Internationalisering – mobilitet

Stockholms universitet ska, enligt långsiktiga verksamhetsplanen, stärka sin internationella ställning genom ökad internationalisering. Här kan du läsa mer om mobilitet för lärare, forskare och annan personal.

Erasmus+ personalfortbildning (STT)

Många vet att studenter kan åka på utbyte genom Erasmus+ programmet inom EU, men det är mindre känt att även administrativ personal kan delta i Erasmus+ programmet. Erasmus personalfortbildning ger möjlighet till finansiering för fortbildning utomlands inom det egna yrkesområdet.

Stockholms universitet ska, enligt den långsiktiga verksamhetsplanen, stärka sin internationella ställning genom ökad internationalisering (Global Engagement plan).

Global Engagement plan

Som anställd vid Stockholms universitet har du möjlighet att besöka ett universitet som deltar i Erasmussamarbetet eller annan relevant organisation inom Europa för "jobbskuggning" och fortbildning utomlands.

 • Du är anställd vid Stockholms universitet.
 • Din chef ska godkänna fortbildningsaktiviteten utomlands.
 • Mobilitetens längd ska vara 2–5 arbetsdagar (exklusive restid). För personal mobilitetet till Civis-partnerlärosäten University of Glasgow och University of Lausanne: 5 arbetsdagar.
 • Inget minimikrav på antal timmar, men ett heltidsschema förväntas.
 • Mobiliteten ska genomföras under en sammanhängande period.
 • Senast en månad efter avslutad mobilitet ska du lämna in en online-enkät.
 • Du bibehåller din lön från SU under mobiliteten.
 • Mobiliteten kan inte samtidigt finansieras med andra EU-medel (dubbelfinansiering).

Internationaliseringen ska genomsyra alla verksamheter som inkluderar alla medarbetare, inte bara dem som jobbar t.ex. som utbyteskoordinatorer. Inom ramen för Erasmus+ personalfortbildning kan du t.ex. delta i partneruniversitetens "Erasmus Staff Week" eller jobbskugga. Fortbildningsaktiviteterna måste gälla fortbildning inom dina egna arbetsuppgifter och inte ha ett endast allmänbildande syfte. Exempel på möjliga fortbildningsaktiviteter kan vara:

 • Jobbskugga en kollega med liknande arbetsuppgifter vid ett annat lärosäte eller annan relevant organisation i ett Erasmus+ programland, eller inom Civis.
 • Delta i fortbildningsveckor på olika teman (Erasmus Staff Weeks), knutna till deltagarens eget arbetsområde.
 • Kurser/seminarier/workshops som är relevanta för den anställde.
 • Konferenser med fokus på internationalisering och med seminarier som en stor del av programmet (exempel EAIE, European Association for International Education), om det framgår i din ansökan att seminarier har en tydlig anknytning till internationaliseringsarbetet på Stockholms universitet och särskild dina egna arbetsuppgifter (ej inom forskning). Deltagande i konferenser måste tydligt förankras i fortbildning.

Nedanstående länder kategoriseras som programländer och kan medverka fullt ut i Erasmus+:

Storbritannien och Schweiz delar inte i Erasmus+. Det finns dock möjlighet att söka Erasmus+ bidrag för lärarmobilitet till Civis partnerlärosäten University of Glasgow (UK) och University of Lausanne (CH), förutsatt att det finns Erasmus+ medel kvar och villkoren uppfylls.

Som anställd vid Stockholms universitet täcks du av en tjänstereseförsäkring genom Kammarkollegiet, om du reser i Stockholms universitetets namn. Försäkringsintyg tillhandahålls genom institutionen efter godkänd ansökan. Kom även ihåg att beställa ett europeiskt försäkringskort från Försäkringskassan.

Resa i tjänsten (Om tjänsteresor)

Ansökningar behöver lämnas in senast 6 veckor innan planerad mobilitetsstart. Ansökningar tas emot mellan 1 augusti–15 juni.

1. Hitta en mottagarinstitution. Erasmus-personalfortbildning behöver inte vara baserad på ett bilateralt utbytesavtal. Det behöver dock finnas ett så kallat Mobility Agreement för mobiliteten.

2. Få din mobilitetsperiod godkänd av din chef. Ansvarig person på din institution (prefekt eller motsvarande) måste godkänna fortbildningsaktiviteten och deltagande i mobiliteten då eventuella överskjutande kostnader betalas av institutionen.

3. Skicka in ansökningsformuläret. Ladda upp ett ifyllt Erasmus+ Mobility Agreement for Training med din ansökan.
Ansökningsformuläret
Erasmus+ Mobility Agreement for Training Word, 72.9 kB.
OBS: EU Kommissionen kräver att det tydligt framgår i din ansökan och Erasmus+ Mobility Agreement for Training:

 • att mobiliteten har en tydlig anknytning till dina egna arbetsuppgifter
 • innehållet av mobiliteten
 • vilka aktiviteter som kommer genomföras (detaljerat program ska bifogas)

4. Skriva under ditt Erasmus+ Grant Agreement. Du får ditt Grant Agreement tillsammans med ett positivt beslut från International Office, som du ska signera och ladda upp i Erasmus Grant Application Portal for Staff:

Erasmus Grant Application Portal for Staff

Medel beviljas löpande och principen först till kvarn gäller.

Innan du åker ska du beställa det europeiska sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan (om du inte redan har ett giltigt sådant). Det gör du enkelt på nätet. Du ska även gå till den person på din institution som delar ut försäkringskort för Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring och erhålla ett sådant.

Under utbytet:

 • Innan hemfärd ska det mottagande lärosätet skriva under ett närvarointyg, så kallad ”Certificate of Attendance.” Dokumentmallen skickas till dig tillsammans med beslutet.

Efter utbytet:

 • All personal som deltar i en Erasmus+ mobilitet ska efter avslutad mobilitet fylla i en online-enkät. Länk skickas till din e-post efter utbytet.
 • Lämna in ditt närvarointyg ”Certificate of Attendance” tillsammans med resebiljetter för ut- och hemresan i Erasmus Grant Application Portal for Staff:

  Erasmus Grant Application Portal for Staff
 • Efter avslutad mobilitet gör du en reseräkning som vanligt på din institution. Du får då ersättning från din institution för dina utlägg på nästkommande löneutbetalning enligt de regler som gäller för utbetalningar på Stockholms universitet. Inga kostnader betalas ut direkt till deltagande personal.
 • Be ekonomiansvarig på din institution att skicka en internfaktura (EBINSI) (inklusive en kopia på beslutet och reseräkningen) till Studentavdelningen (670):
  • Internfakturan måste ha inkommit senast två månader efter avslutad mobilitet.
  • På internfakturan ska summan som finns i ditt beslut anges (förutsatt att du varit borta den period som du beviljats medel för). Kopior på biljetter med resedatum ska bifogas.
  • På internfakturan ska det stå att den gäller ”Erasmus STA” och ”ditt namn”.

Vid ett lärarutbyte får den egna institutionen ett bidrag som ska täcka bl. a hotell och resekostnader. Beloppen som betalas ut är schablonbelopp, bestämda av EU-kommissionen. Utbetalning sker efter avslutad mobilitet, till institutionen. Inga bidrag betalas ut direkt till den anställde. Om den faktiska kostnaden blev lägre tillfaller överskottet institutionen och om kostnaden överskred schablonbeloppet får institutionen stå för mellanskillnaden.

I de fall deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. För mer information kontakta Erasmusteamet vid Studentavdelningen: erasmusutbyte@su.se

Erasmusbidraget betalas ut till institutionen och består av två olika schablonbelopp:

Belopp 1 – schablonbelopp för hotell och traktamente

Mottagande land

Dagsbelopp i euro, dag 1‑14

Dagsbelopp i euro, dag 15‑60

Grupp A

 

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge

 

(+ mobilitet till University of Glasgow/UK och University of Lausanne/CH inom Civis)

180

126

Grupp B

 

Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike

160

112

Grupp C

 

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern

140

98


Belopp 2 – resebidrag

Resebidraget bestäms av resans längd (fågelvägen), vilket räknas ut med hjälp av verktyget Distance calculator, som du finner på Erasmus+ webbplats (sidan är på engelska):

Distance calculator

I Distance calculator skriver du in din avreseort och därefter destinationen. Avståndet som räknas ut är det som du använder för att läsa tabellen (det vill säga, du mäter enkel väg, men avståndsbeloppet inkluderar tur och retur).

Green Travel Grant: Bidrag för deltagare som reser miljövänligt

Deltagare som väljer ett miljövänligare transportmedel, till exempel tåg, buss eller bil-pool (två eller mer personer) för merparten av resan (tur och retur) får ett stipendietillägg i form av en engångssumma.

Utöver resetillägget kan deltagaren få upp till fyra ytterligare resdagar (+ 2 dagar före och + 2 dagar efter mobiliteten), vid behov, om resan tar längre tid.

Se också rektorsbeslut om Policy för möten och resor:

Policy för möten och resor

Resebidrag

Distance Band

Travel Grant

Green Travel Grant

10–99 km

23 EUR


100–499 km

180 EUR

210 EUR per participant

500–1999 km

275 EUR

320 EUR per participant

2000–2999 km

360 EUR

410 EUR per participant

3000–3999 km

530 EUR

610 EUR per participant

4000–7999 km

820 EUR

610 EUR per participant

8000 km eller längre

1500 EUR


Erasmus+ lärarmobilitet (STA)

Som lärare vid Stockholms universitet har du möjlighet att få finansiering för undervisning vid ett europeiskt universitet genom Erasmusprogrammet. Utbytet ger dig chansen att träffa kollegor och ta del av andra undervisningskulturer och pedagogiska metoder. Ta chansen att utvecklas både yrkesmässigt och personligt!

Internationell mobilitet – Lärare

Doktorandmobilitet

Doktorander har många möjligheter att delta i utbyten. De räknas både som student och personal och kan därför söka utlysningar som gäller båda dessa grupper. Mobilitet som utförs inom ramen för Erasmus+ är stipendiefinansierade.

Doktorandmobilitet

Instruktioner till ekonomihandläggare för Erasmus+

Efter att en anställd har varit på lärarutbyte (STA) eller personalfortbildning (STT) genom Erasmus+ ska Studentavdelningen internfaktureras. I ett led att försöka göra processen smidigare följer här information till institutionens ekonomihandläggare.

En lärare eller personal vid Stockholms universitet kan ansöka om att delta i ett lärarutbyte eller personalfortbildning genom Erasmus+ och ansöka om ett bidrag till mobiliteten. Ansökan ska skrivas under av institutionens prefekt (eller motsvarande) då eventuella kostnader utöver bidraget ska betalas av institutionen. I beslutet som mobilitetsdeltagaren får framgår hur stor summa som tilldelats (i euro). Det rör sig om två olika schablonbelopp, ett för resa och ett för hotell/traktamente. Summan som beviljas är alltså ett bidrag till mobilitet och tillfaller institutionen (aldrig direkt personen i fråga).

När mobilitetsdeltagaren kommit hem från mobiliteten är det viktigt ni skickar en internfaktura till Studentavdelningen så att institutionen får de medel som beviljats.

 1. Mobilitetsdeltagaren gör en reseräkning i Primula som vanligt efter en tjänsteresa. De får då ersättning för de utgifter som de har haft på sin nästkommande lön.
 2. Ekonomiansvarig blir ombedd att skicka en internfaktura (EBINSI, konto 3960) till ekonomen på Studentavdelningen (670).

På internfakturan ska det stå att den gäller ”Erasmus STA” (för lärarutbyte) eller "Erasmus STT" (för personalfortbildning) och ”deltagarens namn”.

Ladda även upp beslutet och reseräkningen (utdrag från Primula) i BFO, det är viktigt att resebiljetter (med ut- och hemresedatum) finns med. Observera att det alltid är schablonsumman enligt beslutet som ska faktureras.

Om du är osäker på vilket belopp som ska faktureras, be att få ta del av beslutet antingen av mobilitetsdeltagaren eller kontakta Erasmushandläggaren vid Studentavdelningen.

Att ta emot inresande Erasmus+ personal

Erasmusmobilitet innebär att en person – lärare eller annan personal – vistas vid ett värdlärosäte under två till sextio dagar (det vanligaste är dock en vistelse på två till fem dagar).

 • Lärarmobilitet (STA): en person undervisar på kurser som ges vid institution.
 • Personalmobilitet (STT): en person gör studiebesök/jobbskuggar.

Det måste finnas ett giltigt Erasmusavtal (som inkluderar lärarutbyte) mellan Stockholms universitet och hemlärosätet.

Det är upp till er på institutionen att bestämma om ni vill ta emot läraren/personalen eller inte. Det finns ingen central samordning av inresande Erasmusmobilitet, men Studentavdelningen fungerar som stöd även i denna process.

Det mesta av administrationen sköts av det sändande lärosätet, till exempel måste ett "Mobility Agreement" upprättas vilket initieras av personen som ska komma. Den mottagande institutionen måste dock godkänna och signera dokumentet innan läraren/personalen kan gå vidare med sin planering.

När man tar emot personal via Erasmusmobilitet måste en kontaktperson utses i god tid. Denna person bör vara närvarande på arbetsplatsen under hela mobilitetsperioden. Vid behov måste man se till att det finns en arbetsplats och att universitetskonto och passerkort/nycklar finns förberett.

Den mottagande institutionen ska inte betala något för personen som kommer. Personen får ett stipendium eller bidrag från hemlärosätet som ska finansiera vistelsen.

Personen som kommer ansvarar själv för att hitta bostad, men självklart kan man erbjuda assistans.

Personer från utlandet som besöker Stockholms universitet täcks av Försäkring för utländska besökare.

Försäkring för utländska besökare

Delta i olika internationella forum

Stockholms universitet är medlem i det delvis STINT-finansierade samarbetsprojektet Academic Cooperation Chile Sweden, ACCESS. Samarbetet inleddes år 2016 i syfte att underlätta och fördjupa akademiska utbyten mellan fyra universitet i Chile och Sverige. Idag har sjutton lärosäten, varav åtta svenska och nio chilenska, anslutit sig till samarbetet.

Fokus för projektets verksamhet ligger främst på ACCESS Forum som är en återkommande konferens där forskare från deltagande lärosäten samlas under en vecka för att utbyta erfarenheter och initiera nya samarbeten inom avgränsade tematiska områden.

Den 10–14 juni 2024 står Stockholms universitet står värd för ACCESS Forum tillsammans med KTH.

Sedan 2018 deltar Stockholms universitet i det delvis STINT-finansierade universitetssamarbetet South Africa Sweden University Forum, SASUF, för utbyte mellan Sverige och Sydafrika inom områdena forskning, innovation och utbildning.

Genom samordning av Uppsala universitet utvecklas samarbeten mellan universitetsledningar och forskare från närmare 40 universitet från båda länder projektidéer. Kontakter knyts även mellan ambassader, organisationer och företag.

I maj 2024 deltar elva forskare från Stockholms universitet, ledningsrepresentanter och projekthandläggare i SASUF:s återkommande forsknings- och innovationsveckan som i år äger rum i Lund med Malmö universitet, Lunds universitet och SLU i Alnarp som värdar.

Stockholms universitet är ett av 22 nordiska lärosäten som är medlemmar i Nordic Centre Fudan i Shanghai, som grundades 1995. Nordic Centre är samarbete mellan Fudan University, Nordic Institute of Asian Studies (NIAS) och universitet från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Nordic Centre erbjuder en plattform för att initiera och utveckla forskning, utbildning, program, konferenser och workshops som är av gemensamt intresse för nordiska och kinesiska forskare. Kurser och program riktar sig även till personer från nordiska länder som är verksamma inom affärsvärlden i Shanghai.

I samband med nationaldagar och kulturella högtider arrangerar Nordic Centre olika aktiviteter som konserter och filmkvällar för att marknadsföra nordiska universitet och länder i Shanghai. Varje sommar erbjuder Fudan University sommarkurser för studenter både på grund- och avancerad nivå i samarbete med Nordic Centre.

För att uppmuntra samarbete mellan medlemsuniversiteten fokuserar Nordic Centre på gemensamma globala utmaningar som hållbarhet, åldrande och hälsa. Forskarplatser för gästforskare kan erbjudas vid centret, liksom stöd till olika konferenser, möten och evenemang.

Sedan 2019 deltar Stockholms universitet i nätverket Swetaly, som utgörs av 34 svenska och italienska lärosäten. Nätverket koordineras huvudsakligen av Göteborgs universitet med stöd av Örebro universitet samt universitetet i Padua.

Till nätverkets tre fokusområden hör AI, åldrande och akademisk frihet. För varje fokusområde finns en planeringsgrupp. Stockholms universitet har vid flera tillfällen bidragit till nätverkets arrangemang om åldrande och om akademisk frihet i samarbete med Göteborgs universitet och universitetet i Padua.

UNICA bildades 1990, består av ett 40-tal huvudstadsuniversitet och arbetar med kapacitetsuppbyggnad, benchmarking och omvärldsbevakning. Nätverket genomför aktiviteter för olika kategorier av personal och medlemmarna utgörs av universitet från huvudstäder i Europa. Nyckelord för UNICA är ”Sharing, Learning and Cooperating". Stockholms universitet står värd för UNICAs årsmöte i juni 2024.

Scholars at Risk (SAR) arbetar för att främja den akademiska friheten runt om i världen, bland annat genom att ge skydd åt forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket består av 500 universitet i världen och finns i 40 länder. Stockholms universitet är medlem sedan 2016 och har tidigare tagit emot hotade forskare från Turkiet och Afghanistan.

Inom kort planerar Centrum för globala Asienstudier att ta emot en hotad forskare från Vietnam.

UArctic är sedan 2001 ett nätverk för arktiska frågor och engagerar universitet i Kanada, USA, Ryssland och de nordiska länderna. Universitet från andra länder har möjlighet att delta som associerade medlemmar.

Arktiska frågor får allt större uppmärksamhet internationellt och SU bedriver omfattande forskning om Arktis inom olika discipliner. UArctic har årligen ett så kallat Council Meeting där SU:s rektor eller prorektor brukar delta.

SU deltar även i studentutbytesprogrammet ”north2north”.

I september 2019 var SU värd för UArctic Council Meeting med drygt 200 deltagare.

H3 United Nations Academic Impact (UNAI) (infälld)
UNAI vänder sig till lärosäten som vill stödja FN:s arbete med hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och konflikthantering. Nätverket initierades 2010 och har fler än 1300 medlemmar i 130 länder. Eftersom lärosäten ses som centrala aktörer för att hållbarhetsmålen ska nås uppmuntras medlemsuniversiteten att använda idéer och kampanjer som FN driver. Medel till olika projekt utlyses regelbundet till medlemsuniversiteten.

NUAS är sedan 1976 ett organ för samarbete mellan förvaltningschefer och administrativa funktioner vid nordiska universitet och högskolor.

Inom NUAS finns fjorton arbetsgrupper som anordnar seminarier och workshops inom sina administrativa områden.

Kontakt

Erasmusutbyte

Senast uppdaterad: 2024-04-29

Sidansvarig: Studentavdelningen