Stöd till studenter

Det finns flera olika typer av stöd på universitetet för våra studenter. Här får du veta mer om stöden så att du kan hänvisa studenterna rätt. Det underlättar för dem att få det stöd och den hjälp de behöver.

Information och kommunikation

De största informations- och kommunikationskanalerna för våra studenter är digitala, främst våra webbplatser och mejl, från presumtiv student till examen, och även efter avslutade studier (via karriärportalen) och alumnverksamhet. Men vi ger även ut Stockholms universitets magasin i november varje år för att inspirera till studier vid till exempel mässor och event.

Webbplatser

För presumtiv student fram till kursstart finns all nödvändig information på kurs- och programsidor i Utbildningskatalogen med länkar vidare för mer information samt ansökan på antagning.se och universityadmissions.se. Vid tiden för antagningsbesked aktiveras ett avsnitt på sidorna som visar specifik information till antagna studenter inför kursstart.

Nyhetsbrev

Med vårt e-postverktyg kan du lätt skicka nyhetsbrev till olika grupper av studenter, vilket särskilt används i samband med antagningen. Under terminstid skickar Studentavdelningen ut ett antal nyhetsbrev per termin med aktuell och tidsrelevant information.

Lärplattformar

Från terminsstart sker kommunikation med studenter främst via lärplattformen Athena (Institutionen för data- och systemetenskap använder dock annat system).

Infocenter

Studenthuset på Frescati är en samlingsplats för studenter på campus Frescati. I Studenthuset finns Infocenter, både tysta och "icke-tysta" läsplatser, bokningsbara grupprum, vil- och amningsrum, mikrovågsugnar samt kafé

Läs mer om Studenthuset och Infocenter på su.se

Service och support

I Serviceportalen – som är en kunskapsdatabas för självhjälp - finns manualer, guider och instruktionsfilmer för både IT-system och programvaror. Här finns ävensvar på frågor om våra datorsalar, utskrifter, skanning, kopiering eller allmänna frågor om IT för studenter. I Serviceportalen kan de också skapa ett ärende till IT-supporten om de inte hittar svaret på din fråga.

Information till studenter om Serviceportalen och IT-support på su.se

På Fastighetsavdelningens servicecenter kan du som anställd, student eller besökare få hjälp med olika lokal-, service- och säkerhetsrelaterade frågor. Fastighetsavdelningens servicecenter finns i universitetsområde Albano och Frescati södra.

Läs mer om servicecenter i Frescati och Albano på su.se


Informationsskärmar

Informationsskärmar kan användas för enkel och smidig information till studenter. De finns placerade på många ställen på våra campus.

Informationsskärmar

Mötesrum och studieplatser

Stockholms universitet skapar hela tiden fler studieplatser i de egna lokalerna. Platser där studenter kan sitta och studera fokuserat, enskilt eller i grupp. Men även platser för avkoppling, umgänge eller reflektion.

På Frescati och Albano universitetsområde finns det sammanlagt uppåt 3000 studieplatser.

Läs mer om studieplatser och grupprum - Fresacti och Albano på su.se

Studie- och karriärvägledning

Studie- och karriärvägledningen vid Stockholms universitet är organiserad på två nivåer, centralt vid Studentavdelningen och institutionsspecifik studie- och karriärvägledning.

Det finns en mängd stöd för dig som är studie- och karriärvägledare i form av informationskanaler, fortbildning, nätverk, och andra resurser för studievägledning som anordnas av Studentavdelningen.

Universitets portal för arbets- och karriärvägledning möjliggör marknadsföring av egna karriärevenemang.

Studie- och karriärvägledning

Studenthälsan

Studenthälsan erbjuder individuella samtal, grupper, workshoppar och andra aktiviteter som handlar om att ta hand om studentens mående under studierna. Det kan handla om exempelvis stressrelaterade problem, nedstämdhet, oro och/eller studiemässiga svårigheter som uppskjutande, talängslan eller problem att hitta balans mellan studier och fritid.

Läs mer om Studenthälsan på su.se

Pedagogiskt stöd

Stockholms universitet arbetar med olika typer av hjälp och resurser för att stödja studenter med olika behov. Det kan vara undervisningsanpassningar, användning av teknik, tolk och mycket annat. Målet är att skapa en inkluderande miljö där alla studenter kan lyckas.

Biblioteket

Stockholms universitetsbibliotek är en viktig resurs för studenter. Förutom att kunna låna och beställa litteratur, så får studenter även tillgång till vetenskaplig litteratur, tidskrifter och databaser, i tryckt och elektroniskt format. På biblioteket finns även experter på informationssökning och referenshantering, som kan hjälpa studenter med sökteknik samt ge råd inför uppsatsskrivande, examensarbeten eller liknande. De ger även rådgivning kring källkritik samt utbildar i referenshanteringsprogram.

På bibliotekets webbplats finns guider och filmer som hjälp under studierna:

Information till nya studenter om Bibliotekets tjänster

Studie- och språkverkstaden

Studie- och språkverkstaden har tre målgrupper för sin verksamhet:

Studenter erbjuds såväl individuell undervisning som föreläsningar, seminarier och webbaserat material om akademiskt skrivande, studieteknik, studievanor och muntlig presentation på svenska och engelska.

Institutionerna stöds i arbetet med kvalitetsfrämjande åtgärder i akademiskt skrivande och läsande samt studiestrategier.

Studenter och undervisande lärare: samarbeten sker med relevanta funktioner såsom studie- och yrkesvägledare, Studentkåren, Studenthälsan, Särskilt pedagogiskt stöd, biblioteket, Centrum för universitetslärarutbildning och Språkstudion.

Det sker också ett aktivt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete utifrån egna ämnesdidaktiska kompetenser.

Läs mer om Studie- och språkverkstadens verksamhet på su.se

Riktat pedagogiskt stöd

Riktat pedagogiskt stöd är ett samlingsbegrepp för varierande stödformer som erbjuds enskilda studenter med varaktig funktionsnedsättning. Stödet ska kompensera för svårigheter som kan uppstå i studiesituationen till följd av funktionsnedsättningen och ge en så likvärdig studiesituation som möjligt i jämförelse med en student utan liknande funktionsnedsättning.

Här finns all information om processgången för stöd samt olika stödformer och anpassningar som kan förerekomma och hur vi arbetar med det på SU.

Läs mer om Riktat pedagogiskt stöd

Tolkservice

Studenter som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet ska kunna delta i studier på samma villkor som hörande studenter. Det är målet vid Stockholms universitet och därför erbjuder vi teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning.

Läs mer om Tolkservice på su.se

Senast uppdaterad: 2024-04-25

Sidansvarig: Studentavdelningen