

Lärarmobilitet via Erasmus+

Erasmus+ personalfortbildning

Doktorander kan delta i en personalfortbildning inom Erasmus+ för att jobbskugga på ett företag, en organisation eller ett lärosäte eller delta i en workshop eller en kortare kurs.

Personafortbildningen ska vara relaterad till doktorandens tjänstgöring vid Stockholms universitet och ha en tydlig anknytning till de egna arbetsuppgifterna. Mobiliteten kan pågå två till fem arbetsdagar exklusive resdagar. Det går inte att forska inom ramen för en Erasmus+ personalfortbildning.

Erasmus+ personalfortbildning

Stipendium för studier vid Adam Mickiewicz University

Stockholms universitet utlyser två gånger per år ett stipendium för studier vid Adam Mickiewicz University (AMU) i Polen. Stipendiet finansieras av Stiftelsen Birgitta och Wawrzyniec Weclewicz fond, som har till ändamål att främja samarbetet mellan AMU och Stockholms universitet inom forskning och utbildning.

Vistelsen vid värduniversitet förutsätts normalt gälla en utbytesperiod av en termin, men även en längre vistelse kan komma i fråga.

För mer information ska man kontakta internationaloffice@su.se.

Ta emot en doktorand inom Erasmus+

Det går att ta emot en inresande doktorand både inom ramen för ett vanligt Erasmusutbyte för studier men även som Erasmuspraktikant eller inom ramen för ett lärar- eller personalutbyte. För att en doktorand ska kunna komma till Stockholms universitet på ett Erasmusutbyte för studier eller på ett lärarutbyte krävs att det finns ett giltigt Erasmusavtal som täcker den valda mobilitetsformen.

Det är institutionens ansvar att se till att det finns ett giltigt avtal på plats innan mobilitetsstart.

Registrering och försäkring

Registrering i LadokFörsäkring
KurserInresande doktorander som läser kurser registreras som övriga utbytesstudenter på utbytestillfälle i Ladok i enlighet med överenskommelsen i Learning Agreement.
Doktorander som läser kurser vid SU inom ramen för ett giltigt utbytesavtal täcks av samlingsförsäkringen Student IN.
Avhandlingsförberedande aktivitet inom ramen för ett ErasmusutbyteInresande doktorander som inte läser kurser på SU registreras inte i Ladok och kommer därmed inte få ett universitetskonto.
Inresande doktorander som inte registreras på kurser i Ladok har inte studentstatus och täcks inte av samlingsförsäkringen Student IN. Institutionen ansvarar därför själva för att teckna en enskild försäkring för Student IN.
ErasmuspraktikInresande doktorander som inte läser kurser på SU registreras inte i Ladok och kommer därmed inte få ett universitetskonto.Inresande Erasmuspraktikanter täcks inte av samlingsförsäkringen Student IN eftersom de inte är registrerade i Ladok och inte har studentstatus. Institutionens ansvarar därför själva för att teckna en enskild försäkring för Student IN

Kontakt

Erasmusutbyte

Senast uppdaterad: 2024-05-02

Sidansvarig: Studentavdelningen