Tentamen

Här hittar du viktig information om beställning, hantering och genomförande av tentamen i de centralt administrerade skriv- och lärosalarna vid Stockholms universitet.

För att göra tentamenstillfällena så smidiga och effektiva som möjligt för både studenter och institutioner hanteras detta av Tentamensservice. Vi tar hand om planering och schemaläggning fram till att säkerställa att varje tentamen är optimalt organiserad. Genom samarbete och att följa dessa riktlinjer säkerställer vi en smidig och korrekt hantering av tentor vid universitetet.

Tentamensprocess – från beställning till distribution

Här följer en översikt över processen för genomförande av en tentamen. Från det att institutionen beställer en tentamen, vad gör student och vidare till slutet av processen när tentamensservice distribuerar skrivna tentamina till institutionen.

 1. Institution: Beställer tentamen.
 2. Tentamensservice (TS): Schemalägger tentamen.
 3. Institution: Skapar aktivitetstillfälle.
 4. Student: Anmäler sig till tentamen.
 5. Institution: Anmäler studenter som inte kan anmäla sig själva och meddelar TS vilka studenter som beviljats anpassning av tentamen.
 6. Tentamensservice (TS): Fördelar studenter och tentamensvärdar i lokaler.
 7. Institution: Meddelar TS (via e-post) tentamenslydelse och övrig information.
 8. Tentamensservice (TS): Förbereder tentamen.
 9. Student: Ser sin placering.
 10. Student: Genomför tentamen.
 11. Tentamensservice (TS): Distribuerar skrivna tentamen till institution.

Processbild som visar arbetsflödet för vad tentamensservice, institution och student gör vid genomförande av en tentamen.

Beställning av tentamenstillfälle

Behöver du boka ett tentamenstillfälle? Använd applikationen TE Exam för enkel beställning och hantering av tentamen. För att beställa och administrera tentor i TE Exam så behöver du ett användarkonto. Frågor gällande kontot i TE Exam som nyanställd eller vid byte/avslut av anställning skickas till e-post: tentamensservice@su.se

Beskrivning/rutiner: Beställning av tentamenstillfälle i TE Exam

Lathund för att göra en beställning i TE Exam

Debitering av tentamenstillfälle

Beräkning av avgift: Avgiften för tentamenstjänsten bestäms utifrån flera faktorer, inklusive tentamenslängd och antalet anmälda studenter i Ladok vid den tidpunkt då skrivplatserna fördelas. En standardtimpris på 14,20 kr per student tillämpas. Till exempel, om 80 studenter anmäler sig för en 4-timmars tentamen blir beräkningen: 4 timmar × 80 studenter × 14,20 kr = 4 544 kr.

Inkluderade tjänster: Avgiften täcker kostnader för lokal, tentamensvärdar, utskrift/kopiering av tentamenslydelse (tentamensadministration), leverans av skrivna tentor och eventuella särskilda anpassningar.

Debiteringsfrekvens: Debiteringen sker i efterskott månadsvis, vid varje månadsskifte. Tentamen som avbokas debiteras inte. Vid utebliven tentamen på grund av att tentamenshandlingar skickas in sent, så debiteras institutionen som vanligt. Tentamensservice debiterar från HT23 institutionen för var 25:e beställd tentamensplats som överstiger antalet anmälda studenter som fördelas tentamensplatser.

För mer information: Debitering för beställda tentamensplatser.

Schemaläggning och obestämd skrivsal

Vi har följande process för att säkerställa en smidig och effektiv hantering av tentamenstillfällen med hänsyn till både logistik och studenters behov.

 • Obestämd skrivsal: När en tentamen schemaläggs placeras den i en obestämd skrivsal. Datum för tentamenstillfället fastställs först när tentamen publiceras i schemat och inte vid tidpunkten då beställningen visas som schemalagd.
 • Salsallokering: Salsallokeringen sker närmare tentamenstillfället och baseras på antalet anmälda studenter samt den generella schemaläggningen för tentorna. Detta innebär att den exakta salen för tentamenstillfället bestäms i ett senare skede.
 • Salsplacering för studenter: Mer information om hur studenter hittar sin placering vid tentamen finns under rubriken "Salsplacering" längre ner.

Uppdateringar och ändringar av schemalagda tentor

För att säkerställa korrekt hantering av uppdateringar och ändringar av schemalagda tentor är följande steg viktiga:

Att genomföra ändringarna nedan påverkar schemaläggningen och antalet tillgängliga platser. Därför behöver tentamensservice kontaktas via e-post till tentamensservice@su.se. Ange tentamensbeställningens ID-nummer från TE Exam i meddelandet.

 • Datum
 • Studentantal
 • Längd
 • Ordinarie/omtentamen
 • Tentamenstyp (papper/digital)
 • Tentamensspråk

Följande information som ligger under avsnittet "Objekt" i TE Exam behöver ändras av beställaren hos institutionen.

 • Kurs
 • Kurstillfälle : kurstillfälle ska anges om tentamenstillfället ska synas i kursschemat för registrerade studenter
 • Modul
 • Institution
 • Ansvarig lärare
 • Ansvarig administratör
 • Studentgrupp: ska anges om studentgrupper används för att tentamenstillfället ska synas i kursschemat för registrerade studenter.

Endast Tentamensservice har behörighet att publicera eller avpublicera tentamen mot schemat och ändringar som görs av institutionen i TE Exam kan ta tid innan de syns i schemat, eftersom publiceringen sker veckovis.

Aktivitetstillfällen i Ladok

Aktivitetstillfällen skapas av institutionen när en tentamen är publicerad i TE Exam. Datumet som anges i TE Exam fastställs först när tentamen har publicerats mot schemat. Ingen information om skrivsal inkluderas i aktivitetstillfället. Viktig information att inkludera är kurs, kurstillfälle och modul. Anonymiseringskoden aktiveras alltid och ska följa formatet: Prefix-0001-ABC, där prefixet är institutionens tresiffriga nummer och måste anges manuellt.

Viktiga punkter för aktivitetstillfällen:

Digitala tentamina i Inspera: är det viktigt att välja aktivitetstillfället "Digital tentamen (LIS)" eller "Digital omtentamen (LIS)". Detta möjliggör import till Inspera och skapande av ett identiskt tentamenstillfälle där. En uppgiftsgrupp i Inspera skapas av läraren eller annan ansvarig.

En tentamensbokning i TE Exam motsvarar normalt ett aktivitetstillfälle i Ladok. Undantag kan dock förekomma i de fall betygsskalan, antal poäng eller studietakt varierar mellan de kurser som en bokning avser.

OBS! Anmälan av studenter som av tekniska skäl inte kan anmäla sig till huvudaktivitetstillfället i Ladok (t.ex. utbytesstudenter, doktorander och studenter som behöver tentera gamla kurser eller kurser som har en annan undervisningsform eller studietakt) behöver registreras på individuella kurstillfällen, utbytestillfällen eller omregistrerade kurstillfällen för att sedan själva kunna anmäla sig till ett separat aktivitetstillfälle i Ladok.

Aktivitetstillfällen som avser en tentamensbokning i TE Exam ska normalt stängas senast 10 kalenderdagar före tentamensdagen. Institutionen har möjlighet att skapa fler aktivitetstillfällen och/eller manuellt anmäla studenter senast 8 kalenderdagar före tentamensdagen. Se avsnitt för särskilda deadlines för tentamensdatum som omfattas av specifika deadlines för att senast stänga anmälan i Ladok och manuell anmälan i Ladok.

Vid arbetsfria dagar för T/A personal eller när den åttonde kalenderdagen före tentamensdagen infaller på en lördag eller söndag, kan tidigareläggning för anmälan i Ladok, anpassning av sista datum för studenter att skicka in anmälan om stöd, samt andra åtgärder krävas. Observera att även sista dagen för att manuellt anmäla studenter som inte kunnat anmäla sig själva på grund av tekniska begränsningar i Ladok tidigareläggs. Meddela gärna studenter redan vid kursstart om sista datumet för tentamensanmälan i Ladok samt anmälan om stöd till institutionen.

 • Arbetsfria dagar för T/A personal (röda dagar och klämdagar): Om arbetsfria dagar för administrativ personal infaller under måndag till fredag, tidigareläggs datumet för att stänga anmälan i Ladok och skicka in listor för anpassad tentamen, även kända som "stödlistor". Detta inkluderar även den sista dagen för manuell anmälan av studenter som inte kunnat anmäla sig själva på grund av tekniska begränsningar i Ladok. En lista över särskilda deadlines inför varje termin kommer att publiceras i ett dedikerat avsnitt för ökad transparens och för att underlätta för institutionen att planera och agera i tid.
 • Åttonde kalenderdagen före tentamensdagen infaller på helg: Om den åttonde kalenderdagen före tentamensdagen inträffar på en lördag eller söndag och institutionen vill ha möjlighet att manuellt anmäla studenter som inte kunnat anmäla sig själva i Ladok och som har kontaktat institutionen innan anmälan stängs, tillåts detta på en arbetsdag. Detta möjliggör flexibilitet för institutionen att hantera särskilda fall och underlätta för studenter att delta i tentamen även om de tekniska begränsningarna hindrar dem från att göra en självständig anmälan i tid.
 • Aktivering av avisering i Ladok för anmälningar till tentamen: Institutionen har möjlighet att aktivera en avisering i Ladok som meddelar antalet studenter som anmäler sig till en tentamen via e-post. Genom att ha bättre insikt i antalet anmälda studenter kan institutionen effektivare hantera eventuella ändringar och kontakta Tentamensservice i god tid inför tentamensdagen för att diskutera eventuella åtgärder. Institutionen har även möjlighet att stänga anmälan på en arbetsdag för att bättre bevaka antalet anmälda studenter.

Tentamensservice ansvarar för att koppla de aktivitetstillfällen som tillhör en bokning i TE Exam. För att underlätta denna process är det viktigt att aktivitetstillfällena tydligt benämns för att indikera att de tillhör en specifik bokning i TE Exam. Institutionen behöver inte skicka specifika meddelanden till oss om att en tentamen har fler aktivitetstillfällen. Aktivitetstillfällena för hem- eller distanstentor, särskilt de som går parallellt med salstentor, bör benämnas så att det framgår att det är en hem- eller distanstentamen. Detta hjälper till att skilja dem från traditionella salstentor och säkerställer korrekt hantering.

Studenters anmälan i Ladok

Studenter ska anmäla sig till det aktuella aktivitetstillfället i Ladok senast 10 kalenderdagar före tentamensdagen. Vid vissa tillfällen kan institutionen behöva eller ha möjlighet att tidigarelägga sista anmälningsdatumet i Ladok, särskilt när vissa tentamensdatum omfattas av specifika deadlines.

Import till TE Exam

När sista datumet för att stänga anmälan har passerat, importeras studenternas anmälningar från det aktuella aktivitetstillfället i Ladok till TE Exam. Studenter som av tekniska begränsningar i Ladok inte kan anmäla sig själva ombeds att kontakta institutionen innan anmälningsperioden stänger.

Tekniska begränsningar i Ladok

Tekniska begränsningar i Ladok kan inkludera fall där studentens kurstillfälle inte har lagts till det aktuella aktivitetstillfället. Det är viktigt att notera att problem med internetuppkoppling eller missad anmälan av studenten själv inte anses som tekniska begränsningar.

Manuell anmälan av studenter

Institutionen ansvarar för att manuellt anmäla studenter som har kontaktat dem på grund av tekniska begränsningar i Ladok. Dessa studenter måste meddela institutionen innan anmälningsperioden stänger i Ladok och institutionen måste anmäla dem manuellt i Ladok senast 8 kalenderdagar före tentamenstillfället. Se avsnitt Särskilda deadlines som gäller för manuell anmälan för vissa tentamensdatum.

Tidigareläggning av anmälningsdatum

I de fall som är listade under rubriken "Aktivitetstillfällen i Ladok" där sista anmälningsdatumet tidigareläggs, kommer även sista dagen för institutionen att manuellt anmäla studenter som inte kunde anmäla sig själva på grund av tekniska begränsningar i Ladok att påverkas. Det är viktigt att vara medveten om dessa tidsramar för korrekt hantering av studentanmälningar inför tentamenstillfället.

Anpassning av tentamen

Anpassning av tentamen kan innebära förlängd tid, att sitta enskilt eller i mindre grupp, samt tillstånd att använda dator och digitala hjälpmedel.

Institution som får information om anmälda studenter som beviljats anpassad tentamen, ska inför varje tentamen skicka en s.k. stödlista (lista för anpassad tentamen) i Excel-format med information i en tabell (se bild och länk till exempelmall nedan). Den ska i normalt fall skickas senast 8 kalenderdagar innan tentamenstillfället till: stod.tentamen@su.se. Läs mer under rubriken Avvikande deadlines.

Tentamensservice behöver information om beviljade stöd för salstentamen enligt rekommendationerna i NAIS-intyget. Kolumnen som heter Rubrik på skrivningen på stödlistan bör innehålla ett namn som studenter lätt identifierar tentamen med. Alla beviljade stöd till en student ska anges i en och samma rad och kolumn, och studenten måste vara anmäld till det specifika tentamenstillfället och ha ett giltigt NAIS-intyg. Förlängd tid kan ordnas som längst till kl. 23:45 kvällstid.

Tabell (exempel) som innehåller information som behöver skickas till Tentamensservice gällande anpassad tentamen - beviljat stöd.

Institutioner ska lägga in följande två stödformer: förlängd skrivtid och rättstavning (se PDF-dokument, nedan Anpassade stöd i Inspera för lathund) för de studenter som ska ha dessa stöd och står med i Excel-dokumentet som skickas in till tentamensservice.

För frågor om Inspera – kontakta IT-helpdesk via Serviceportalen.

Anpassade stöd i Inspera Pdf, 302 kB..

Om det finns studenter som beviljats talsyntes ska Text-till tal aktiveras för tentamenstillfället. Gå till tentamenstillfället och under ”Examinationsdag” och ”Studentens resurser och verktyg” kryssar du i ”Aktivera Text till tal för läshjälp”.

OBS! Excel-dokumentet med information om beviljade stöd ska fortfarande skickas in för att Tentamensservice ska kunna placera studenten vid rätt plats vid tentamenstillfället, samt kunna ordna med andra stöd som inte täcks av Inspera.

OBS! Om den 8:e kalenderdagen före tentamenstillfället infaller på en lördag eller söndag så kan stödlistan skickas nästkommande vardag. Utöver detta omfattas vissa tentamensdatum som infaller runt arbetsfria vardagar av särskilda deadlines. Se avsnitt om Särskilda deadlines som läggs upp inför varje termin på denna sida.

Institutioner måste vid tentamensdatum som påverkas av särskilda deadlines och vid arbetsfria dagar måndag till fredag tidigarelägga sista anmälningsdatumet för aktivitetstillfällen i Ladok och anpassa sista datumet för att ta emot anmälan om stödanpassningar från studenter. Detta görs enligt listan över särskilda deadlines som publiceras inför varje termin. Studenter ska informeras vid kursstart om ändrade deadlines för anmälan i Ladok och behovet av anpassad tentamen till dessa tentor.

Ordinarie deadlines

Följande är ordinarie deadlines. Se följande avsnitt om särskilda deadlines för vissa tentamensdatum under varje termin som listar sista dag att skicka in tentamenshandlingar, stänga anmälan i Ladok och sista dag för att skicka in stödlistor och dag då institutionen som senast manuellt kan anmäla studenter.

Anmälningsperioden i Ladok stängs – senast 10 kalenderdagar innan tentan.

Vid tekniska begränsningar i Ladok anmäler institution berörda studenter manuellt – senast 8 kalenderdagar innan tentan om dessa studenter hört av sig innan anmälan i Ladok stänger. Om inga studenter alls är anmälda till tentamen, kontakta via e-post: tentamensservice@su.se senast 8 kalenderdagar innan tentan).

Lista (Excel-fil) om studenter med särskilt stöd (s.k. stödlista) – skickas senast 8 kalenderdagar innan tentan via e-post: stod.tentamen@su.se. Om den 8:e kalenderdagen infaller på en lördag eller söndag så kan listan skickas nästkommande vardag.

Tentamenslydelse och tentamensinformation (tentamenshandlingar) – skickas senast 5 arbetsdagar innan tentan, via e-post: tentamenslydelse@su.se

Eventuellt fysiskt material – skickas senast 5 kalenderdagar innan tentan med internpost till: Tentamensservice, Södra Huset, hus B, plan 3.

EXEMPEL

En tentamen ska genomföras tisdag 25 oktober 2022.

 • Anmälan i Ladok – stänger senast 15 oktober.
 • Vid tekniska begränsningar i Ladok anmäler institution berörda studenter manuellt – senast 17 oktober. Institution skickar e-post senast 17 oktober om inga studenter är anmälda till tentamen.
 • Lista (Excel-fil) om studenter med särskilt stöd – skickas senast 17 oktober.
 • Tentamenslydelse och tentamensinformation – skickas senast 18 oktober.
 • Eventuellt fysiskt material – skickas till Tentamensservice senast 20 oktober.

Särskilda deadlines VT24

Här är de särskilda deadlines som gäller för tentor som äger rum under vårterminen 2024 (VT24). Det är viktigt att institutionen informerar studenterna vid kursstart om dessa deadlines för de berörda tentorna. Observera att datumen som anges avser det senaste datumet för dessa tentamensdatum och att institutionen har möjlighet att lägga sista datumet för t.ex. anmälan i Ladok tidigare än dessa datum om det behövs.

Särskilda deadlines för tentamen VT24

Tentamensdatum

Tentamenshandlingar
skickas in senast

- Anmälan i Ladok stängs senast

- Stödlistor skickas in senast

- Manuell anmälan görs senast

2 april

21 mars

25 mars

3 april

22 mars

25 mars

4 april

25 mars

25 mars

5–8 april

26 mars

26 mars

9 april

2 april

26 mars

2 maj

24 april

24 april

3 maj

25 april

25 april

4–5 maj

25 april

26 april

6 maj

26 april

26 april

7 maj

29 april

26 april

8 maj

30 april

26 april

13 maj

2 maj

6 maj

14 maj

3 maj

6 maj

15 maj

6 maj

7 maj

16 maj

7 maj

7 maj

17–18 maj

8 maj

8 maj

8 juni

29 maj

31 maj

9 juni

29 maj

3 juni

10 juni

30 maj

3 juni

11 juni

31 maj

3 juni

12 juni

3 juni

4 juni

13 juni

4 juni

4 juni

14–16 juni

5 juni

4 juni

24 juni

14 juni

17 juni

25 juni

17 juni

17 juni

26 juni

18 juni

18 juni

27 juni

19 juni

19 juni

28 juni

20 juni

20 juni

Särskilda deadlines HT24

Följande datum är särskilda deadlines för att skicka in tentamenshandlingar (inklusive tentamenslydelse och tentamensinformation), stänga anmälan i Ladok, skicka in stödlistor för anpassad tentamen, samt manuellt anmäla studenter för tentor som äger rum under höstterminen 2024. Institutionen planerar aktivitetstillfällen och anmälningsperioder baserat på dessa deadlines och informera studenter om specifika deadlines vid kursstart. Observera att de angivna datumen är de senaste möjliga datumen för dessa tentamensdatum och att institutionen har möjlighet att sätta tidigare slutdatum för t.ex. anmälan i Ladok om det behövs.

Särskilda deadlines för tentamen HT24

Tentamensdatum

Tentamenshandlingar
skickas in senast

- Anmälan i Ladok stängs senast

- Stödlistor skickas in senast

- Manuell anmälan görs senast

7–19 januari 2025

19 december 2024

19 december 2024

Inlämning av tentamenshandlingar

En tentamensbokning i TE Exam ska endast motsvara en tentamenslydelse som används i salen på tentamendagen. För att säkerställa en smidig hantering av tentamenshandlingar gäller följande:

Allmän information

 • De angivna sista dagarna nedan under ”Papperstentamen” och ”Digital tentamen” avser ordinarie deadlines. En lista över särskilda deadlines som påverkar sista datumet för att stänga anmälan i Ladok, skicka in tentamenshandlingar och stödlistor samt sista dagen för att manuellt anmäla studenter i Ladok för vissa tentamensdatum läggs upp inför varje termin på denna sida.
 • Ange kurskod samt datum för tentamenstillfället i e-postmeddelandets ämnesrad.
 • För särskild information till tentamensvärdar och tentander i sal, använd fritextfältet vid rubriken ”Eventuell information till skrivsal” i blanketten för Tentamensinformation.
 • Om tentamenshandlingar/material inte kan lämnas i tid måste institutionen omgående kontakta Tentamensservice för att planera för nödvändiga åtgärder.
 • OBS! avsändaren måste använda sitt e-postkonto *@su.se vid Stockholms universitet för utskicket av säkerhetsskäl.
 • Eventuell ytterligare information som rör kopiering, distribution och återlämning av tentamenshandlingar ska anges i e-postmeddelandet och inte i blanketten för Tentamensinformation.
 • Senast 5 kalenderdagar före tentamenstillfället måste eventuellt fysiskt material till en tentamen skickas via internpost/gods till Tentamensservice (Södra huset, Hus B, plan 3).

Papperstentamen

 • Tentamenslydelsen, eventuella försättsblad, andra handlingar och ifylld blankett: Tentamensinformation Pdf, 382.9 kB. ska skickas i PDF-format via e-post till: tentamenslydelse@su.se senast 5 arbetsdagar före tentamenstillfället. Se även avsnittet Särskilda deadlines för information om specifika tentamensdatum för varje termin.

Digital tentamen

 • En färdig version av tentamenslydelsen ska skapas i Inspera senast 5 arbetsdagar före tentamenstillfället. Se även avsnittet Särskilda deadlines för information om specifika tentamensdatum för varje termin. SEB-lösenord och tentavaktslösenord hittas i tentatillfället som importerats från Ladok under ”Säkerhet” efter att man trycker på ”Avancerade Inställningar”. Dagslösenord används endast och rekommenderas starkt för tentamenstillfällen som inte använder SEB.
 • Ifylld blankett för Tentamensinformation Pdf, 382.9 kB., SEB-lösenord och tentavaktslösenord i Inspera (dagslösenord används endast för tentor som inte använder SEB) samt en PDF-version av tentamenslydelsen ska skickas via e-post till: tentamenslydelse@su.se senast 5 arbetsdagar före tentamenstillfället. Se även avsnittet Särskilda deadlines för information om specifika tentamensdatum varje termin.
 • Inspera är den digitala plattform som används för digital salstentamen. Kursadministratör/examinator vid institutionen ansvarar för att lägga upp tentamen på rätt sätt enligt anvisningar för plattformen. För frågor om Inspera – kontakta IT-helpdesk via Serviceportalen.

Salsplacering

 • Salsplacering blir synlig för studenter tidigast 5 kalenderdagar och senast 2 kalenderdagar innan tentamenstillfället.
 • Studenter ska hänvisas till sidor på svenska och engelska för att hitta sin salsplacering vilket de gör genom att följa instruktionerna under rubriken ”Din placering vid tentamen” respektive ”Find your exam venue”.
 • Studenter får reda på sin placering i salen av tentamensvärden vid insläppet. Placeringen i salen anslås vanligtvis också på en lista i anslutning till salen.

Återlämning av tentamenshandlingar

 • Efter tentamen behandlas tentamenshandlingar och listor, och målet är att skicka dem nästkommande arbetsdag via internposten till ansvarig kursadministratör vid institution.
 • Om handlingarna ska skickas till en annan mottagare, vänligen meddela detta i god tid via e-post till: tentamensservice@su.se.
 • Det finns även möjlighet till platsleverans. Har du frågor gällande platsleverans av tentor – vänligen kontakta Björn Röstlund, e-post: bjorn.rostlund@su.se

Avbokning av tentamenstillfälle

Avbokning av tentamenstillfälle sker via e-post till: tentamensservice@su.se. Ange tentamens ID-nummer i TE Exam. Tentamensservice tar inte ut några avgifter för avbokningar.

Kontakt

Tentamensservice

Senast uppdaterad: 2024-05-16

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen