Tillgodoräknande

Rätten att få tidigare studier och yrkesverksamhet prövade för tillgodoräknande finns reglerat i högskoleförordningen. Ett beslut om tillgodoräknande är ett myndighetsbeslut
som går att överklaga. Ärendehanteringen ska vara rättssäker och likvärdig.

Studentavdelningen uppdaterar information för medarbetare om de regler och handläggningsrutiner som måste följas under ärendets gång. Studentavdelningen tar också tar fram mallar för ansökan och beslut samt ger stöd vid bedömning och beslut.

Mallar för ansökan om tillgodoräknande

Som stöd i handläggningen av tillgodoräknandeärenden inom utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå finns mallar för ansökan om tillgodoräknande framtagna. Mallarna kan användas och redigeras av institutioner/sektioner.

Kontakta Studentavdelningens handläggare om det uppstår problem vid nedladdning eller redigering av mallarna, mejladress tillgodo@su.se.

Om andra mallar används är det viktigt att information om regelverk följer styrdokumentet Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande.

Mallar för beslut om tillgodoräknande

Här hittar du mallar som kan användas för beslut. Mallarna har tagits fram av Studentavdelningen och universitetsjuristerna vid Rektors kansli. Använder du egna mallar är det viktigt att de är utformade efter Handbok i ärendehandläggning och Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande.

Alla beslut ska utfärdas på svenska. Vid behov bifogas en översättning till engelska. Det ska vara samma beslutsfattare i beslutsdokumentet som i Ladok.

Information om elektroniska underskrifter

Rapportering i Ladok av beslut om tillgodoräknande

Instruktioner för hur du rapporterar in olika tillgodoräknandebeslut i Ladok finns i Manual för hantering av tillgodoräknande, framtagen av systemförvaltning Ladok. I styrdokumentet finns även ett avsnitt (2.7) om Dokumentation av beslut i Ladok.

Manual för hantering av tillgodoräknande i Ladok

Utländsk utbildning - Vem gör vad?

Handläggning av tillgodoräknandeärenden av utländsk utbildning är delegerat både till institutioner och till Studentavdelningen.

Institutioner och Studentavdelningen

Institutionerna handlägger ärenden som avser tillgodoräknande av utländsk utbildning som ska motsvaras av studier på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Detta omfattar:

  • Specifika kurser som ges av institutionen
  • Breddningsstudier inom huvudområde/ämnesområde som institutionen ger
  • Program som leder till yrkesexamen
  • Studier inom institutionens utbytesavtal

Studentavdelningen handlägger ärenden där det underlättar för studenten att kunna sammanföra tidigare studier i en ansökan och få ett samlat beslut om tillgodoräknande. Studentavdelningen bedömer studierna endast i förhållande till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Vid behov samråder Studentavdelningen med berörda institutioner.

Studenter hämtar sina meriter från EMREX

Emrex är ett system som används för att hämta meriter från utländska lärosäten. Studenter som har läst vid ett utländskt lärosäte som är anslutet till EMREX kan ladda upp sina förvärvade studiemeriter till Ladok för studenter.

Uppmana gärna studenter som åker till anslutna lärosäten redan innan hen åker på utbyte att ladda upp sitt resultat så snart som möjligt efter studierna. På EMREX webbplats under Network och Countries finner du vilka länder och lärosäten som har anslutit sig till tjänsten.

Besök EMREX webbplats

För att använda funktionen måste studentens värduniversitet vara anslutet till EMREX. Studenten behöver också ha tillgång till sina inloggningsuppgifter, alltså ha ett aktivt studentkonto, vid både värd- och hemuniversitetet.

Studenten loggar först in i Ladok för studenter, väljer ”Utländska meriter” samt land och lärosäte och loggar sedan in en gång till med gästlärosätets inloggning.

Vid dokumentationen av ett tillgodoräknande i Ladok går det sedan att hämta dessa meriter under Ladokfunktionen ”Andra meriter” och använda dem som grund för tillgodoräknandet. För närvarande är det endast meriter i form av avklarade kurser som överförs (Transcript of Records).

Stöd till handläggare vid bedömning av utlandsstudier

Det finns en mängd tjänster för hjälp och information när du behöver bedöma och godkänna utländska utbildningar.

NARIC-portalen

För handläggare som bedömer utländsk utbildning. Innehåller information om olika länders utbildningssystem och vad du bör tänka på när du bedömer utländsk utbildning. Här finns även ett forum för frågor om bland annat verifiering av dokument samt omfattning och nivå på studier. För att få tillgång till portalen måste du först registrera dig som användare. Portalen finns på Universitets- och högskolerådets webbplats (UHR).

Logga in i NARIC-portalen

World Higher Education Database (WHED)

Internationell databas över erkända lärosäten inom högre utbildning.

World Higher Education Database (WHED) Portal

Bedömningstjänsten

En bedömningstjänst från Universitets- och högskolerådet (UHR) som visar vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige.

Bedömningstjänsten - Universitets- och högskolerådet

ENIC-NARIC Networks

Information och verktyg för erkännande av högskoleutbildning huvudsakligen inom Europa.

ENIC-NARIC networks

Erkännandemanualen EAR-HEI

Europeisk manual för erkännande av kvalifikationer för högre utbildning (EAR-HEI).

EAR HEI - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Omvandling av utländska poäng

Stockholms universitetet följer den rekommenderade modellen för poängomvandling som återfinns i Europeisk manual för erkännande av kvalifikationer för högre utbildning (EAR-HEI).

Studenter med studier från samma utländska universitet bör få samma poängomräkning oavsett var vid universitetet prövningen görs. Krav på vad som motsvarar heltidsstudier kan dock skilja sig mellan olika utbildningsnivåer och mellan olika fakulteter vid utländska lärosäten.

Beräkningen av heltidsstudier baseras på det totala antal poäng och år som krävs vid det utländska lärosätet för att uppnå en viss examen.

Exempel: En kandidatexamen är fyra år lång och omfattar 120 credits. Ett års heltidsstudier motsvarar därför 30 credits vilket motsvarar 60 högskolepoäng.

När en bedömning av en utländsk kurs görs i förhållande till en specifik kurs vid Stockholms universitet, kan modellen för poängomvandling ses som ett riktmärke. Tyngdpunkten i bedömningen bör ligga på en jämförelse av innehåll och lärandemål.

Överklagande av beslut om tillgodoräknande – ärendegång

När ett överklagande av beslut om tillgodoräknande inkommer till Stockholms universitet ska ärendet behandlas enligt en viss ärendegång. Ärendehanteringen samordnas av Studentavdelningen.

Enligt universitetets besluts- och delegationsordning är det chefen för Studentavdelningen som formellt yttrar sig när ett ärende om tillgodoräknande skickas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH), oavsett vem som har fattat det beslut som har överklagats. Handläggningstiden för överlämnande av ett överklagande ska enligt JO:s praxis normalt inte överstiga en vecka.

Ärendegång vid SU

Här ser du en kortfattad beskrivning av ärendegången vid SU:

1. Överklagan inkommer

Överklagandet kommer in till Stockholms universitets registrator som diarieför ärendet och överlämnar det till Studentavdelningen/Examen, för handläggning. Examenshandläggaren skickar överklagandet till beslutsfattare vid berörd institution.

2. Kontroll av överklagan

Beslutsfattaren kontrollerar om det överklagade beslutet av någon anledning har blivit uppenbart felaktigt. Om så anses vara fallet är högskolan skyldig att under vissa förutsättningar ändra beslutet (se Handbok i ärendehandläggning).

Därefter prövas om överklagandet har kommit in i rätt tid (inom tre veckor från det att studenten tagit del av beslutet). Ett överklagande som kommit in för sent ska avvisas. Ett överklagande får inte avvisas av annat skäl än att det kommit in för sent (se Handbok i ärendehandläggning).

3. Beslut om överklagan

Överklagandet, beslut och övriga handlingar i ärendet (ansökan, kursplaner, litteraturlistor m.m.) skickas via mejl till Studentavdelningen/Examen inom 5 arbetsdagar, e-postadress tillgodo@su.se.

  • Om beslutsfattaren ändrar beslutet i enlighet med studentens överklagande, skriver beslutsfattaren ett nytt beslut.
  • Om beslutsfattaren står fast vid det ursprungliga beslutet skriver beslutsfattaren ett yttrande med tydlig motivering varför det tidigare beslutet inte ändras.
  • Om beslutsfattaren inte hinner formulera ett yttrande inom utsatt tid ska överklagandet och övriga handlingar i ärendet ändå skickas till Studentavdelningen inom 5 arbetsdagar. Beslutsfattaren ska i detta fall snarast inkomma med sitt yttrande till Studentavdelningen/Examen.

4. Handläggning på Studentavdelningen

När ett yttrande har inkommit till Studentavdelningen föredrar handläggare ärendet för Studentavdelningens chef och skickar det sedan till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) för beslut.

5. Besked om Överklagandenämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) skickar sitt beslut till Stockholms universitets registratur som vidarebefordrar det till Studentavdelningen. Studentavdelningen vidarebefordrar sedan beslutet till institutionen.

Kontakt

 

Handläggare för tillgodoräknande av utbildning på Studentavdelningen

Senast uppdaterad: 2024-05-02

Sidansvarig: Studentavdelningen