Efter disputationen

Efter godkänd disputation respektive licentiatseminarium är det dags att ansöka om forskarexamen, förutsatt att doktoranden även är klar med kursdelen i utbildningen. Här finns information om vad som måste finnas inrapporterat i Ladok samt ansökningsblankett. För nydisputerade finns även information om promotionshögtiden.

Grunden för examensbeviset

Institutionen bör uppmana doktoranden att själv ta ut intyg ur Studentladok på forskarnivå, både på svenska och engelska, så att hen har möjlighet att kontrollera att uppgifterna i Ladok stämmer innan ansökan om examensbevis lämnas in. Skulle uppgifterna inte stämma måste kompletteringar eller korrigeringar göras vid institutionen.

  • Kurser inom forskarutbildningen examinerade vid Stockholms universitet ska fortlöpande dokumenteras i Ladok av kursgivande institution.
  • Kurser lästa vid andra universitet som får tillgodoräknas skall dokumenteras av ämnesansvarig institution.
  • Kurser på annan nivå som får tillgodoräknas skall dokumenteras av ämnesansvarig institution.
  • Kursmoment som rapporteras in i Ladok måste ha poängangivelse. Obligatoriska moment som inte är poänggivande kan förslagsvis dokumenteras i den individuella studieplanen när de är genomförda.

När kursdelen i forskarutbildningen är slutförd ska "Alla kurser klara för licentiat-/doktorsexamen" rapporteras in i Ladok och datum för detta ska alltid vara samma datum som senast examinerade kurs.

När disputationen är genomförd med godkänt resultat ska denna rapporteras in i Ladok. Engelsk översättning av avhandlingstitel är obligatorisk.

Anvisningar för benämningar av kurser på forskarnivå

Kurser som läses under forskarutbildningen ska rapporteras i Ladok. Då dessa sedan utgör underlag för licentiat- respektive doktorsexamensbeviset, är det viktigt att benämningen av kurserna är rätt. Nedan följer anvisningar för benämningar av kurser på forskarnivå, som Studentavdelningen i samråd med utbildningsledarna på fakulteterna tagit fram.

Svenska kursbenämningar (eller annat originalspråk som inte är engelska) skrivs med initial versal åtföljt av gemener.

Engelska kursbenämningar skrivs med inledande versal i ord (alla ord utom artiklar, konjunktioner, prepositioner med färre än fem bokstäver).

Kursbenämningen bör i första hand ange innehållet i kursen/momentet - följande bör alltså inte utgöra del av kursbenämningen:

  • hur kursen är läst (obligatorisk/valbar/frivillig etc.)
  • examinationsform, datum, handledare/examinator/
    kursansvarig
  • lärosäte/plats där kursen genomförts,
  • inga beskrivningar med kolon före kursnamnet (Läskurs:/Doktorandkurs: etc)

I de fall det är motiverat att markera att kursen är en läskurs bör man i första hand benämna kursen adekvat och efter kursnamnet skriva läskurs inom parentes:

Exempel: Didaktikens teorier (läskurs) istället för Individuell läskurs: Didaktikens teorier.

Man bör inte inleda kursbenämningen med Konferens:/Symposium: etc. Dessa brukar i normalfallet utgöra en del av konferensens officiella namn. Hela konferensens officiella namn bör skrivas ut, bortsett från dess vedertagna förkortning i namnet:

The 4th SACR meeting of the Swedish Association for Cytoskeletal Research

Titeln på det aktuella årets konferens bör skrivas ut (inte doktorandens bidrag): The cytoskeleton : From the Plasma Membrane to the Nucleus

Var och när konferensen hölls (kursgård/lärosäte/stad/annat), land, månad, datum och år: Solbacka, Sweden, 16-18 September 2000.

Doktorandens aktivitet på konferensen beskrivs i förekommande fall inom parentes: (Poster) eller (Paper)

Fritextfältet tar max 140 tecken, i de fall hela posten inte får plats får man göra en rimlig bedömning av vad som kan strykas. Ett exempel på en alltför komprimerad benämning: SACR, Solbacka Sep 2000

Samma deltagande, men med för många tecken: The 4th SACR Meeting of the Swedish Association for Cytoskeletal Research, The Cytoskeleton: From the Plasma Membrane to the Nucleus, Solbacka, Sweden,16-18 September 2000 (Poster)

Rekommenderad kursbenämning: The 4th SACR Meeting, The Cytoskeleton: From the Plasma Membrane to the Nucleus, Solbacka, Sweden,16-18 September 2000 (Poster)

Det är viktigt att institutionen standardiserar benämningen av interna seminarieserier. Olika seminarieserier ska man se skillnad på, samma seminarieserie ska vara identiska i benämning.

Övriga frågor kring kurser och tillgodoräknanden hänvisas i första hand till studierektor för forskarnivå på ämnesansvarig institution.

Alla kurser som en doktorand antagen vid Stockholms universitet läser på forskarnivå på någon institution vid Stockholms universitet rapporteras som vanligt i Ladok, av kursgivande institution, Ladok-manual för Forskarutbildning.

Kurser lästa på grund-/avancerad nivå (på SU eller annat lärosäte) alternativt forskarnivå på annat lärosäte (nationellt eller internationellt) ska rapporteras som ett tillgodoräknande av ämnesansvarig institution, Ladok-manual för Tillgodoräknande.

Detta gäller endast om handledare eller motsvarande godkänt att kursen får tillgodoräknas, det ska antecknas i den individuella studieplanen.

Forskarexamen

Efter godkänd disputation kan doktoranden ansöka om sitt examensbevis.

Doktorsexamen

Doktorsexamen kräver att doktoranden slutför 240 högskolepoäng i sitt ämne, varav minst 120 högskolepoäng måste vara en godkänd vetenskaplig avhandling. Kursdelen får vara högst 120 högskolepoäng.

Licentiatexamen

Licentiatexamen uppnår doktorand som fullgjort en utbildning om minst 120 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå, alternativt efter att doktoranden fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng av en utbildning som ska avslutas med doktorsexamen, och fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng godkänd.

Licentiatexamen utfärdas endast i de ämnen som enligt respektive allmän studieplan explicit leder till sådan examen.
Forskarämnen (Research Subjects) Stockholms universitet Pdf, 139.9 kB.

Om ansökan och examensbevis

Du är själv ansvarig för att ansökan är komplett. Kontrollera att alla kurser och tillgodoräknanden är slutrapporterade i Ladok innan du lämnar in ansökan.

Examensbeviset utfärdas endast i ett original, och ska således hanteras som en värdehandling. Om originalet förkommer kan Studentavdelningen endast ordna en kopia.

Handläggningstiden för examen på forskarnivå ligger för närvarande på ca 2-3 veckor. Detta förutsätter att ansökan som lämnas in är komplett.

Promotionshögtid för nyblivna doktorander

Den årliga installations- och promotionshögtiden äger rum i Blå hallen i Stockholms stadshus.

Den årliga installations- och promotionshögtiden äger rum i Blå hallen i Stockholms stadshus.

 

Du som både har disputerat under ett läsår och tagit ut din doktorsexamen vid Stockholms universitet kommer att bli inbjuden till den traditionella doktorspromotionen i Stadshuset.

Läs mer om Akademiska högtider (på su.se)

Kontakt

Examensenheten

Senast uppdaterad: 2024-04-16

Sidansvarig: Studentavdelningen