Arbetsmiljö och lika villkor

Stockholms universitet ska präglas av en säker, utvecklande och hållbar arbetsmiljö. Alla anställda och studenter ska behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. En god och hållbar arbetsmiljö förutsätter att vi alla aktivt deltar och tillsammans skapar en inkluderande verksamhet som gynnar oss alla. Lika villkor är ett samlingsbegrepp för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla anställda och studenter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

UTVALD LÄSNING

Så här jobbar vi med lika villkorsfrågor

Alla anställda och studenter ska behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt.

Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Alla ska bemöta varandra på ett respektfullt sätt och vid Stockholms universitet råder en nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Visselblåsning

Har du information eller misstankar om missförhållanden vid Stockholms universitetet?

Senast uppdaterad: 2024-04-19

Sidansvarig: Personalavdelningen