Arrangera blandat intensivprogram (BIP)

Lärosäten kan, tillsammans med minst två andra lärosäten från två andra programländer, anordna gemensamma program för grupper av studenter, lärare samt administrativ personal.

Dessa korta intensivprogram bygger på mer flexibla former för mobilitet och kombinerar en fysisk och en virtuell del.

Den fysiska delen kan äga rum på det mottagande lärosätet eller någon annanstans i det mottagande programlandet. Den virtuella delen har ingen definierad varaktighet och kan äga rum antingen före, under eller efter den fysiska delen.

Arbetet genomförs tillsammans, det vill säga både den fysiska och den virtuella delen sker genom deltagarnas gemensamma arbete och gemensamma målsättningar och läranderesultat. Kursen ska generera minst 3 ECTS.

Upplägg

Gruppmobilitet för studenter och/eller lärare/övrig personal

 • Minst 3 lärosäten (med ECHE) från 3 olika programländer
  • Anordnande lärosäte är mottagande lärosäte (coordinating university and receiving university by default) och är ansvarig för kursen och den fysiska mobilitetsdelen i hemlandet.
  • Sändande lärosäten: Deltar aktivt i kursen och måste uppfylla kraven på samanlagt minst 15 deltagande (exklusive lärare och studenter från mottagande lärosätet)
  • Andra lärosäten/organisationer från program- och partnerländer kan också delta
 • Minst 15 deltagare (mobiliteter som finansieras av Erasmus-medel/exklusive lärare som undervisar)
 • Minst 3 ECTS (för studenter)
 • Kortare kurs/aktivitet som inkluderar:
  • Gemensam fysisk mobilitet 5-30 dagar
  • Gemensam virtuell komponent.

Mer information finner du på Erasmus+ webbplats:

Erasmus+ Programme Guide

Lärosäten utformar gemensamt blandade mobilitetskursplaner och aktiviteter för studenter samt för akademisk och administrativ personal. BIP:er bör ha ett mervärde jämfört med befintliga program och kurser:

 • Bör vara ämnesövergripande och problemlösande
 • Gärna ha koppling till samhällsutmaningar och hållbarhetsmål
 • Bör ha innovativa undervisnings- och lärandemetoder
 • Även den virtuella komponenten innebär gemensamt arbete
 • Även den virtuella delen måste erkännas formellt.

Avtal

Det krävs ett Erasmusavtal för samarbete inom BIP, ett Erasmusavtal med sändande/mottagande lärosätet (digitalt) eller ett Erasmus+ multilateralt avtal (pappersversion).

Mall för Multilateral Inter-Institutional Agreement Word, 91.8 kB.

Anvisningar för tecknande av utbytesavtal

Finansiering

Blandade intensivprogram finansieras genom de projektmedel vi årligen kan ansöka om inom Erasmus+ mobilitet högre utbildning.

 • Koordinerande lärosäte tilldelas BIP-Organisationsmedel för att organisera programmet förutsatt att villkoren uppfylls: Summan baseras på antalet deltagare: minst 15, max 20 (à 400 euro) = 6000–8000 euro.
 • Sändande lärosäten inkluderar mobiliteterna i sin ansökan om KA131-bidrag i samma år.
 • Lärare som undervisar utomlands kan ansöka för finansiering inom Erasmus+ lärarmobilitet om de uppfyller samtliga villkor för mobiliteten (8 timmar/vecka under den fysiska mobiliteten):
  Internationell mobilitet lärare

Ansökan

En institutution som vill delta i en BIP, antingen som koordinerande eller sändande lärosäte, ansöker till Erasmuskontoret genom att lämna in en ansökningsblankett till erasmusutbyte@su.se. För instiututioner som vill koordinerar en BIP lämnas blanketten in senast 31 december för kommande läsår. Institutioner som vill delta i en BIP som sändande lärosäte kan lämna in ansökningsblanketten löpande.

BIP Application form Pdf, 98.9 kB.

Handläggning av studenter

Studenter administreras som utbytesstudenter av utbyteskoordinatorer vid institutionerna:

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna
Utresande studenter

Rapportering

Beviljade BIP rapporteras i systemet Beneficiary Module (BM). Bidragen för mobiliteten rapporteras av sändande lärosäten som kopplar deltagare i deras respektive beviljade projekt i BM och länka dem till relevant BIP.
Vid slutrapportering kommer genomförandet av BIP att poängsättas och ligga till grund för fördelning vid nästkommande utlysning.

Blandade intensivprogram (BIP) inom Civis

Inom Civis finns möjlighet att planera och anordna så kallade BIP, dvs kortare kurser om 3-6 ECTS som innehåller både en fysisk och en virtuell kursdel – tillsammans med andra partneruniversitet. En förutsättning för SU:s deltagande är att detta är välförankrat enligt gängse interna rutiner och praxis vid berörd institution redan i planeringsfasen innan ansökan till Civis skickas in. En annan förutsättning för en BIP-kurs är att kursen ges tillsammans med minst två andra Civis-universitet i Erasmus programländer och att minst 15 studenter med Erasmusstipendium från andra Civis-universitet deltar.

Studenter, lärare och personal som deltar i en mobilitet inom BIP kan ansöka om Erasmusstipendium.

För information om BIPs inom Civis – kontakta Anna Koch Öster (anna.koch@su.se), Civis Education Officer

Inom Civis finns möjlighet att planera och ge en BIP tillsammans med minst två andra Civis-universitet i Erasmusprogramländer. Det innebär att man ger en kortare kurs som innehåller både en fysisk del, på maximalt fem dagar, och en virtuell del. Inom Civis är poänggränsen för en BIP 3 – 6 ECTS. Om ytterligare poäng som undantag ges i en utlysning gäller särskild hantering.

Minst 15 studenter som gör en mobilitet med Erasmusstipendium från andra Civisuniversitet behöver delta i en BIP. Det är därför viktigt att lärarlaget som planerar och utvecklar BIP:en funderar kring målgruppen för kursen och hur minimiantalet av deltagare ska uppnås. Studenter, lärare och personal som deltar i en mobilitet inom BIP kan ansöka om Erasmusstipendium.

Studenter, lärare och personal som deltar i en mobilitet inom BIP kan ansöka om Erasmusstipendium för den fysiska delen av kursen.

Efter att BIP:en är avslutad och rapporterad kan koordinerande institution beviljas 6 000–8 000 Euro i organisationsstöd för planeringsarbete och genomförande, beroende på antal studenter som deltar i kursen. En förutsättning för detta ekonomiska stöd är att minst 15 studenter gör en Erasmusmobilitet. Lokala intäkter för helårsstudenter och helårsprestationer kan tillkomma, se nedan.

Följande gäller för ansökningar oavsett om en institution vid Stockholms universitet är koordinator eller medarrangör:

 • Tänk på att förankra ditt deltagande i en BIP med prefekt på din institution redan i planeringsfasen och innan ansökan skickas in till Civis. Anledningen är bl.a. hur engagemanget ska ingå i arbetstiden och möjliga ekonomiska aspekter.
 • När en BIP har beviljats inom Civis behöver interna rutiner för BIP vid SU följas. Prefekt ska signera ansökan om finansiering.
  Interna rutiner för BIP

Särskilda krav gäller för ansökningar där Stockholms universitet är koordinator:

 • Kursen ska vara poänggivande (3–6 HP)
 • Kursen ska vara formellt etablerad som en kurs på Stockholms universitet enligt gängse rutin genom att en kursplan inrättats och fastställts. Detta krav gäller kurs på grundnivå och avancerad nivå. För kurs på forskarnivå kan kursplan eller kursbeskrivning beslutas enligt institutionens praxis. Det är därför viktigt att tidigt etablera kontakt med ansvarigt fakultetskansli för att möjliggöra detta tidsmässigt
 • Kursen ska innehållsligt ansluta till någon av Civis fem tematiska utbildningshubbar:
  • Hubb 1 Klimat, miljö och energi
  • Hubb 2 Samhälle, kultur och kulturarv
  • Hubb 3 Hälsa
  • Hubb 4 Städer, territorier och mobilitet
  • Hubb 5 Digital och teknologisk utveckling.
 • Om en BIP koordineras på Stockholms universitet blir flera engagerade på institutionen eftersom universitetets ordinarie studieadministrativa regler och rutiner för Erasmusutbyte gäller:
  Administration av studentmobilitet.
 • Personer som särskilt berörs är studierektorer och internationella koordinatorer. Det är nödvändigt att läraren som vill ansöka om att ge en BIP stämmer av detta med sin institution innan ansökan skickas in.
 • Beviljade BIP-kurser utlyses inte på antagning.se, utan på Civis web där behöriga studenter från Civisuniversitet, inklusive Stockholms universitet, söker till kurserna. Urval görs gemensamt av kursens lärare. Stockholms universitets regler för antagning och urvalskriterier ska hållas även om ansökan inte sker via antaging.se.

Stäm av med din prefekt, studierektor och internationell koordinator (eller motsvarande) tidigt. Många resurser på institutionen involveras när man koordinerar en BIP.

BIP är en utmärkt möjlighet att få medel för att ge en befintlig kurs igen eller omforma en modul eller delkurs till en formell kurs och lämpar sig särskilt för fältkurser. Det är också en möjlighet att skapa nya utbildningssamarbeten med kollegor vid andra Civis-universitet.

BIP är för närvarande den enda möjligheten att finansiera planering och utveckling av kurser inom Civis.

Kontakt

Erasmusutbyte
BIPs inom Civis
Anna Koch Öster, Civis Education Officer

Senast uppdaterad: 2024-04-19

Sidansvarig: Studentavdelningen