Löneväxling

Här kan du läsa mer om möjligheten att löneväxla, det vill säga sätta av delar av lönen till pension.

Löneväxling innebär att ett avdrag görs på bruttolönen med ett valfritt belopp. Det finns en övre och en undre gräns för beloppets storlek. Pengarna placeras i din valbara del hos den försäkringsgivare du valt. Har du inte gjort någon val, placeras pengarna i Kåpan Valbar hos Kåpan Pensioner.

Vad är löneväxling?

Att löneväxla till pension innebär att spara till extra pension på ett enkelt, individuellt och förmånligt sätt. Löneväxling till pension innebär att avdrag görs på bruttolönen med ett valfritt belopp. Det finns en övre och en undre gräns för beloppets storlek.

Pengarna placeras i den valbara delen enligt pensionsavtalet PA 16. Den valbara delen tecknas utan återbetalningsskydd och den anställde behöver aktivt välja återbetalningsskydd.

Erbjudandet är förmånligt på det sättet att avdraget sänker bruttolönen, vilket medför att skatten för den anställde och avgiften för arbetsgivaren minskar.

Vem kan löneväxla till pension?

Erbjudandet riktar sig till samtliga anställda som arbetar 20 % eller mer.

Anställda födda 1987 eller tidigare (PA 16, avd. II) har möjlighet att löneväxla från och med 23 år och längst till och med kalendermånaden före den månad som den anställde uppnår pensionsåldern. För de som omfattas av OFR/S, P, O eller Seko är pensionsålder 67 år och för de som omfattas av Saco-S är pensionsåldern 69 år.

Anställda födda 1988 eller senare (PA 16, avd. I) har möjlighet att löneväxla från första anställningsdagen längst till och med kalendermånaden före den månad som den anställde uppnår pensionsåldern 69 år.

Ersättningar som kan påverkas

Löneväxling kan påverka så att andra ersättningar blir lägre. Därför avråds anställda som efter löneväxlingen har en grundlön (brutto) som understiger nedanstående beloppsgränser.

Allmän pension

Gränsen för intjänande av allmän pension är 51 245 kronor per månad (år 2024).

Föräldrapenning

Sjukpenninggrundande inkomst för utbetalning av föräldrapenning påverkas vid en lön som understiger 47 750 kronor per månad (år 2024). Tänk även på att föräldralönen som Stockholms universitet betalar ut under 360 dagar när barnet är under tre år kan påverkas. Det betyder att om du i vanliga fall har en bruttolön som är högre än basbeloppstaket, får du 90 % av daglönen för de lönedelar som överstiger basbeloppstaket. Blir däremot bruttolönen, på grund av löneväxlingen, under basbeloppstaket får du 10 % av den aktuella kalenderdagslönen.

Sjukpenning och sjukersättning

Ersättningen för sjukpenning och sjukersättning blir lägre för den som efter frivillig pensionsavsättning genom löneväxling får en lön som understiger 38 200 kronor per månad (år 2024).

A-kassa

Ersättningen för a-kassa blir lägre för den som efter frivillig pensionsavsättning genom löneväxling får en lön som understiger 26 400 kronor per månad (år 2024).

Hur går löneväxling till?

Om man väljer att löneväxla, tecknas en överenskommelse mellan Stockholms universitet och den anställde.

Överenskommelsen gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader.

Löneväxlingen träder ikraft månaden efter att avtal har tecknats mellan arbetsgivare och anställd.

Försäkringspremien betalas alltid i förväg, därför dras det löneväxlade beloppet från månad ett, och första premien betalas från månad två. Stockholms universitet betalar därefter månatligen in avtalad summa. Beloppet betalas till din valbara del och den försäkringsgivare du valt för den. Har du inte gjort ett val, placeras pengarna i Kåpan Valbar hos Kåpan Pensioner.

Om man påbörjar en ny anställning inom Stockholms universitet, följer överenskommelsen om löneväxling med om inte annat har avtalats.

Lägsta belopp för frivillig avsättning per månad är 500 kronor. Stockholms universitet följer praxis på arbetsmarknaden om att den totala avsättningen för tjänstepension inte får överstiga 35 % av bruttolönen. Det betyder att summan för löneväxling per månad inte får överstiga 15 % av din bruttolön.

Uträkning: 0,15 * bruttolönen = maxsumma att löneväxla

Hur gör jag om jag vill löneväxla?

Om man väljer att löneväxla, tecknas en överenskommelse mellan Stockholms universitet och den anställde. Överenskommelsen gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader.

Löneväxlingen träder ikraft månaden efter att avtal skrivits under.

Ifylld överenskommelse skickas till lönehandläggare vid Personalavdelningen.

Överenskommelse om löneväxling Pdf, 72.9 kB.

Avsluta en löneväxling

Löneväxling görs bara om det finns förutsättningar för att kunna göra fullt löneavdrag. Orsak till att fullt löneavdrag inte kan göras kan exempelvis vara föräldraledighet, tjänstledighet eller sjukfrånvaro.

När du vill avsluta din löneväxling skickar du in din ansökan till Personalavdelningen. Varseltiden för avslut av löneväxling är tre månader. Önskar du att återuppta din löneväxling efter t.ex. en föräldraledighet, skickar du in en ny ansökan om löneväxling, enligt rutin.

Avsluta löneväxling Pdf, 2.2 MB.

Överenskommelsen om löneväxling upphör

Överenskommelsen kan upphöra att gälla:

  • på den anställdes begäran under pågående anställning
  • om anställningen vid Stockholms universitet upphör
  • på arbetsgivarens begäran om skattereglerna, annan lagstiftning eller förhållandena i övrigt förändras.

Ändra belopp på löneväxlingen

Önskar anställd ändra på belopp som ska löneväxlas, måste ny överenskommelse tecknas.

Exempel på hur det fungerar praktiskt

Anställd som tjänar 55 000 kronor väljer i augusti att löneväxla 2 000 kronor från 1 oktober. Avdrag från lönen verkställs på oktober månads lön. I november betalar Stockholms universitet in 2 000 kronor till din valbara del.

Anställd beskattas för den sänkta bruttolönen 53 000 kronor (55 000 kronor minus 2 000 kronor), vilket också ger den anställde en lägre inkomstbeskattning.

Kontakt

Kontakta i första hand din institution.

Senast uppdaterad: 2024-04-03

Sidansvarig: Personalavdelningen