Examen

Studenter som har slutfört sin utbildning på Stockholms universitet kan ansöka om examen hos oss. Den högre utbildningen och alla examina är indelade i tre nivåer; grund-, avancerad och forskarnivå.

Vid Stockholms universitet utfärdas två typer av examen, generell examen i ett huvudområde och yrkesexamen. Generella examina och yrkesexamina kan avläggas både på grundnivå och avancerad nivå.

Under 2023 utfärdades 6 915 examina varav 258 examina på forskarnivå.

Regler för generella examina och yrkesexamina

Den av rektor beslutade lokala examensordningen är en sammanställning som trädde i kraft 2014-01-01. Den är en sammanställning av de nationella och lokala regler som styr examen inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Lokal examensordning på su.se

Examensregler enligt 2007 års examensordning

Nuvarande examensordning tillämpas från och med den 1 juli 2007. För studier som påbörjats HT16 och senare gäller även lokala examensbeskrivningar för respektive huvudområde.

Examensreglerna beskrivs på våra utbildningssidor på su.se och su.se/english.

Examensregler enligt 1993 års examensordning

Examina (högskole-, kandidat-, och magisterexamen) enligt de tidigare bestämmelserna (1993 års examensordning) kan utfärdas under förutsättning att kurserna är slutförda (betygsdatum) senast 30 juni 2015.

Uppgifterna i Ladok ligger till grund för utfärdande av en examen

Den svenska och engelska titeln på kurserna eller delkurserna som ingår i examensbeviset innehåller uppgifter från kursdatabasen Ladok.

Förnamn, efternamn och personnummer hämtas från Skatteverket till Ladok. Det är uppgifterna i Ladok som anges i examensbeviset och de kan inte ändras i efterhand. Är tilltalsnamn markerat i folkbokföringen så finns endast tilltalsnamn i Ladok. Vill studenten att alla förnamn ska stå med i examensbeviset så behöver studenten själv kontakta Skatteverket för ändring innan ansökan om examensbevis.

Ansökan om examensbevis

Studenten ansöker själv om examen på Ladok för studenter eller genom blankett som finns på Examenssidorna på externa webbplatsen.

När examensansökan prövas görs en kvalitetskontroll för att se att det studenten läst uppfyller examenskraven enligt gällande regler. Godkänns ansökan får studenten sitt examensbevis. Delkurs eller del av kurs med godkänt resultat kan ingå om den bedöms vara tydligt definierbar. Önskemål om att inkludera delkurs eller del av kurs i examen anges i fritextfältet i examensansökan. Kursinnehåll får inte överlappa, då görs avdrag i examen motsvarande den överlappande poängsumman.

Om examensbevis

En examen är ett bevis på att en student genom sina studier tillägnat sig kunskaper upp till en viss nivå inom ett visst område, samt visat förmåga till analytiskt och metodiskt tänkande. När examensansökan prövas görs en kvalitetskontroll för att se att det studenten läst uppfyller examenskraven enligt gällande regler. Godkänns ansökan får studenten sitt examensbevis. Det ger studenten en värdehandling för framtiden, antingen för att fortsätta studera och/eller forska, eller för att börja arbeta. Vid Stockholms universitet utfärdas två typer av examen, generell examen i ett huvudområde och yrkesexamen.

  • Av examensbeviset framgår vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket betygssystem som tillämpats samt datum då de avslutades.
  • Examensbeviset är både på svenska och engelska.
  • En bilaga på engelska, Diploma Supplement, beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet.
  • Examensbeviset dateras med det datum då fullständig ansökan inkommit till Studentavdelningen. Från och med 1 januari 2017 dateras examensbeviset med det datum då det utfärdas, då beslut om examen fattas som ett examensbevis i pappersformat.
  • Från och med 1 juni 2019 utfärdar Stockholms universitet digitala examensbevis. Ett digitalt examensbevis innehåller samma information
  • Från och med 1 januari 2024 kan studenten hämta sitt utfärdade digitala examensbevis i Studentladok.

Om examensbevis på su.se

Information och stöd i examensärenden

Examensgruppen ansvarar för ärenden som rör generella examina och yrkesexamina på grund- och avancerad nivå samt examina på forskarnivå inom alla fakulteter. Gruppen ansvarar även för information och stöd i examensfrågor till institutioner och berörda förvaltningsenheter, se nedan kontaktuppgifter för olika områden.

Examen grundnivå och avancerad nivå
examen@su.se

Examen forskarnivå
disputationer@su.se

Tillgodoräknande av utlandsstudier
tillgodo@su.se

Verifikationer
verification@su.se

Kontakt

Examensenheten

Senast uppdaterad: 2024-05-16

Sidansvarig: Studentavdelningen